Skapa konto/användare på Samarbeta (Moodle)

advertisement
Skapakonto/användarepåSamarbeta(Moodle)
1. Klickapå”Börjahär–Registreradigsomnyanvändare”
2. AngeAnvändarnamn,Lösenord(måstevaraminst6teckenvaravminstensiffra),Epostadress,Förnamn,Efternamn…Dumåsteocksåfyllaien”captcha”–dvsskrivaav
textenfrånenbild–sepilenibildennedan.Omduintefåtten”captcha”såhardu
nogenlitegulvarningstexthögstuppellerlängstneriwebbläsaren.Därmåstedu
tillåta/acceptera/visaallt(liteolikavilkenwebbläsareduhar).Dådyker”captchan”
upp.
3. Klickapåtexten”Fylliskola/arbetsplats…”såkommertvårutorfram-fyllidinskola
ellerarbetsplats,Program/klassbehöverinteanges.Klickapå”Skapamittnya
konto”.
4. Omalltgårsomdetskallkommerdunufåettmailtilldene-postadressduangivit.
Därfinnsenlänksomduskallklickapåförattbekräftadittnyakonto.Omduinte
får/hittarmailet–kollaiskräppostmappen.Omduintehittardetändå–skickaett
mailtill:[email protected]ättasåfixarjagdettaåtdig.
Download