2 nackdelar med att välja bort ett språk

advertisement
Information
Författare
Datum
Per Hansson, Biträdande rektor
2007-11-07
Version
PA2
sida
1 (2)
Byte från modernt språk till språkverkstad
1
INLEDNING
Enligt Skollagen, kap 2, § 17, har du som elev (du måste förstås ha dina
föräldrars godkännande) rätt att ersätta din undervisning i moderna språk med
undervisning i svenska och engelska.
På Trädgårdsstadsskolan kallar vi denna grupp för ”Språkverkstad” och
undervisningen i den gruppen är främst tillför att stärka de elever som behöver
arbeta mer med svenska och engelska för att bli godkända i dessa basämnen.
På Trädgårdsstadsskolan försöker vi motverka att elever byter till Språkverkstad
om de inte behöver det extra stödet i Svenska eller Engelska, detta gör vi av två
skäl:
1. Att inte läsa ett modernt språk för med sig en hel del nackdelar (läs om
dessa under rubrik 2)
2. Många av dem som väljer bort sitt moderna språk, men som inte behöver
stöd i Svenska eller Engelska, har svårt att motivera sig till att arbeta i
Språkverkstadsgruppen och får därför mycket lite gjort. Vår erfarenhet är
att tiden inte används effektivt och att detta påverkar resten av gruppen
negativt.
2
NACKDELAR MED ATT VÄLJA BORT ETT SPRÅK
Det finns klara nackdelar med att välja bort ditt moderna språk, speciellt om du
inte har behov av extra stöd i Svenska eller Engelska:

Du blir ett språk fattigare
Med den ökade globaliseringen är sannolikheten stor att du kommer att
behöva ett språk till i framtiden. Du kommer att märka att engelska inte
räcker till i alla lägen, eller snarare att du kommer ha stor nytta av att
kunna ett tredje språk.

Du kan inte läsa ett tredje språk på gymnasiet
Om du… (Maria fyller på)

Du kan inte söka alla universitetskurser eller program
Om du… (Maria fyller på)

Du får sämre meritvärden att söka in på gymnasiet med, eftersom du
saknar ett ämne.
D:\684083076.doc
Information
Författare
Datum
Per Hansson, Biträdande rektor
2007-11-07
3
Version
PA2
sida
2 (2)
TIDPUNKT FÖR BYTET
När det väl är klart att du vill byta försöker vi ordna detta så fort som möjligt.
Beroende på hur många elever som går i språkvalsgruppen och hur mycket hjälp
de behöver, kan det ibland vara så att du får vänta med ditt byte till en ny termin
(inför varje termin ser vi över antalet elever och bildar eventuellt nya grupper).
4
ARBETSUPPGIFTER
När du läser i Språkverkstadsgruppen kommer pedagogen ge dig och de andra i
gruppen olika arbetsuppgifter. Är du duktig i Svenska och Engelska kommer du
få ta ett större eget ansvar för ditt arbete, så att du har möjlighet att höja dina
betyg i dessa ämnen.
Pedagogen kommer att lägga mest kraft på de i gruppen som behöver mycket
stöd i Svenska och Engelska, men alla kommer att få tydliga uppgifter att arbeta
med.
D:\684083076.doc
Download