1. Kombinera följande transportmekanismer med rätt påståenden

advertisement
1. Kombinera följande transportmekanismer med rätt påståenden. Skriv siffrorna 1 – 6 i
tabellen nedan. (3 p)
Siffra
1–6
Påståenden
Innebär förflyttning av vattenmolekyler.
Innebär att cellen omsluter till exempel ett protein eller
en bakterie och sedan för in denna substans in i cellen.
Innebär att cellen för ut substanser till omgivningen, till
exempel enzymer eller hormoner.
Innebär att ämnen förflyttas genom membranet från ett
område med högt vätsketryck till ett område med lågt
vätsketryck.
Innebär att ett ämne förflyttas från ett område med hög
koncentration av ämnet till ett område med låg
koncentration.
Innebär att ett ämne förflyttas från ett område med låg
koncentration av ämnet till ett område med hög
koncentration.
1. Diffusion
2. Osmos
3. Filtration
4. Aktiv transport
5. Endocytos
6. Exocytos
2. Vilka funktioner har följande cellorganeller? Skriv kortfattat i tabellen nedan. (2 p)
Organeller
Ribosomer
Funktion
Granulärt
endoplasmatiskt
retikulum
Lysosomer
Mitokondrier
3. Vilka tre produkter produceras som biprodukter/restprodukter vid mitokondriernas
arbete? (1,5 p)
1. _____________________ 2. _____________________ 3. _____________________
4. Besvara följande frågor angående vävnader.
a) Vilken av följande vävnader bildar sammanhängande skikt som täcker alla kroppens
insidor och utsidor och bildar en barriär mellan kroppens inre och yttre miljö. Kryssa i
korrekt ruta. (1 p)
Epitelvävnad
Benvävnad
Broskvävand
Bindväv
Fettväv
Tvärstrimmig muskelvävnad
Glatt muskelvävnad
Nervvävnad
b) Vilken av följande vävnader understödjer bland annat andra vävnader och organ och
fyller ut mellanrummen mellan dem. Kryssa i korrekt ruta. (1 p)
Epitelvävnad
Benvävnad
Broskvävand
Bindväv
Fettväv
Tvärstrimmig muskelvävnad
Glatt muskelvävnad
Nervvävnad
5. Namnge huden och hudens tre skikt med medicinska benämningar. (2 p)
Svenska benämningar
Huden
Medicinska benämningar
Överhuden
Läderhuden
Underhuden
6. Vilka är inflammationens fyra kännetecken? (2 p)
1. ________________________________ 3. ________________________________
2. ________________________________ 4. ________________________________
7. Kombinera följande förändringar med rätt adaption vid cellskada. Skriv siffrorna 1 – 6 i
tabellen nedan. (3 p)
Siffra
1–6
1. Atrofi
2. Hypertrofi
3. Involution
Adaption vid cellskada
Minskning i cellernas antal.
Minskning i cellernas storlek.
Felaktig utveckling av ben, brosk eller hud.
4. Hyperplasi
Ökning i cellernas storlek.
5. Metaplasi
Förändring till annan celltyp.
6. Dysplasi
Ökning i cellernas antal.
8. Markera följande delar på bilden nedan genom att skriva bokstäverna (A – D) i
korrekta rutor. (2 p)
A. Occipitalloben
B. Temporalloben
C. Frontalloben
D. Sulcus lateralis
9. Vilka två typer av celler består nervvävnaden av? Beskriv även kortfattat skillnaden i
funktion mellan dem. Skriv i tabellen nedan. (2 p)
Typer av celler
Funktioner
10. Besvara följande frågor angående hjärnans och ryggmärgens tre hinnor. (2 p)
a) Vad heter den yttersta hinnan med medicinsk benämning?
_________________
b) Vad heter den mellersta hinnan med medicinsk benämning?
_________________
c) Vad heter den innersta hinnan med medicinsk benämning?
_________________
d) Vad är rummet mellan den innersta och mellersta hinnan
fyllt med?
_________________
11. Hjärnan försörjs av syrerikt blod via två kärl på vardera sida. Vad heter dessa
artärer? (1 p)
12. Vad är skillnaden på Brocas area och Wernickes area vad gäller funktion? (1 p)
13. Limbiska systemet har två viktiga och övergripande funktioner. Vilka? (1 p)
14. Hur påverkar nervimpulserna från lillhjärnan (cerebellum) våra muskelrörelser? (1 p)
15. Beskriv böjreflexen (skyddsreflexen) samt smärtbanan. (3 p)
16. Besvara följande frågor angående det autonoma nervsystemet.
a) Vad heter den parasympatiska kranialnerv som innerverar lungorna, hjärtat samt
mag-tarmkanalen? (1 p)
b) Vad sker i lungorna respektive hjärtat under inverkan av denna nerv? (1 p)
c) Vilka transmittorsubstanser och vilka receptorer är involverade i det autonoma
nervsystemet? Skriv i tabellen nedan. (2 p)
Parasympatiska nervsystemet
Sympatiska nervsystemet
Vilken transmittorsubstans
frisätts preganglionärt?
Vilken receptor finns postganglionärt?
Vilken transmittorsubstans
frisätts postganglionärt?
Vilken receptor finns på
målcellen?
17. Välj ut 4 av de 15 siffrorna på bilden av ögat och skriv dem vid korrekt struktur. (2 p)
Cornea
_________
Nervus Opticus
_________
Iris
_________
Retina
_________
18. Vad heter på svenska de tre små ben som finns i mellanörat? (1,5 p)
19. Besvara följande frågor angående det endokrina systemet.
a) Vad betyder termerna endokrin och exokrin? Skriv i tabellen nedan. (1 p)
Termer
Endokrin
Förklaringar
Exokrin
b) Ett organ som har både endokrin funktion och exokrin funktion är bukspottkörteln
(pancreas). Den endokrina delen av pancreas finns i så kallade Langerhanska
cellöar, utsprida i pancreas, som innehåller två sorters celler; alfa- och betaceller.
Vilka ämnen producerar respektive cellsort samt vilka funktioner har dessa ämnen?
Skriv i tabellen nedan. (2 p)
Cell
Alfa
Ämne
Funktion
Beta
20. Vissa hormoner har sina receptorer på cellmembranets yta, andra hormoner inne i
cellens cytoplasma. Vilken egenskap hos hormonerna avgör om de har receptorerna
på det ena eller det andra stället? (1 p)
21. Besvara följande frågor angående hypofysen.
a) Namnge hypofysens två delar. (1 p)
b) Vilken är den stora skillnaden mellan dessa delar? (2 p)
c) Namnge ett hormon som insöndras från hypofysens baklob och ett hormon som
insöndras från hypofysens framlob samt vad de har för funktioner. Skriv i tabellen
nedan. (2 p)
Från
Bakloben
Hormoner
Funktioner
Framloben
22. Är följande påståenden angående hormonerna T3 och T4 sanna eller falska? Kryssa i
korrekta rutor. (2 p)
Sant Falskt
Det organ som producerar hormonerna T3 och T4 är glandula thyreoidea.
I blodbanan transporteras hormonerna T3 och T4 bundna till lipoproteinet
VLDL.
Ökad kroppstemperatur minskar frisättningen av hormonerna T3 och T4.
Hormonerna T3 och T4 är så kallade anabola hormoner.
Download