Framgångsstrategier för ökad måluppfyllelse

advertisement
Uppdaterad 2013-08-08
Framgångsstrategier för ökad måluppfyllelse
Växjö kommuns förskolor och grundskolor
Skolledaren
… är en tydlig ledare med en vision
… tar del av aktuell forskning
… har mål och tydliga strategier för att nå målen
… har höga förväntningar på pedagoger och barn/elever
… har fokus på mål och styrdokument, för begreppsdiskussioner
… är en pedagogiskt närvarande och coachande skolledare
… visar vad som förväntas utifrån systematiska kvalitetsarbetet
Pedagogen
… har ett pedagogiskt ledarskap - metodik, bemötande, struktur och kontinuitet
… har höga förväntningar på barnen/eleverna
… motiverar barnen/eleverna – lust och lärande
… får och ger feedback
… gör formativa bedömningar
… för pedagogiska diskussioner i arbetslagen
… lär av varandra, HUR man gör, reflekterar tillsammans
… arbetar med likvärdig arbetsmodell på enheten, arbetar med olika metoder
Uppdaterad 2013-08-08
Huvudmannen
… organiserar för att minska administrationen så att skolledare kan vara pedagogiska ledare
… stödjer så att pedagogernas nödvändiga administrativa arbete ska ha mål och mening, vara
värdeskapande
… förser enheterna med kompetent och engagerad personal, viktigt med nyrekrytering
… ger goda förutsättningar för nya lärare och mentorer
… ger möjlighet till karriärvägar inom partnerområdet/enheten. De duktiga pedagogerna
behövs i verksamheten
… ger möjligheter till tidiga insatser i förskolan/skolan, tydliggöra lärandet
Barn/elever och vårdnadshavare kan förvänta sig att enheten tillsammans …
… skapar en god kultur som genomsyrar enheten
… ger grundförutsättning för hög måluppfyllelse och goda relationer, trygghet och studiero
… synliggör varje enskilt barns utveckling och lärande
… har höga förväntningar på pedagogen, skolan och samverkansarbetet med hemmet
… ger nyanlända föräldrar kunskap om svenska skolsystemet för att de ska kunna känna
trygghet
… självklart arbetar aktivt utifrån planer mot diskriminering och kränkande behandling
… ger möjligheter till pedagogernas ledarskapsutveckling, mentorsutbildning
Download