Endokrin quiz del 1

advertisement
•  Vad är de vanligaste orsakerna 1ll hyperkalcemi? •  De vanligaste orsakerna är: –  Hyperparatyroidism –  Skele<metastaser –  Tiaziddiure1ka •  Mindre vanliga är: –  Hypertyreos –  Mjölk-­‐alkalisyndrom –  FHH –  Sarkoidos –  Cancer (lymfom, myelom etc) •  Vad betyder FHH? •  Familjär hyperkalcemisk hypokalciuri •  Vad är de vanligaste symtomen vid primär hyperparatyroidism? Vanligaste i fet o kursiv s1l •  Bones: –  Skele3värk, ledvärk,(frakturer – idag ovanligt) •  Stones: –  Njursten / ”njurgrus” •  Moans: –  Förstoppning, pankrea1t, ulcus (alla dessa ovanliga) •  Groans: –  Trö3het, depression, glömska, svaghet (fa1gue) •  Vilket labtest diagnos1cerar pHPT bäst? •  S-­‐kalcium, korrigera mot s-­‐albumin •  S-­‐PTH •  Sam1dig förhöjning av bägge är diagnos1skt •  Från vilka embryologiska ursprung kommer paratyoroideakörtlarna? •  Övre paratryoidea: Gälficka 4 •  Nedre paratyroidea: Gälficka 3 •  Vilka histopatologiska diagnoser orsakar pHPT – och 1ll vilken frekvens? •  Adenom ca 85% •  Hyperplasi ca 14 % •  Cancer < 1% •  Hur lokaliserar man bäst e< paratyroideaadenom innan opera1onen? •  Ultraljud •  Sestamibi-­‐skin1grafi •  Båda har ungefär 75-­‐90% sensi1vitet •  Vilka komplika1oner kan uppkomma e`er paratyroideakirurgi? •  Hypokalcemi – om alla 4 körtlarna tagits bort eller cirkula1onen 1ll dom påverkats under opera1onen •  Rekurrenspares – sällan, i < 1% •  Vilka kliniska tecken indikerar postopera1v hypokalcemi? •  S1ckningar i fingrar (bilateralt) och runt munnen •  Stelhet i finger/handmusklerna •  Chvostek´s tecken: Slå på n.facialis på kinden, leder 1ll spasm i facialismuskulaturen •  Hur behandlas akut postop hypokalcemi? •  Ge iv kalcium, 10 ml, vilket kan upprepas om symtomen inte försvinner inom 15 min •  Ge peroralt kalcium – o`ast kalcium brustable<er 1g x 4-­‐6 •  På längre sikt fungerar vitamin D-­‐behandling (Etalpha, Rocaltrol), men effekten kommer först e`er ca 2-­‐3 dagar. •  Vilka pa1entgrupper ska man misstänka har högre risk a< ha hyperplasi (dvs flera sjuka paratyroideakörtlar)? •  Unga – högre risk för MEN-­‐1 •  Vitamin D-­‐brist (typexempel är uremiker och de med malabsorp1on) Hypertyrodism •  Vilka är de huvudsakliga symtomen vid hypertyroidism? •  Takykardi, ångest, oro, trö<het, ökad ap1t, viktnedgång, värmeintolerans •  Vilka är de två vanligaste typerna av hypertyreos (med egennamn!) •  Grave’s sjukdom (= Mb Basedow) –  Autoimmun sjukdom, diffus förstoring av tyroidea •  Plummer’s sjukdom –  Uppstår i en mul1nodös struma •  Vilket laboratorietest är det bästa för at diagnos1cera hypertyreos? •  TSH –  Är då nedpressat pga tyroideas autonoma funk1on – dvs är urkopplat ur hypfys-­‐
tyroideaaxeln •  Vilka grundläggande behandlingsmetoder finns för hypertyreos? •  Kirurgi, tyreosta1ka, radiojodbehandling •  Vilka artärer försörjer tyreoidea (och var kommer de ifrån)? •  A. tyroidea sup från a. caro1s ext •  A. tyroidea inf från tr. tyreocervicalis från a. subclavia •  Beskriv ursprung och förlopp för n. laryngeus recurrens på bägge sidor. •  Höger: utgår från n. vagus, rundar a. subclavia dx och går i fåran mellan trakea och esofagus. •  Vänster: utgår från n. vagus, rundar aortabågen och går upp i fåran mellan trakea och esofagus. •  Vad har n. laryngeus superior för funk1on? •  Slutsträckningen av stämbanden – innerverar m. cricotyroideus •  Vilka symtom får en pa1ent om n. laryngeus superior skadas peropera1vt? •  Lägre röst (typfall – Rod Stewart gick från tenor 1ll baryton e`er en halsopera1on) •  Hur konstateras bäst a< en pa1ent har stämbandspares? •  Direkt laryngoskopi •  Hur konstateras om en pa1ent har skada på n. Laryngeus sup? •  Finns inget enkelt test – man kan misstänka vid lägre röst postop. Annars EMG på larynxmuskulaturen. •  Vilken opera1on gör vanligen vid Grave’s sjukdom? •  Total tyroidektomi –  Vik1gt a< ta med lobus pyramidalis •  Vilka är de vik1gaste testerna a< upöra på en pa1ent som söker pga solitär knöl i tyroidea? •  Ultraljud –  Karakteris1k av knölen, finns flera?, finns förstorade lymqörtlar? Cysta? •  Cytologi •  Tyroideafunk1on (TSH, T3, T4) •  Vilken är den vanligaste typen av cancer som disgnos1ceras med cytologi? •  Papillär tyroideacancer –  E`ersom den är vanligast men också för a< den är lä<are a< diagnos1cera med cytologi jfrt med t.ex follikulär tyroideacancer •  Vilka cytologiska / histopatologiska kriterier är typiska för papillär tyroideacancer? •  ”Ground glass nuclei” = ”ma<glaskärnor”, dvs cellkärnorna ser ut som förstoringsglas •  Psammomkroppar •  Vilka är andelarna av de olika cancertyperna bland pat med tyroideacancer? • 
• 
• 
• 
• 
Papillär 70% Follikulär 20% Medullär 5% Anaplas1sk 2-­‐3% Lymfom 2% •  Om man inte får diagnosen cancer vid cytologin – vad gör man då? •  Då det kan vara en follikulär cancer som inte fångas på cytologin – gör en hemityroidektomi och begär fryssni<. Om cancerdiagnos då – fortsä< med total tyroidektomi. Om ingen diagnos vid fryssni< – väck pa1enten och invänta slutgil1gt PAD. Om cancer då – ta 1llbaka pa1enten och komple<era 1ll total tyroidektomi. •  Vart metastaserar a) papillär b) follikulär tyroideacancer först? •  Papillär: Regionala lymqörtlar •  Follikulär: Hematogent, o`ast 1ll skele< och lungor •  Vilka typer av tyreoideacancrar svarar på radiojodbehandling? •  Papillär och follikulär tyroideacancer •  Anaplas1sk cancer utgår också från follikelcellerna, men tar o`ast inte upp radiojod särskilt bra. •  Medullär tyroideacancer kan INTE behandlas med radiojod •  Grundprinciperna för behandling av anaplas1sk tyroideacancer? •  Extern strålbehandling först (frak1onerad), i kombina1on med cytosta1ka -­‐ o`a doxorubicin •  Däre`er-­‐ om möjligt -­‐ kirurgi •  Vad är kromogranin A? •  Protein som lagras i sekre1onsvesiklar i neuroendokrina celler, och som frisä<s 1llsammans med si< hormon (PTH, katekolaminer, pankreashormoner) •  Vad är MIBG? •  = metaiodobenzylguanidin •  Märks med 131I . Binder specifikt 1ll prekursorerna i katekolaminsyntesen, och kan användas för diagnos1k av feokromocytom, eller behandling vid högre doser. •  Vad skiljer Mb Cushing (Cushings sjukdom) från Cushing-­‐syndrom? •  Mb Cushing = ACTH-­‐producerande tumör i hypofysen •  Cushings syndrom = symtom på kor1solöversko< oavse< orsak. Kan vara iatrogent pga 1llförsel av steroider; bilateral binjurebarkhyperplasi med steroidöverproduk1on; ensidigt kor1solproducerande binjurebarkadenom; ektopisk ACTH-­‐produk1on •  Var kommer den arteriella försörjninge 1ll binjurarna ifrån? •  Olika mindre artärer som kommer direkt från aorta, njurartärer och a. phrenica •  Vart dräneras venblodet från höger binjure? •  V cava inf •  Vart dräneras blodet från vä binjure? •  Vä njurven •  Vilka 3 histologiska lager finns i binjuren? •  Zona glomerulosa •  Zona fasciculata •  Zona re1cularis •  Vad produceras i zona glomerulosa? •  Mineralokor1koider -­‐ t.ex aldosteron •  Vad bildas i zona fasciculata? •  glukokor1koider •  Vad bildas i zona re1cularis? •  Androgener och estrogener •  Vad bildas i binjuremärgen? •  katekolaminer •  Var kan det finnas extraadrenal märgvävnad någonstans? •  Sympa1ska ganglier längs aorta (t.ex Zuckerkandl’s organ vid aortabifurka1onen) •  Vilka familjära syndrom är asocierat med feokromocytom? •  MEN2, von Hippel Lindau, neurofibroma1s typ 1 (Recklinghausen) •  Har alla pa1enter med feokromocytom högt blodtryck? •  Nej -­‐ ca 50% har normalt blodtryck -­‐ utom i a<acker •  Medullär tyroideacancer + feokromocytom = vilket syndrom •  MEN2 •  MEN2 orsakas av muta1oner i följande gen: •  RET (Rearranged during transfec1on) •  Så stor andel av feokromocytom är metastaserande (cirka) •  ca 10% •  Så stor andel av feokromocytom är bilaterala (cirka) •  10% •  Ki67 används för a< mäta vadå? •  Cellprolifera1on •  Adrenokor1kotropt hormon förkortas …. •  ACTH •  ACTH, α-­‐MSH, β-­‐MSH, CLIP, γ-­‐LPH synte1seras alla från följande polypep1d •  Ketokonazol är e< an1myko1kum men kan också användas för a< minska produk1on av hormon i följande organ •  Binjure (steroidhormon) Organ? Binjure ? Märg / Medulla Vilken zon av cortex? Zona Glomerulosa •  Vilka är binjurebarkens tre skikt? •  Zona Glomerulosa •  Zona Fasciculata •  Zona Re1cularis •  Vilka hormon produceras i dessa skikt? •  Mineralkor1koider (Aldosteron) •  Glukokor1koider (Kor1sol) •  Androgener (DHEA) Immunohistokemi för Insulin – struktur? •  Endokrina pancreas / Langerhanska öar •  Vilka celltyper består langerhanska öarna utav och vilka hormoner producerar respek1ve celltyp? • 
• 
• 
• 
• 
Alpha celler – Glukagon Beta celler – Insulin Delta celler – Somatosta1n Epsilon celler -­‐ Ghrelin PP celler – Pancreas Polypep1d •  Muta1on i denna gen orsakar Mul1pel Endokrin Neoplasi typ 1… •  MEN1 •  MEN1 genen som kodar för följande protein …. •  Menin •  MEN1 nedärvs enligt vilket mönster? •  Autosomalt dominant •  Medicinsk utredning vid misstanke om Hyperaldosteronism •  Aldosteron / Renin kvot •  (Aldosteronhämningstest) •  Hur ser Aldosteron / Renin kvoten ut vid typisk primär aldosteronism? •  Aldosteron normalt à Högt •  Renin lågt •  Hur lokaliseras orsaken 1ll primär aldosteronism? •  Datortomografi •  (Binjurevenskateterisering) Organ + diagnos? •  Till vänster paratyroideaadenom •  Till höger paratyroidea •  Paratyroideakörtlarna beskrevs först av denna Uppsalastudent Ivar Sandström (1852-­‐1889) •  Mimpara (Cinacalet) verkar på vilken receptor som si<er på vilka celler? •  Kalciumavkännande receptorer i paratyroideas huvudceller •  Beskriv hur agonister 1ll kalciumavkännande receptorer verkar för a< sänka seum-­‐kalcium •  Calcimime1kum sänker direkt PTH-­‐nivån genom a< öka de kalciumavkännande receptorernas känslighet för extracellulärt kalcium. Den minskade frisä<ningen av PTH är förenad med en sam1dig sänkning av serumkalciumnivån. •  Rangordna Papillär, folikullär, medullär och anaplas1sk tyroideacancer enligt prognos • 
• 
• 
• 
• 
10års överlevnad: Papillär 98% Folikullär 92% Medullär 80% Anaplas1sk ca 10-­‐15% 5års överlevnad 5års överlevnad för papillär, folikullär och medullär tyroideacancer? Papillär & folikullär cancer ca 50% (> 45 år) Medullär cancer ca 30% •  Räkna upp metoder för onkologisk behandling av tyroideacancer Radiojod Tyroxinsubs1tu1on Lokal strålbehandling Tyrosinkinashämmare (Zac1ma / Vandetanib för Medullär tyroideacancer mfl) •  (Kemoterapi) • 
• 
• 
• 
•  Vad är Chromogranin A? •  Tillhör granin familjen och är e< packeterings protein som finns i sekretoriska vesiklar. •  Hur används Chromogranin A i den kliniska vardagen? •  Immunohistokemi – neuroendokrin differen1ering •  Biokemi – tumörmarkör •  Exempel på vanliga tumörmarkörer som mäts ru1nmässigt i kroppsvätskor vid endokrina tumörer Tyroglobulin, TSH, T4, T3 Kalcitonin Calcium & PTH Chromogranin A 5-­‐hydroxyindoleace1c acid (5HIAA) Neuron Specific Enolase (NSE) Pep1dhormon i endokrina pankreas Hormoner i binjuremärg och sympa1ska ganglier (metanefriner, adrenalin, noradrenalin). •  Steroidhormoner i binjuremärgen (Aldosteron, Kor1sol, Steroidmönster) och ACTH • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Vilken grupp och vilket hormon? •  Steroidhormon, Kortosol (11β,17,21-­‐
trihydroxypregn-­‐4-­‐ene-­‐3,20-­‐dion) •  PET står för.. •  PET står för Positron Emission Tomography 
Download