Offert för Svenska Skolidrottsförbundet

Idrott
106 60 STOCKHOLM
Datum
Beteckning (bör anges i brev till oss)
2009-04-29
Offert
Handläggare, telefonnr, e-post
Lena Lindqvist
08-772 87 13
[email protected]
Svenska Skolidrottsförbundet
Offert för Svenska Skolidrottsförbundet
Olycksfallförsäkring (Grund)
Vi erbjuder en olycksfallsförsäkring för samtliga medlemmar i Svenska
Skoidrottsförbundet och för andra deltagare i breddaktivitet anordna av Svenska
Skolidrottsförbundet som tillexempel Skoljoggen.
Försäkringen gäller under matcher, tävlingar, träningar arrangerade av förbundet
samt under resor till och från dessa. Vid arrangemang på annan ort än hemorten
gäller också försäkringen under hela vistelsen på annan ort i samband med till
exempel träningsläger eller turnering.
Försäkringen gäller också utomlands vid resor som inte varar längre än 45 dagar.
Ersättningar
Följande försäkringsinnehåll föreslås:
 Akutersättning
högst 6 % av ett basbelopp
 Skadade idrottskläder och glasögon
högst 30 % av ett basbelopp
 Sönderklippta kläder i samband med vård högst 15 % av ett basbelopp
 Tandskador
högst 60 % av ett basbelopp
 Medicinsk invaliditet
Vid invaliditetsgrader 1-4 %
1% av 10 basbelopp
Vid invaliditetsgrader 5-74 %
beräknas på 10 basbelopp
Vid invalidtetsgrader 75 % och högre
20 basbelopp
 Dödsfallsersättning oavsett dödsorsak
1 basbelopp
 Krisförsäkring, högst 10 behandlingar hos psykolog
Basbeloppet för år 2009 är 42 800 kronor.
Premie per medelm och år
1 kr
Kommentarer
Folksam har en variant på olycksfallsdefinition som skiljer sig mot andra bolag.
En mycket väsentlig skillnad är vår uttalade utökning av olycksfallsdefinitionen som
medger ersättning vid vridningsskador som drabbar knä- och fotled utan yttre
påverkan.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Internet
Idrottsenheten
106 60 STOCKHOLM
Bohusgatan 14
08-772 87 14
08-772 86 40
www.folksam.se
Sid 2(2)
Datum
Beteckning
Utdrag ur villkoret:
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom
en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som
kroppsskada.
Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd
plötslig yttre händelse vid
 total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)
 ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)
 fraktur (dock inte stressfraktur)
 solsting, värmeslag och förfrysning.
Ersättning lämnas också för skada på protes eller annan liknande anordning som
används för sitt ändamål när skadan inträffade.
Samband mellan kroppsskada och någon av den ovan angivna skadevållande
orsakerna ska anses föreligga, om det är klart mera sannolikt än att samband inte
föreligger.
Finns redan ett kroppsfel (sjukdom, sjuklig förändring eller annan kroppsskada) när
olycksfallsskadan inträffar eller har kroppsfelet tillkommit senare gäller följande:
Kan det antas att kroppsfelet medverkat till att följderna av skadan förvärrats, lämnas
ersättning bara för de följder som direkt beror på olycksfallsskadan oberoende av
kroppsfelet. Om det kan antas att det endast är kroppsfelet som har orsakat besvären
lämnas ingen ersättning.
Som olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom
 smitta av bakterier, virus eller annat smittämne. Infektion på grund av
insektsstick eller liknande kan dock ersättas såsom olycksfallsskada.
 smitta genom intagande av mat och dryck,
 ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling)
eller genom användning av läkemedel,
förslitning, överbelastning eller överansträngning
Läke- och resekostnader benämns istället akutersättning och begränsas till 6 % av ett
prisbasbelopp på samma sätt som andra idrottsförbund har för sina aktiva.
Tandskadeersättningen är begränsad till 60 % av ett prisbasbelopp. Rehabilitering
utgår och innefattas i akutersättningen. Merkostnader och extrakostnader benämns
som skadade idrottskläder och glasögon.
Invaliditetsersättning lämnas som en schablon med 1 % av försäkringsbeloppet för
invaliditetsgrader 1-4 % och så stor del som svarar mot invaliditetsgraden i procent
mellan 5 % -74 %. Vid skador bedömda till en invaliditetsgrad på 75 % eller högre
ersätts alltid det dubbla beloppet oavsett den exakta graden.
Dödsfallsersättningen gäller oavsett dödsorsak upp till 65 års ålder, det vill säga till
exempel hjärtbesvär som leder till plötslig död under försäkrad tid.
Sid 3(2)
Datum
Beteckning
Skadehantering
På Folksam Idrott är det idag sju skadehandläggare och tre skadereglerare som
reglerar idrottsskador. Skadorna anmäls på telefon för att det ska bli en smidig och
snabb handläggning, här sker även en samordning om skadad har fler försäkringar.
Telefonskadereglering är något som uppskattas av våra försäkringstagare. I en
enkätundersökning har vi 87 % nöjda kunder på frågan om lätt att få kontakt och
80 % på handläggningstid.
Medlemskontrollen sker mellan Folksam och förbundet via e-post.
Villkor
Ersättning lämnas enligt villkor I05 som gäller från och med 2005-04-01 samt villkor
Kris som gäller från och med 2007-01-01.
Tilläggsförsäkring för föreningar
Försäkringen kan utökas med ett reseskydd om föreningen tävlar/tränar utanför
Sverige. Den gäller vid tillexempel hemtransport och för läkarvård utomlands både
vid akut sjukdom och olycksfallsskada.
Premien är 2 000 kronor per förening.
Giltighet mm
Offerten är giltig till och med 2009-12-31.
Beskrivning av Folksam som koncern och vårt åtagande för idrottsrörelsen finns på
www.folksam.se.
Vid frågor kontaktas undertecknad på 08-772 87 13 eller 0708-31 51 81.
Med vänlig hälsning
FOLKSAM
Idrott
Lena Lindqvist