Finasterid Aurobindo film-coated tablet PL

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Finasterid Aurobindo 5 mg filmdragerade tabletter
finasterid
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om
de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Finasterid Aurobindo är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du tar Finasterid Aurobindo
3.
Hur du tar Finasterid Aurobindo
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Finasterid Aurobindo ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Finasterid Aurobindo är och vad det används för
Finasterid Aurobindo tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare. De verkar
genom att minska storleken på prostatakörteln hos män.
Finasterid Aurobindo används för behandling och kontroll av godartad prostataförstoring (benign
prostatahyperplasi - BPH). Läkemedlet åstadkommer tillbakabildning av den förstorade prostatan,
förbättrar urinflödet och de symptom som orsakas av BPH samt minskar risken för akut urinretention
(oförmåga att urinera) och behovet av kirurgi.
Finasterid som finns i Finasterid Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar
som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du tar Finasterid Aurobindo
Ta inte Finasterid Aurobindo
- om du är allergisk mot finasterid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt
6).
- om du är kvinna (eftersom detta läkemedel är avsett för män).
- om du är barn
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Finasterid Aurobindo
-
om du har svårt att tömma urinblåsan och/eller har kraftigt minskat urinflöde. Om så är fallet, bör
du följas noggrant med avseende på förträngning i urinvägarna.
om du ska göra ett PSA-test (test för att påvisa prostatacancer). Tala om för din läkare att du tar
finasterid. Finasterid kan påverka halten i blodet av den substans som testas, PSA.
Om din sexualpartner är eller kan tänkas bli gravid, ska du undvika att hon exponeras för din
sädesvätska eftersom den kan innehålla ytterst små mängder av läkemedlet som kan påverka
utvecklingen av barnets könsorgan.
1
Tala med din läkare om något av ovanstående gäller dig nu eller har gällt dig tidigare.
Andra läkemedel och Finasterid Aurobindo
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas
använda andra läkemedel.
Finasterid Aurobindo påverkar i vanliga fall inte andra läkemedel.
Finasterid Aurobindo med mat och dryck och alkohol
Finasterid Aurobindo kan tas med eller utan mat.
Graviditet och amning och fertilitet
Finasterid Aurobindo ska inte tas av kvinnor.
Kvinnor som är gravida eller som kan tänkas bli gravida bör inte röra vid brutna eller krossade
Finasterid Aurobindo-tabletter. Om finasterid upptas genom huden eller intas genom munnen av en
kvinna som är gravid med ett pojkfoster, kan barnet födas med missbildade könsorgan. Tabletterna är
filmdragerade, vilket förhindrar kontakt med finasterid förutsatt att tabletterna inte är brutna eller
krossade.
Då en patients sexualpartner är eller kan tänkas bli gravid bör patienten antingen undvika att hans
partner exponeras för sädesvätska (t.ex. genom att använda kondom) eller avbryta behandlingen med
finasterid.
Körförmåga och användning av maskiner
Så vitt man vet har Finasterid Aurobindo ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.
Finasteride Aurobindo innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din
läkare innan du tar denna medicin.
3.
Hur du tar Finasterid Aurobindo
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är
osäker.
Vuxna:
Rekommenderad dos är en tablett Finasterid Aurobindo 5 mg dagligen (motsvarande 5 mg
finasterid).
De filmdragerade tabletterna kan antingen tas på fastande mage eller i samband med måltid. Den
filmdragerade tabletten bör sväljas hel och får inte delas eller krossas.
Även om tidig förbättring ses, kan behandling i minst sex månader vara nödvändig för att utvärdera
om behandlingen gett önskat resultat.
Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du bör fortsätta ta Finasterid Aurobindo 5 mg. Avbryt
inte behandlingen i förtid då symtomen kan återkomma.
Patienter med nedsatt leverfunktion
Erfarenhet saknas från användning av Finasterid Aurobindo 5 mg till patienter med nedsatt
leverfunktion (se även ”Var särskilt försiktig med Finasterid Aurobindo 5 mg”)
Patienter med nedsatt njurfunktion
Dosanpassning är inte nödvändig (se ”Vuxna”). Användning av Finasterid Aurobindo 5 mg till
patienter som måste genomgå hemodialys har hittills inte undersökts.
Äldre patienter
Dosanpassning är inte nödvändig (se ”Vuxna”).
Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tycker att Finasterid Aurobindo 5 mg har för stark
eller för svag verkan.
Om du har tagit för stor mängd Finasterid Aurobindo
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning
Om du har glömt att ta Finasterid Aurobindo
Om du har glömt att ta en tablett Finasterid Aurobindo 5 mg kan du ta den så fort du kommer ihåg det,
såvida det inte snart är dags för nästa dos. I så fall bör du ta nästa dos som vanligt enligt läkarens
ordination.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få
dem.
Följande biverkningar har rapporterats för detta läkemedel:
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
 Du kanske inte kan få erektion (impotens)
 Du kan uppleva mindre sexlust
 Du kan få problem med ejakuleringen, t.ex. minskad mängd sädesvätska vid utlösning
Minskningen av mängden sädesvätska verkar inte påverka normal sexualfunktion.
Ovan nämnda biverkningar är oftast övergående om du fortsätter ta Finasterid Aurobindo. Om så inte
är fallet, så försvinner de oftast när du slutar ta Finasterid Aurobindo .
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svullna bröst eller bröstömhet
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):




Palpitationer (oregelbundna eller kraftiga hjärtslag)
Förändringar när det gäller hur väl din lever fungerar, detta påvisas med hjälp av blodprov.
Smärta in dina testiklar
Allergiska reaktioner
Om du får en allergisk reaktion ska du sluta använda Finasterid och omedelbart uppsöka läkare.
Symtomen kan inkludera:
 Hudutslag, klåda, eller små blåsor under huden (nässelutslag)
 Svullnad i läppar eller ansikte.
Kontakta snarast din läkare om du upptäcker förändringar i brösten såsom knutor, smärta, förstorade
bröst eller förändring i bröstvårtan, då detta kan vara tecken på ett allvarligt tillstånd såsom
bröstcancer.
Om du vill få mera information om detta tumörklassificeringssystem eller denna studie, ska du tala
med din läkare.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
5.
Hur Finasterid Aurobindo ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den
sista dagen i angiven månad.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Använd inte detta läkemedel om du märker synliga tecken på försämring.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
-
Den aktiva substansen är finasterid. Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg finasterid.
Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa,
natriumstärkelseglykolat (typ A), pregelatiniserad stärkelse (majs), dokusatnatrium,
magnesiumstearat, hydroxypropylcellulosa, hypromellos, titandioxid, talk, indigokarmin
aluminiumlack (E132), gul järnoxid (E172)
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Filmdragerad tablett.
Blåfärgad, rund, bikonvex, fasad, filmdragerade tablett präglad med ”E” på en sida och ”61” på den
andra sidan.
Finasterid Aurobindo 5 mg tabletter finns tillgängliga i PVC/PE/PVdC-aluminiumfolieblister och vita
ogenomskinliga HDPE-burkar stängda med polypropen lock.
Blisterförpackning: 10, 14, 15, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 100 och 120 filmdragerade tabletter.
HDPE-burk: 30, 50, 60, 90, 98, 100 och 500 filmdragerade tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
Aurbindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1913
Malta
Tillverkare
Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park
West End Road, South Ruislip HA4 6QD
Storbritannien
tel: ++ 44 20 8845 8811
fax: ++ 44 20 8845 8795
eller
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,
Birzebbugia, BBG 3000.
Malta
eller
Adamed Sp. z o.o.
Pienk6w 149
05-152 Czosn6w
Polen
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av
godkännandet för försäljning:
Orion Pharma AB
Box 520
192 05 Sollentuna
Sverige
Tel: 08- 623 64 40
[email protected]
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under
namnen:
Cypern
Tyskland
Danmark
Estland
Grekland
Spanien
Frankrike
Irland
Litauen
Lettland
Nederländerna
Polen
Portugal
Sverige
Storbritannien
Finasterid Aurobindo 5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία
Finasterid Aurobindo 5 mg Filmtabletten
Finasterid Aurobindo 5 mg filmovertrukne tabletter
Finasteride Aurobindo
FINESCAR 5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία
FINASTERIDA AUROBINDO 5 mg comprimido recubierto con película EFG
FINASTERIDE ARROW LAB 5 mg, comprimé pelliculé
Fintrid 5 mg film-coated tablets
Finasterid Aurobindo 5 mg plėvele dengtos tabletės
Finasteride Aurobindo 5 mg apvalkotās tabletes
Finasteride Aurobindo 5 mg, filmomhulde tabletten
ADASTER
Finasterida Aurobindo
Finasterid Aurobindo 5 mg filmdragerade tabletter
Finasteride 5 mg film-coated tablets
Denna bipacksedel ändrades senast
2017-02-14