Ett programförslag

advertisement
Socialt företagande
• 100 % engagemang till 100 % av min
kapacitet
Bildserie: 1. 14 jul -17
Bildserie: 2. 14 jul -17
Sociala företag
•
•
•
•
Vad är ett socialt företag?
Hur ser ett socialt företag ut ?
Hur många finns ?
Vilka förutsättningar behövs för sociala
företag?
• Vad har Nutek hittills gjort?
• Vad kommer Nutek att göra framöver ?
Bildserie: 3. 14 jul -17
Med socialt företagande menas här:
• Företagande med övergripande ändamål att
integrera människor som har svårigheter att få jobb
på arbetsmarknaden i arbetsliv, företagande och
samhället.
• Företagande som skapar delaktighet för
medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt.
• Företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i
den egna eller liknande verksamheter.
• Företag som är organisatoriskt fristående från
offentlig verksamhet.
Bildserie: 4. 14 jul -17
Nuteks arbete hittills
• 3 årigt projekt
• Konferenser
• 150 sociala företag i Sverige – 4 500
anställda
Bildserie: 5. 14 jul -17
Sociala företags affärsverksamhet
• Transport, städning,
friskvård,personalutveckling,
servering,utbildning, hantverk,
fastighetsskötsel, skogsarbete,
hunddagis,fordonsverkstad,mattransporter,
äventyrspedagogik, bageri,
kontorsservice,konferensverksamhet,
handelsträdgård, jordbruk,återvinning,
klottersanering, hotellverksamhet, camping,
fiske, data/kommunikation
Bildserie: 6. 14 jul -17
Program för ett ökat
socialt företagande
• Förslag på insatser som syftar till att främja
människors möjligheter att delta i arbetslivet
genom socialt företagande
Bildserie: 7. 14 jul -17
Nuteks förslag:
Ett nationellt program för att stimulera
utvecklingen av sociala företag
• Syfte: Genom socialt företagande skapa nya
arbetstillfällen, öka integrationen på
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet
och därmed bidra till den samhällsekonomiska tillväxten.
• Målsättning: Fler social företag startas och
fler sociala företag växer.
Bildserie: 8. 14 jul -17
Med socialt företagande menas här:
• Företagande med övergripande ändamål att
integrera människor som har svårigheter att få jobb
på arbetsmarknaden i arbetsliv, företagande och
samhället.
• Företagande som skapar delaktighet för
medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt.
• Företag som i huvudsak återinvesterar sina vinster i
den egna eller liknande verksamheter.
• Företag som är organisatoriskt fristående från
offentlig verksamhet.
Bildserie: 9. 14 jul -17
Möjligheter att delta i arbetslivet
genom socialt företagande
• Människor som vill lösa sina och samhällets
problem genom att organisera en egen
verksamhet
• Företagande kombinerat med integrering på
arbetsmarknaden, individuell utveckling,
empowerment och social mobilisering
• Positiva socioekonomiska resultat
Bildserie: 10. 14 jul -17
Villkor och behov av insatser
• Berörs av flera olika sektorers regelverk och
logiker
• Kunskapsbrist och begreppsförvirring
• Små företag, lite/inget eget kapital
• Behov av mer kompetens i företagande
• Behov av mer kunskaper/forskning
• Samhällsstödet kompensation för nedsatt
arbetsförmåga!
Bildserie: 11. 14 jul -17
Inventering
• LOU
– Ramupphandling/Urvalsupphandling
• Associationsformer
• Processtöd
• Kapital
• Samordnade ersättningsformer (myndigheter)
• Referenser
• Internationella erfarenheter
Bildserie: 12. 14 jul -17
Programförslag för ett ökat
socialt företagande
• Mobilisering av systemet kring de sociala
företagen
• Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte
• Information och rådgivning till sociala
företag
• Projektfinansiering och annan
kapitalförsörjning
• Forskning och annan kunskapsgenerering
Bildserie: 13. 14 jul -17
• Projektplan
Förslag till program för fler och växande
sociala företag
Regeringsuppdrag N2007/7471/ENT
Bildserie: 14. 14 jul -17
Syfte
• Utveckla förutsättningarna att starta, driva och
utveckla fler och växande sociala företag genom ett
tvärsektoriellt program
• Initiera och stimulera en långsiktig samverkan
mellan myndigheterna, de sociala företagen och
relevanta aktörer
Bildserie: 15. 14 jul -17
Syfte
• Utveckla förutsättningarna att starta, driva och
utveckla fler och växande sociala företag genom ett
tvärsektoriellt program
• Initiera och stimulera en långsiktig samverkan
mellan myndigheterna, de sociala företagen och
relevanta aktörer
Bildserie: 16. 14 jul -17
Projektmål
• Fas 1. Januari – 15 maj 2008
- Förslag till tvärsektoriellt program – underlag för
regeringsbeslut och eventuell proposition
- Plan för genomförande av program hösten 2008
(max 10 milj + ev. 5 milj)
• Fas 2. Augusti – december 2008
- Operativ programplan 2009 – 2013
Bildserie: 17. 14 jul -17
Kundnytta
•
Underlätta start, drift och utveckling genom:
- Ökad kunskap om socialt företagande hos berörda
myndigheter och aktörer
- Insatser för rådgivning, kompetenshöjning och
finansiering
- Ökad kunskap om nuvarande regelverks
konsekvenser ger underlag till förändring av lagar
och regler
Bildserie: 18. 14 jul -17
Avgränsning
• Uppdraget avser ”arbetsintegrerande” sociala
företag
Inte:
- Företag med sociala mål i allmänhet
- Företag med verksamhet inom social sektor
- Privata företag inom rehabilitering
- Offentligt driven verksamhet
Bildserie: 19. 14 jul -17
Arbetsformer mm
Tvärsektoriell arbetsgrupp: Nutek, AF, FK och
Socialstyrelsen
Samråd externt: SKL, Samhall och övriga aktörer, inkl
tidigare aktiva i NTG socialt företagande
Hearings med representanter för berörda
myndigheter, aktörer, företag,
intresseorganisationer mfl
Kartläggning och analys av befintligt material och
behov av ytterligare studier
Samråd internt: relevanta program och projekt
Bildserie: 20. 14 jul -17
Innehåll & förutsättningar
• Kartlägga och redovisa socialt företagande
- samhällsekonomisk nytta, resultat, jämförelser,
precisera och avgränsa
- hinder och möjligheter i förhållande till regelverk
och tillämpning; trygghetssystemen, LoU,
konkurrens, offentligt stöd, statsstödsregler
- finansiering och kapitalförsörjning
- jämställdhetsperspektivet
Bildserie: 21. 14 jul -17
Konkreta förslag lämnas avseende
• Precisering – avgränsning SF
• Särskild reglering och/eller ny/ändrad lagstiftning
(ej socialförsäkringarna)
• Tvärsektoriell samverkan
• Åtgärder för kunskapsspridning – myndigheter,
aktörer mfl
• Insatser för information, rådgivning och
finansiering/kapitalförsörjning inför start och
utveckling
Bildserie: 22. 14 jul -17
Utveckla program 2008 (ej regeringsuppdraget)
•
•
•
•
•
•
Målsättning
Plan för utlysning
Fördelning
Kriterier för urval
Redovisningskrav
Uppföljning
Ansluta till kommande program, huvudsakligen
strukturellt, samverkan, kunskap/kompetens och
FoU. Pilot/spetsprojekt.
Bildserie: 23. 14 jul -17
Socialt företagande
• 100 % engagemang till 100 % av min
kapacitet
Bildserie: 24. 14 jul -17
Tack för uppmärksamheten
• Karin Hallerby
• [email protected][email protected]
Bildserie: 25. 14 jul -17
Download