Protokoll 20 maj 2008

advertisement
Styrelsemötesprotokoll för Landskrona FBU 2008-05-20
Närvarande Johnny Olofsson, Sofie Johansson, Sten Ekstrand; Bo Persson, Maria Hedenlund,
Carina Paulsson, Christer Arvidsson, Hans-Arne Pettersson, Lena Gustavsson samt AnnaKerstin Arvidsson.
1. ordförande förklarade mötet öppnat.
2. Mötet ansågs laga kallat.
3a. Dagordningen godkändes.
3b. föregående protokoll godkändes.
3c. Till justeringsmän valdes Carina Paulsson och Johnny Olofsson.
4. Vi har problem med att hitta ungdomsledare, men vi jobbar vidare mot en lösning.
5. Kursgården i Tvedöra inget att rapportera.
6. Kassaförvaltarens rapport: se bilaga 1.
7. Inget särskilt att rapportera om bingo och bingolotto.
8. Sekreterarens rapport bordläggs pga. Den samme är ej närvarande.
9. Sten informerade i olika förbundsärende. Han påtalade att vi måste hitta ersättare för
honom i förbundet.
10. Lena informerade om olika kommande idrottsaktiviteter som tex. orientering.
11. Christer informerade att Högvakten har haft årsmöte och att den 30 maj 2008 ska
Högvaktsstyrelsen äta på Erikstorp.
12. Förplägnad hade inget att rapportera.
13. information att det är dags att sätta ihop programmet för hösten 2008.
14. Statistik för april 2008
vuxna 347 h
ungdomar 152 h
15. Inget att rapportera angående medlemstidningen.
16. Resultatlistan från Norgetävlingen finns på föreningens hemsida.
17. 1 ny medlem, Madeleine Bengtsson
18. Norgetävlingen genomfördes på ett trevligt sätt och med strålande sol. Har dessutom
gått ihop ekonomiskt.
19. Inga övriga frågor.
20. Nästa möte blir den 17 juni 2008.
Ordförande förklarade mötet för avslutat.
Ordf. Sten Ekstrand _________________________________________
V sekr. Maria Hedenlund _____________________________________
Justerare Johnny Olofsson ____________________________________
Justerare Carina Paulsson _____________________________________
Download