Betanal® SC

advertisement
Sida
d 4
Sida 1
Bekämpningsmedel klass 2 L Side 2
Dispens. Diarienr. 6.1.2.a-H13-02405
Endast för yrkesmässigt bruk
Miljöfarlig
Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Produkten och förpackningen skall oskadliggöras på säkert sätt.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Vid sprutning: Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2).
Särskilda miljörisker: Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag.
Miljöfarlig För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.
Betanal®SC
Verksam beståndsdel: Fenmedifam 160 g/l
I nyplanterade jordgubbar 2-3 liter av Betanal SC efter det
att jordgubbarna rotat sig. Den lägre dosen i Corona och
Zephyr.
Bruksanvisning
Betanal SC
®
10 liter
Herbicid
Mot örtogräs i yrkesmässig odling av
jordgubbar.
Dispens: Användning från och med
2014-05-08 till och med 2014-09-04.
All annan användning är otillåten om
den inte särskilt tillåtits.
Lagras svalt och frostfritt
UN 3082
Innehavare
Bayer AB
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tel: 040-41 81 80
Tillverkare
Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Str. 50
D-40789 Monheim am Rhein
Germany
PMR:
Form.: 690x208 mm
Artwork: 5434
Job no.: 34-4304/2104
Bayer CropScience DK
✔ Use only for corrections
Date: 25-04-2014
Print Ready PDF for
Country: SE
upload to Server
Colour: CMYK
09.05.2014
Användningsområde:
Tillredning av sprutvätska:
Medlet får endast användas av personal som har särskilt till- Betanal SC bör hällas i tanken under omrörning när den fyllts
stånd att använda bekämpningamedel i klass 2L.
till 3/4 med vatten. Därefter påfylls resterande mängd vatten.
Tillredd vätska utsprutas omedelbart. Vid tillblandning av
Egenskaper:
sprutvätska ska skyddshandskar användas. Vid sprutning av
Betanal SC upptas uteslutande via ogräsets blad och har medlet ska skyddshandskar och skyddskläder (overall och
därför endast effekt på uppkommet ogräs. Preparatets ver- stövlar) användas.
kan är oavhängig av jordtyp. Huvudregeln är att sprutning
skall ske när ogräset är känsligast, dvs på ett riktigt utveck- Sprutteknik
lingsstadium och under goda tillväxtbetingelser. Regn bör Duschkvalitet fin-medium.
inte falla inom 2 timmar efter sprutningen. Ogräseffekten Användning av små munstycken och därmed små droppar,
påskyndas av god värme. Spruta dock inte i starkt solsken som täcker bättre och som lättare blir kvar på bladytorna
eller vid varmt väder.
har en avgörande betydelse. Under goda sprutningsbetingelser rekommenderas vanliga spaltspridaremunstycken.
Efter ogräsens känslighet kan dessa indelas enligt nedan:
Under mindre optimala förhållande (lätt vind) kan LowDrift
Lättbekämpade – god effekt upp till 4 riktiga blad: åkersenap, munstycken användas. Högre vattenmängd vid kraftiga täta
lomme, dån, målla, plister, penningört, våtarv och korsört.
grödor – lägre vattenmängd vid låga och öppna grödor.
Måttligt känsliga – endast bekämpningsbara upp till 2-bladsstadiet: åkerviol, spergel, jordrök, pilört, förgätmigej, natt- Rengöring av spruta:
skatta, åkerbinda, mjölktistel, vallmo, veronika, blåklint och Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandetternässla.
lingen. Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) sköljs
Motståndskraftiga ogräs – endast bekämpningsbara i hjärt- sprutan med vatten, som sprutas ut på behandlad mark/
bladsstadiet: baldersbrå, kamomill, raps, snärjmåra, näva, gröda. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med
vitgröe, trampört, flyghavre och fleråriga ogräs.
All Clear Extra. Spruta ut på lämplig mark/träda.
Behandling
Behandlingsmetod. Lantbruksspruta, eller med bandspruta
om fälten angränsar till vattenmiljöer.
Utvecklingsstadium vid behandling: Till och med BBCH 60
(före blomning) samt efter skörd (BBCH 90) och framåt.
Max antal behandlingar: 2 st.
Behandlingsintervall: 7 - 14 dagar.
Tid mellan sista behandling och skörd: 35 dygn.
Behandling i Jordgubbar
Dosering:
Vid Dubbelbehandling: Max 2 liter produkt/ha och behandlingstillfälle (motsvarar 2 x 320 g verksamt ämne/ha).
Vid enkelbehandling: Max 3 liter produkt/ha och behandlingstillfälle (motsvarar 480 g verksamt ämne/ha).
OBS! Behandling får ej ske i perioder med höga temperaturer
eller med risk för låga nattemperaturer, ej under +10ºC vid
behandlingstillfället.
Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta. Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag.
Uppkomst av resistens
Upprepad användning av samma preparat eller preparat
med samma verkningsmekanism kan resultera i uppkomst
av resistens. För att undgå detta, rekommenderas att med
jämna mellanrum använda preparat med annan verkningsmekanism, antingen i form av tankblandning, eller genom att
skifta preparat med jämna mellanrum.
Lagring:
Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.
OBS! Då preparatets användning och handhavande ligger
utanför tillverkarens/leverantörens kontroll, kan denne inte
ikläda sig något ansvar eller skadeståndsskyldighet.
5.2014
Sida 3
Första hjälpen
Hudkontakt
Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta läkare om
besvär kvarstår.
Ögonkontakt
Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser efter
5 min och fortsätt sedan tvättningen av ögonen.
Förtäring
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Uppsök läkare. Vid förtäring och kräkning, risk för pulmonal
aspiration. Skölj ur munnen och ge vatten att dricka i små klunkar. Intag aktivtkoltabletter.
Information till läkare
Symptom
Gastrointestinal irritation
Skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning - Slutanvändare
Åtgärder beträffande hygien
Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.
Duscha eller bada vid arbetets slut.
Ät, drick eller rök ej under hanteringen.
Skyddsåtgärder
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Tomemballage
Produktrester
Rester, spill och förpackning som inte är rengjord klassas som farligt avfall
och ska lämnas för destruktion. Kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret i
kommunen för mer information.
Rengör förpackningen1.Rengör förpackningar för växtskyddsmedel genast efter tömning, så att sköljså här vätskan kan hällas direkt i sprutan. Ev. folieförsegling skall också rengöras.
2.Fyll den tomma förpackningen till ca 1/5 med vatten.
3.Sätt på locket.
4.Skaka förpackningen så att sköljvattnet kommer åt hela insidan.
5.Ta av locket och ta hand om sköljvattnet på ett miljömässigt riktigt sätt.
6.Upprepa proceduren minst tre gånger med vatten.
7.Låt förpackningen rinna av (upp och ner) tills den är dropptorr.
Tomemballage
Bayer CropScience är anslutet till Svep-Returs insamlings- och återvin
ningssystem för plastförpackningar. Detta innebär att du kan lämna ren
gjord förpackning kostnadsfritt. För vidare information kontakta SvepRetur
tel. 0371 345 48, www.svepretur.se.
Avfallsnummer
020108 Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
® is a registered trademark of the Bayer Group
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards