Arter fridlysta enligt artskyddsförordningens bilaga

advertisement
Datum
2017-06-15
Arter fridlysta enligt artskyddsförordningens bilaga 1,
internationell fridlysning.
Listan är ett urval ur artskyddsförordningens bilaga 1 av de arter som är fridlysta
enligt § 4 och § 7 och som bedöms kunna påverkas av skogsbruk i betydande
grad.
Däggdjur
Vetenskapligt namn
Barbastell
Barbastella barbastellus
Nordfladdermus
Eptesicus nilssonii
Sydfladdermus
Eptesicus serotinus
Bechsteins fladdermus
Myotis bechsteinii
Tajgafladdermus
Myotis brandtii
Dammfladdermus
Myotis dasycneme
Vattenfladdermus
Myotis daubentonii
Mustaschfladdermus
Myotis mystacinus
Fransfladdermus
Myotis nattereri
Mindre brunfladdermus
Nyctalus leisleri
Större brunfladdermus
Nyctalus noctula
Trollpipistrell
Pipistrellus nathusii
Sydpipistrell
Pipistrellus pipistrellus
Dvärgpipistrell
Pipistrellus pygmaeus
Brunlångöra
Plecotus auritus
Grålångöra
Plecotus austriacus
Gråskimlig fladdermus
Vespertilio murinus
Buskmus
Sicista betulina
Hasselmus
Muscardinus avellanarius
Varg
Canis lupus
Brunbjörn
Ursus arctos
Järv
Gulo gulo
Lo
Lynx lynx
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Besöksadress
Telefon
Organisationsnr
E-post
Huvudkontor
Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping
Vallgatan 8
Jönköping
036-35 93 00
202100-5612
Fax
Momsreg.nr
[email protected]
www.skogsstyrelsen.se
036-16 61 70
SE202100561201
Skogsstyrelsen
2017-06-15
Grod- och kräldjur
Sandödla
Lacerta agilis
Hasselsnok
Coronella austriaca
Större vattensalamander
Triturus cristatus
Åkergroda
Rana arvalis
Långbensgroda
Rana dalmatina
Gölgroda
Pelophylax lessonae
Lövgroda
Hyla arborea
Insekter
Större ekbock
Cerambyx cerdo
Cinnoberbagge
Cucujus cinnaberinus
Läderbagge
Osmoderma eremita
Rödhalsad brunbagge
Phryganophilus ruficollis
Större barkplattbagge
Pytho kolwensis
Asknätfjäril
Hypodryas maturna
Dårgräsfjäril
Lopinga achine
Violett guldvinge
Lycaena helle
Växter
Ryssbräken
Diplazium sibiricum
Ryssnarv
Moehringia lateriflora
Norna
Calypso bulbosa
Guckusko
Cypripedium calceolus
Gotländsk nunneört
Corydalis gotlandica
Skogsrör
Calamagrostis chalybaea
Sötgräs
Cinna latifolia
Nipsippa
Pulsatilla patens
Gotlandssippa
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica
Lappranunkel
Coptidium lapponicum
Avarönn
Sorbus teodori
2(2)
Download