Sida 1 (2)
2017-03-20
Nominering av årets lärarlag 2017
Utbildningsnämnden har beslutat att inrätta ett pris för årets lärarlag
i Stockholms grund- och gymnasieskolor.
Priset delas 2017 ut till lärarlag i förskoleklass, den obligatoriska
skolan (grundskola och grundsärskola), fritidshemmet samt
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Årets kategorier är:
o Kollegialt lärande
o Arbete med nyanlända i skolan
o Elevhälsa
o Digitalisering för lärande
o Fritidshemsverksamheten
Priset inom varje kategori delas ut till lärarlag som med framstående
pedagogiska insatser och sin kunskap, engagemang och kreativitet
under året gjort särskilda insatser för sin skola genom att ha
utvecklat undervisningen så att eleverna på skolan utvecklas och når
målen för sin utbildning samt har en god lärmiljö.
De nominerade ska också uppfylla följande kriterier:
 Vara legitimerade lärare, behöriga specialpedagoger/lärare
eller fritidspedagoger som tillsammans med
förstelärare/lektorer bidragit till den gemensamma
professionsutvecklingen på skolan
 Kunna visa att arbete/projekt/satsning är väl förankrat i
skolans styrdokument och arbete och utgår ifrån identifierat
problem/utmaning/frågeställning för skolan.
 Ha en (dokumenterad) process som präglas av vetenskapligt
förhållningssätt med reflektion/analys och systematik
 Utvärderat med goda resultat/utdelning i relation till
berörda elever och skola, och som på något sätt integrerats
i eller påverkar det långsiktiga dagliga skolarbetet
 Ha uttalad relevans även för andra skolor och lärare i
staden
stockholm.se
Skolledare och pedagoger är välkomna att nominera på nästa sida:
Nomineringen skannas, senast den 24 april 2017, in till:
[email protected]
Sida 2 (2)
Nominering
Lärarlagets namn: Klicka här för att ange text.
Nomineringskategori: Klicka här för att ange text.
Skola: Klicka här för att ange text.
Nominerad av: Klicka här för att ange text.
E-post-adress till den som nominerar: Klicka här för att ange text.
Motivering (du kan fortsätta skriva på separat blad)
☐ I lärarlaget ingår legitimerade lärare och/eller lärare som har en
behörighetsgivande examen (gäller lärare i fritidshemmet och
specialpedagoger)och som tillsammans med förstelärare/lektorer bidragit
till den gemensamma professionsutvecklingen på skolan
☐ Kunna visa att arbete/projekt/satsning är väl förankrat i skolans
styrdokument och arbete och utgår ifrån identifierat
problem/utmaning/frågeställning för skolan.
☐ Ha en (dokumenterad) process som präglas av vetenskapligt
förhållningssätt med reflektion/analys och systematik
☐ Utvärderat med goda resultat/utdelning i relation till berörda elever och
skola, och som på något sätt integrerats i eller påverkar det långsiktiga
dagliga skolarbetet
☐ Ha uttalad relevans även för andra skolor och lärare i staden
Nominerad av underskrift
stockholm.se