Vill du veta mer om material som är avsedda att komma i kontakt

advertisement
Vill du veta mer om material som är avsedda att
komma i kontakt med livsmedel?
Guide till säkrare livsmedelsförpackningar
www.slv.se  Livsmedelsföretag  Lokaler, hantering och hygien 
Material i kontakt med livsmedel  Fördjupad information
Lagstiftning
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004
om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om
upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG
Kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 2011
om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med
livsmedel.
Lagstiftningen hittar du på Livsmedelsverkets hemsida: www.slv.se
Material i kontakt med livsmedel
Information om material som är avsedda
att komma i kontakt med livsmedel
Är materialet som du använder i din
mathantering säker?
Det är viktigt att du använder rätt material såsom förpackningar, utrustning och
redskap i din hantering för att maten ska vara säker för dina kunder. Vanliga fel som
upptäckts i livsmedelskontrollen gäller kunskapen om vad material egentligen får
användas till.
Får inte överföra ämnen
Allmänt kan man säga att material som är avsett att komma i kontakt med
livsmedel inte får överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de:
 utgör en fara för människors hälsa
 medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning
 försämrar dess smak och lukt
Glas- och gaffel-symbolen
Symbolen är ett av flera sätt att märka material på som är
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Det går även
bra att märka materialet med orden ”för kontakt med
livsmedel” eller att ange ett specifikt användningsområde
(t.ex. vinkaraff). Om det är uppenbart att produkten är
avsedd för livsmedel så behövs ingen märkning (t.ex. för
en gaffel).
Förklaring om överensstämmelser – Declaration of compliance (DoC)
Lagstiftningen ställer krav på dokumentation av förpackningsmaterial som är avsedda
att komma i kontakt med livsmedel. Dokumentationen ska visa att kraven på
förpackningen i lagstiftningen uppfylls. Det innebär att det ska finnas en slags ”garanti”
på vad förpackningen kan användas till och vilken typ av livsmedel som den är lämplig
för. Ett sådant dokument kallas för ”Förklaring om överensstämmelse” (DoC).
Du kan be din leverantör av förpackningsmaterialet om att få ett sådant dokument.
Även om förpackningsmaterialet är försedd med glas- och gaffel-symbolen är det inte
säkert att alla livsmedel är lämpliga att komma i kontakt med just det materialet.
Därför måste du förvissa dig om att materialet är lämpligt. I DoC kan du se om
förpackningen är testad för just den typ av livsmedel som du ska använda materialet
till.
Plast
Det är viktigt att ämnen från plasten
inte förs över och förorenar livsmedel. I
vilken grad detta sker påverkas av
livsmedlets egenskaper, till exempel
kan hög fetthalt, surhetsgrad,
konsistens, hög temperatur och lång
förvaringstid göra att överföringen av
vissa ämnen från plasten ökar.
Papper och kartong
Feta och vattenhaltiga livsmedel bör inte komma i direkt kontakt med material
innehållande returfiber.
Metall
Det finns inga detaljerade regler inom EU för metaller. Det är ovanligt att
metallförpackningar kommer i direkt kontakt med livsmedel eftersom de oftast är
belagda med ett skyddande lack.
Livsmedelsverket avråder att förvara sura livsmedel någon längre tid i aluminiumkärl
eller i aluminiumfolie. Folie bör inte heller vara i direktkontakt med sura livsmedel i
ugnen. Detta på grund av att aluminium annars kan vandra över till livsmedlet.
Glas
Det finns inga detaljerade regler inom EU för glas. Generellt sett kan glas betraktas
som ett säkert material. Om glaset är infärgat bör färgämnenas metallinnehåll
deklareras.
Kombinationsmaterial
En förpackning kan även vara tillverkade av olika material, exempelvis metall eller
papper på utsidan och plast på insidan.
Tryckfärg
Det finns en del regler kring god tillverkningssed vid användning av tryckfärger i
produktionen. Reglerna är allmänt hållna och innebär att man inte får använda sig av
tryckfärg som kan medföra en hälsorisk.
Återanvändning
Om du återanvänder till exempel hinkar och burkar måste du på samma sätt förvissa
dig om att dessa är lämpliga.
Download