Nominering av årets skolledare 2017

advertisement
Sida 1 (2)
2017-03-20
Nominering av årets skolledare 2017
Utbildningsnämnden har beslutat att inrätta ett pris för årets
skolledare i Stockholms grund- och gymnasieskolor.
Priset delas 2017 ut till skolledare i förskoleklass, den obligatoriska
skolan (grundskola och grundsärskola), fritidshemmet samt
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Årets kategorier är:
o Kollegialt lärande
o Arbete med nyanlända i skolan
o Elevhälsa
o Digitalisering för lärande
o Fritidshemsverksamheten
Priset delas ut till skolledare som med framstående pedagogiska
insatser och sin kunskap, engagemang och kreativitet under läsåret
2016/2017 gjort särskilda insatser för sin skola så att eleverna på
skolan utvecklas och når målen för sin utbildning samt har en god
lärmiljö.
De nominerade ska också uppfylla följande kriterier:
 ha genomgått Rektorsprogrammet
 kunna visa att skolans utvecklingsarbete är väl förankrat i
skolans styrdokument och att utvecklingsarbetet utgår ifrån
identifierat problem/utmaning/frågeställning för skolan.
 att utvecklingsprocessen på skolan präglas av vetenskapligt
förhållningssätt med reflektion/analys och systematik
 ska ha visat en särskilt god förmåga och ett starkt intresse
för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att
stärka utbildningens kvalitet.
 Utvecklingsarbetet har uttalad relevans även för andra
skolor i staden
Medarbetare och områdeschefer är välkomna att nominera på nästa
sida.
Nomineringen skannas, senast den 24 augusti 2017, in till:
[email protected]
stockholm.se
Sida 2 (2)
Nominering
Lärarlagets namn: Klicka här för att ange text.
Nomineringskategori: Klicka här för att ange text.
Skola: Klicka här för att ange text.
Nominerad av: Klicka här för att ange text.
E-post-adress till den som nominerar: Klicka här för att ange text.
Motivering (du kan fortsätta skriva på separat blad)
☐ Skolledaren har genomgått den statliga befattningsutbildningen,
Rektorsprogrammet
☐ Skolans utvecklingsarbete är väl förankrat i skolans styrdokument och
att utvecklingsarbetet utgår ifrån identifierat
problem/utmaning/frågeställning för skolan
☐ Utvecklingsprocessen på skolan präglas av vetenskapligt
förhållningssätt med reflektion/analys och systematik
☐ Skolledaren har visat en särskilt god förmåga och ett starkt intresse för
att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att stärka utbildningens
kvalitet
☐ Utvecklingsarbetet har uttalad relevans även för andra skolor och
skolledare i staden
Nominerad av underskrift
stockholm.se
Download