13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt

advertisement
Sid. 269
13.1 Vad menas med att en metall ar adel?
Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra.
13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller.
Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb
13.3 Ge exempel pa tre adla metaller.
Cu, Ag, Pt, Au
13.4 Hur kan man testa om en metall ar adel eller oadel?
Lagga den i saltsyra - en oadel regerar men en adel reagerar inte.
13.5 Hur sorteras metallerna i spanningsserien?
Efter adelhet, med de mest oadla till vanster och de adlaste till hoger. Vate
visar gransen
mellan oadla och adla.
13.6 Vad hander nar jarn laggs i en losning med kopparjoner?
Jarnatomerna kommer att lamna ifran sig elektroner och bilda jarnjoner.
Kopparjoner
kommer att ta till sig elektroner och bilda kopparatomer.
13.7 Vad hander nar silver laggs i en losning med kopparjoner?
Ingenting, silver ar adlare an koppar. (Nar koppar laggs i en losning med
silverjoner
daremot, kommer kopparatomerna att bilda kopparjoner och silverjonerna
silveratomer.)
Sid. 272
13.9 Vilken metall blir till joner och elektroner i Daniells element?
Zink i metallform blir zinkjoner och avger elektroner.
13.10 Vad hander med kopparjonerna vid pluspolen?
De tar upp elektroner och blir koppar i metallform.
13.11 Vad behovs for att tillverka ett galvaniskt element?
Tva metaller av olika adelhet och en elektrolyt.
13.12 Vilka amnen utgor minus- respektive pluspolen i vara vanligaste batterier?
minuspol pluspol
brunstensbatteri zink brunsten
alkaliskt batteri zink brunsten
litiumbatteri litium brunsten
silveroxidbatteri zink silveroxid
13.13 Vilket amne utgor elektrolyt i ett alkaliskt batteri?
En losning av kaliumhydroxid.
Sid. 274
13.18 Varfor ar litiumbatterier vanliga i brandvarnare?
De haller lange.
13.19 Ge exempel pa nagot som drivs av ett knappcellsbatteri.
Armbandsur, horapparater, miniatyrspel.
Får kopieras! © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Elektrokemi
13
Elektrokemi arbetshäfte TitaNO kemi
13.20 Vad kan handa om du spikar fast kopparplat med jarnspik?
Jarnet forstors av galvanisk korrosion.
13.21 Varfor finns det ofta bitar av zink fastsvetsade pa fartyg gjorda av stal?
Jarnet skyddas mot korrosion. Zink, som ar oadlare an jarn, kommer att avge
(offra) sina
valenselektroner innan jarnet.
Sid. 277
13.24 Vad hander med kopparjonerna respektive kloridjoner vid elektrolys av en
kopparkloridlosning?
Kopparjonerna tar upp tva elektroner och blir kopparatomer. Kloridjonerna avger
en
elektron och blir kloratomer.
13.25 Vilken metall skyddar konservburkar fran korrosion?
Tenn.
13.26 Pa en forpackning av spikar star det att spikarna ar galvaniserade. Vad
innebar det?
For att inte rosta har de genom elektrolys forsetts med ett tunt lager zink.
13.27 Koksalt anvands som ravara nar en del amnen framstalls genom elektrolys. Ge
tre exempel pa
sadana amnen.
Grundamnena natrium, klor, vate samt basen natriumhydroxid.
Läs mer
Sid. 280
13.31 Vilka amnen bestar foljande delar av i ett laddat bilbatteri
a) pluspolen Pb4+
b) minuspolen Pb
c) elektrolyten H2SO4
13.32 Varfor anvands giftiga och miljofarliga NiCd-batterier i t.ex. sladdlosa
borrmaskiner?
De kan ge mycket strom pa kort tid.
13.33 Vilka typer av batterier ar vanligast i mobiltelefoner?
Litiumjonbatterier och batterier som bestar av litium och en organisk polymer.
13.34 Ge exempel pa en batterityp som innehaller:
a) kvicksilver knappceller (alkaliska och silveroxid)
b) bly bilbatterier
c) kadmium nickel-kadmiumbatterier
13.35 Varfor ska aven batterityper som anse fria fran miljofarliga amnen lamnas
till insamling?
Det ar inte alltid man kan se vilken typ av batteri det ar. Importerade och aldre
typer
av batterier kan innehalla kvicksilver.
Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken
Sid. 269
13.8 I naturen finns vara ett fatal metaller i metallform. Vilka metaller? Varfor
finns just de
metallerna i metallform?
Guld och platina, ytterst sma mangder av silver och koppar. De ar adla metaller.
Sid. 272
13.14 Rita och beskriv hur Daniells element fungerar.
• fran minuspolen till pluspolen gar en strom av elektroner
• vid minuspolen avges elektroner
• vid pluspolen upptas elektroner
• vid minuspolen bildas joner
• vid pluspolen bildas atomer
• det ar zink vid minuspolen
• det ar koppar vid pluspolen
Se Uppgift 2 i arbetshaftet.
13.15 Hur manga celler (element) finns det i ett aldre brunstensbatteri som har
spanningen
9 volt?
Sex stycken seriekopplade element blir 9 V.
13.16 Vilka skillnader finns det mellan aldre och alkaliska brunstenbatterier?
I alkaliska brunstensbatterier har kaliumhydroxidlosning ersatt salmiaklosningen
som elektrolyt. Zinkholjet har ersatts av zinkpulver for att oka ytan dar den
kemiska
reaktionen sker. Minuspolen sitter i mitten av batteriet. Stromledaren av massing
leder elektronerna ut ur batteriet vid minuspolen istallet for stromledaren av
kol som
leder elektronerna in i batteriet vid pluspolen.
13.17 Varfor ar det osannolikt att alkaliska batterier skulle borja lacka?
Minuspolen (zinkholjet) i det aldre brunstensbatteriet har ersatts av zinkpulver.
Alkaliska batterier ar inneslutna i ett plastholje.
Sid. 274
13.22 Beskriv tre olika metoder som skyddar jarn fran att rosta.
Foremalet kan galvaniseras, malas med rostskyddsfarg, oljas in, hallas rent fran
smuts och salt eller forses med offeranod.
13.23 Skriv med formler de reaktioner som sker vid minus- och pluspolen i ett
silveroxidbatteri.
Minuspolen: Zn → Zn2+ + 2e–
Pluspolen: Ag2O + 2e– → 2 Ag(s) + O2–
Sid. 277
13.28 Beskriv hur en galvanisering gar till.
Ett foremal av jarn utgor negativ pol i en elektrolyt med zinkjoner. Den positiva
polen ar metalliskt zink. Nar strommen ansluts tar zinkjonerna upp elektroner
och bildar ett lager av metalliskt zink utanpa jarnet. Nya zinkjoner bildas vid
den
positiva polen.
Elektrokemi 19
Elektrokemi
Kommentarer till faktaboken TitaNO kemi
13.29 Aven om det gar hal pa zinklagret pa en galvaniserad spik, skyddas spiken
fran att rosta.
Forklara varfor.
Zinken avger elektroner istallet for jarnet, zink fungerar som en offeranod.
13.30 Beskriv hur kalcium kan framstallas av kalciumklorid.
Saltet kalciumklorid smalts och elektrolyseras. Vid minuspolen tar Ca2+ upp tva
elektroner och bildar kalciumatomer.
Läs mer
Sid. 280
13.36 Varfor kan blysulfat bade lamna ifran sig och ta emot elektroner?
Amnet blysulfat har blyjoner som lamnat tva elektroner (Pb2+). Dessa joner kan
sen bilda bade Pb4+ och oladdat Pb.
13.37 Varfor uppstar det en elektrisk spanning mellan poler som innehaller bly
respektive
blydioxid?
Jonerna Pb4+ vill ta emot elektroner fran Pb.
13.38 Vilka saker har du som drivs av batterier? Vilka typer av batterier anvander
du?
Download