1 - Com Hem

advertisement
1. Reflektera över följande verser.
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och
gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” - Matt 28:18-20
Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt
skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd." - Mark 16:15-16
Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje
dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i
Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i
staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” - Luk 24:46-49
Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen
och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. - Apg 1:8
2. Memorera följande verser.
Apg 4:12 – [Från Petri predikan inför judarnas råd i Jerusalem] "Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans
bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."
Joh 3:36 - "Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds
vrede blir kvar över honom."
3. Lär in orsakerna till att vi ska vittna.
- Behov
- Kristi befallning
- Vår förmån
- Det medför andlig välsignelse
4. Förklara verserna Rom 6:6; Rom 6:11 och Rom 6:13 med egna ord.
5 och 8. Förklara varje del i den kristnes vapenrustning, enligt Ef 6
6. Lär in vilka krav som ställs på ett vittne.
- Vara ett Guds barn
- Vara villig att låta sig användas av Gud
- Vara medveten om att han eller hon är en soldat
7. Lär in de fyra stegen på vägen till seger: Att veta, att "hålla före", att överlåta sig och att lyda.
9. Memorera följande bibelverser.
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. - Rom 6:11
Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som
behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. - Rom 12:1
10. Memorera Joh 15:16.
Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består,
och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.
11. Reflektera över följande frågor.
På vilka olika sätt hindrar satan en människa från att bli frälst?
Hur tas andlig blindhet bort?
12. Lär in Ps 66:18.
Om jag burit ont i sinnet skulle Herren inte ha hört mig.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards