SYSTEMBOLAGETS RÅD FÖR
ALKOHOLFORSKNING (SRA)
CAN. Box 70412, 107 25 Stockholm
www.can.se/sra
BEVILJADE PROJEKT 2003
Huvudsökande/projekttitel
Beviljat belopp
Prof Jörgen Engel
”Neurovetenskapliga studier över alkoholens effekter på hjärnan”
170.000 kr
Univ lektor Bo Söderpalm
”Integrativa prekliniska och kliniska studier över alkoholism”
170.000 kr
Prof Sture Liljequist
“Effekter av alkohol på genreglering, receptorer, jonflöden och neurotoxicitet i
centrala nervsystemet”
170.000 kr
Prof Christer Alling
”Alkoholism – från genexpression till blodprov”
170.000 kr
Doc Ingrid Nylander
”Påverkan av genetiska faktorer och uppväxtmiljö på individens kroppsegna
opioida system och på initiering av excessivt alkoholintag i vuxen ålder”
170.000 kr
Doc Stefan Brené
”Betydelsen av neurogenes och vitamin A-receptoraktivering för alkoholism”
65.000 kr
Doc Lennart Johansson
”Kommunal alkoholpolitik. Från Göteborgssystem till kommunala
alkoholinspektörer”
Forsk ass Fredrik Spak
”Utveckling och utprovning av ett datoriserat instrument för sekundär prevention
inom alkoholområdet speciellt anpassat för arbete inom primärvården”
Prof Britt af Klinteberg
”Tidiga riskfaktorer för alkoholproblem/alkoholvanor och dryckesmönster
hos ungdomar”
Doc Claudia Fahlke
”Tvärvetenskapliga studier rörande sårbarhetsfaktorer, behandling och återfall
vid alkoholberoende”
165.000 kr
Slutanslag
75.000 kr
140.000 kr
90.000 kr
Överläkare Henrik Söderström
”Barn- och ungdomspsykiatriska problem hos svenska tvillingpar - en screeningoch klinisk undersökning av alla svenska tvillingpar födda 1980-1995”
115.000 kr
Doc Inger Sundström Poromaa
”Känslighet för alkohol hos män och kvinnor”
100.000 kr
Doc Helgi B Schiöth
”De molekylära mekanismer som reglerar neuronala banor i belöningssystemet och beroendetillstånd”
90.000 kr
PhD Alexander V Kuzmin
”Behandling av alkoholberoende med föreningar som stimulerar
nociceptin receptorn (ORL1)”
120.000 kr
Ph D Helena Willén
”Hjälper det att tala med blivande föräldrar om alkohol?”
100.000 kr
Pol mag David Karlsson
”Kommunerna och spriten – prevention och frestelser. Lokal alkoholpolitik
i genomlysning.”
140.000 kr
Doc Agneta Öjehagen
”Svår psykisk sjukdom och missbruk. Identifiering, samspel och behandling”
125.000 kr
Doc Knut Sundell
”Risk- och skyddsfaktorer för alkoholmissbruk bland yngre tonåringar”
75.000 kr
Specialistläkare Margda Waern
”Alkohol och självmordsbeteende hos unga kvinnor”
75.000 kr
Doc Preben Bendtsen
”Kartläggning av alkoholvanor bland patienter på vårdcentral i relation till
besöksorsak”
Fil dr Peter Wennberg
”Psykologiska studier rörande missbruksmönster, personlighet
och psykopatologi hos individer med substansmissbruk i
kombination med andra former av missbruk”
125.000 kr
50.000 kr
Planeringsanslag
Prof Robin Room
”Offer för andras drickande – vilka är de?”
100.000 kr
Prof Mats Berglund
”Att grundlägga goda alkoholvanor och kunna hantera stress.
Ett preventionsprogram för 18-25-åringar”
75.000 kr
Slutanslag
FD Ylva Habel
”Törst. Gestaltningar av dryckeskultur och –problem i svensk film”
100.000 kr
Ph D Anita Christiane Hansson
”Molekylära mekanismer vid maladaptiv stress, stressrespons
hos alkoholberoende”
125.000 kr
Med dr Anders Tengström
”Uppföljning av patienter vårdade på Maria ungdom. En explorativ
studie med fokus på utvecklandet av nya behandlingsstrategier”
100.000 kr