Bjudinpersonertillengrupp
1.
KlickapåGrupperihuvudmenyn.
2.
KlickapåBjudintillgrupp.
3.
Klickapågruppenduvillbjudaintill.
4.
Detfinnsfyraolikasättattbjudainpersonertillengrupp.
• Väljfrånadressboken.
• Skrive-postadressentilldenduvillbjudainsominedanexempel.
• Omduredanärmediandragruppersåkanduväljaattskickaeninbjudandirekt
isystemettillenellerfleraavdessamedlemmar.
• Omduärinneisystemetviaenwebbläsare(app.coprofs.se)såkanduläggain
ettobegränsatantale-postadressergenomattskrivaellerkopiera/klistrain
adresserna.Tänkpåattdetmåstevaraettkommateckenmellanvarjeadress.
Klickapåskicka.
5.
Inbjudanharskickatsochdukanhittadinaskickadeinbjudningarunder
Grupper/Skickadeinbjudningar.
6.
Närdeninbjudnetackatjatillinbjudansålistaspersonenigruppen.