Översiktlig hydrogeologisk utredning, med översiktliga geotekniska

advertisement
Grap 15205
Översiktlig hydrogeologisk utredning,
med översiktliga geotekniska
rekommendationer, för fastigheten
Graneberg i Knivsta kommun
Geosigma AB
November 2016
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Uppdragsledare:
Uppdragsnr:
Grap nr:
Version:
Antal Sidor:
Per Askling
604072
15205
1.0
17
Beställare:
Beställares referens:
TB Bostad Öst AB
Lars Kylin
Titel och eventuell undertitel:
Översiktlig hydrogeologisk utredning, med översiktliga geotekniska
rekommendationer, för fastigheten Graneberg i Knivsta kommun
Författad av:
Datum:
Stefan Eriksson, Per Askling
2016-11-17
Granskad av:
Datum:
GEOSIGMA AB
www.geosigma.se
[email protected]
Bankgiro: 5331 - 7020
PlusGiro: 417 14 72 - 6
Org.nr: 556412 - 7735
Uppsala
Postadress Box 894, 751 08 Uppsala
Besöksadress Vattholmavägen 8, Uppsala
Tel: 010-482 88 00
Teknik & Innovation
Seminariegatan 33
752 28 Uppsala
Tel: 010-482 88 00
Göteborg
Stora Badhusgatan 18-20
411 21 Göteborg
Tel: 010-482 88 00
Stockholm
Sankt Eriksgatan 113
113 43 Stockholm
Tel: 010-482 88 00
Sidan 2 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Innehåll
1
2
3
4
5
Uppdraget ........................................................................................................................... 4
1.1
Bakgrund ..................................................................................................................... 4
1.2
Syfte ............................................................................................................................. 4
1.3
Områdesbeskrivning .................................................................................................... 4
1.4
Rapportupplägg ........................................................................................................... 5
Översiktlig hydrogeologisk utredning ................................................................................ 6
2.1
Material och metoder ................................................................................................... 6
2.2
Markförhållanden ........................................................................................................ 6
2.3
Avrinningsförhållanden ............................................................................................... 7
2.4
Topografi ..................................................................................................................... 7
2.5
Jordart ........................................................................................................................ 10
2.6
Jorddjup ..................................................................................................................... 11
2.7
Grundvatten ............................................................................................................... 13
Översiktliga geotekniska rekommendationer ................................................................... 15
3.1
Grundläggning ........................................................................................................... 15
3.2
Grundvatten ............................................................................................................... 15
Rekommendationer för fortsatt planprocess .................................................................... 16
4.1
Detaljerad geoteknisk utredning ................................................................................ 16
4.2
Detaljerad hydrogeologisk utredning ........................................................................ 16
Referenser......................................................................................................................... 17
Sidan 3 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
1 Uppdraget
1.1 Bakgrund
Geosigma AB har på uppdrag av TB Bostad Öst AB genomfört en översiktlig hydrogeologisk
utredning, med översiktliga geotekniska rekommendationer, för fastigheten Graneberg i
Knivsta. TB Bostad Öst AB har planer på att exploatera området med främst bostäder.
1.2 Syfte
Den översiktliga hydrogeologiska utredningen utgår från studier av kartmaterial och insamlad
information från utförda fältundersökningar och bedömer avrinningsområde, flödesriktningar,
grundvattennivåer, recipient, eventuella översvämningsrisker och ytvattenförekomster för att
använda resultaten för de översiktliga geotekniska rekommendationerna, för den kommande
dagvattenutredningen och för en bedömning om ytterligare undersökningar av hydrogeologin
krävs inför byggandet av fastigheten Graneberg.
De översiktliga geotekniska rekommendationerna utgår från studier av kartmaterial och
insamlad information från utförda fältundersökningar och redovisar översiktligt geotekniska
förutsättningar och grundläggningsrekommendationer för fastigheten. Delar av resultaten från
den geotekniska utredningen inkorporeras i kommande dagvattenutredningen och används till
att styrka de slutsatser och rekommendationer som anges angående hantering av dagvatten.
1.3 Områdesbeskrivning
Fastigheten Graneberg ligger i Knivsta nära Knivsta station och ligger på Graneberget med en
sydväst-sluttning ner mot Ängbyvägen. Nordväst om området går Gredelbyleden och i norr
finns ett skogsområde på Graneberg. Östra delen sluttar österut ner mot järnvägen. Figur 1-1
visar en översiktskarta över fastigheten Graneberg med omgivningar.
På fastigheten Graneberg återfinns två markkaraktärer; höjdområdet på Graneberg som består
av skogsbeklädd mark med grövre jordarter och block, och lågområdet nedanför den västra
sluttningen som består av mark av ängskaraktär med finare jordarter. Fastigheten är idag
obebyggd.
Sidan 4 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Figur 1-1. Översiktskarta med ungefärlig placering av kvarteren inom fastighet Graneberg
markerad med svarta polygoner.
1.4 Rapportupplägg
Rapporten innehåller en översiktlig hydrogeologisk utredning med översiktliga geotekniska
rekommendationer.
I den översiktliga hydrogeologiska utredningen redovisas de översiktliga geotekniska och
hydrogeologiska förutsättningarna baserat på studier av kartmaterial och fältundersökningar.
Utgående från dessa förutsättningar redovisas översiktliga geotekniska rekommendationer för
hur grundläggning kan utföras vid byggnation av bostäder och vägar inom området.
Sidan 5 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
2 Översiktlig hydrogeologisk utredning
2.1 Material och metoder
Det insamlade bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna
översiktliga utredning är till exempel:
•
•
•
•
Planförslag 2016-10-31
Grundkarta med höjdkurvor
Ortofoto
Jordarts- och jorddjupskarta framtagna med SGUs kartgenerator
Platsbesök utfördes i planområdet den 2 november 2015. Vid platsbesöket var fokus på
topografiska förhållanden och befintliga avrinningsstråk som diken och ledningar.
2.2 Markförhållanden
Planområdet är totalt cirka 1,9 ha och innefattar fastigheten Graneberg. Marken inom
planområdet utgörs idag av skogsmark och ängsmark, se Figur 2-1.
B
A
Figur 2-1. Flygfoto med kvarteren inom fastigheten Graneberg markerad med svarta
polygoner och fotograferingspunkter A och B med pilar som visar fotoriktningen för
fotografierna i Figur 2-2 (bakgrundsflygfoto från ArcGIS, 2015).
Sidan 6 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Figur 2-2. Fotografi från platsbesök 2015-11-02. Fotografi A (till vänster) visar ängsområdet
i söder. Fotografi B visar skogsmarken bestående av ytligt berg och moränjordar. Plats och
riktning för fotografi A och B visas i Figur 2-1.
2.3 Avrinningsförhållanden
Baserat på planområdets topografi och beskaffenhet är det sannolikt att merparten av det
regnvatten som faller inom planområdet skogbeklädda del naturligt infiltrerar marken och
bildar grundvatten. Mellan skogsmarken och ängsmarken går idag en mindre väg med
tillhörande vägdike. Vägdiket fungerar idag som ett avskärande dike för ytvatten som
transporteras bort från området österut i vägdiket. Riktningen för grundvattenströmningen i
området är inte känd, men topografin i planområdet lutar generellt åt sydväst. I Figur 2-3 är
pilar inritade som visar vattnets flödesriktningar om vattnet följer topografin.
Omkringliggande områden ligger lägre och således tros inte planområdet påverkas nämnvärt
av tillrinnande vatten utifrån.
Avvattning från planområdet sker via diket som skär genom området och rinner österut längs
vägen inom fastigheten, se Figur 2-3. Diket ansluter till vägdiken längs Lyckåsvägen för att
sedan fortsätta i dikessystem till Knivstaån som är den primära ytvattenrecipienten. Det finns
inga kända miljökvalitetsnormer för Knivstaån.
2.4 Topografi
Marken inom planområdet utgörs idag av skogsmark och ängsmark. I höjdområdet i
planområdets nordöstra delar är det hällar, block och tunnare jordlager och i lågområdet i
sydväst är det djupare jordlager.
Befintlig markyta varierar cirka 12 meter i planområdet, se Figur 2-3.
Figur 2-4 visar fotografier med exempel på hur planområdet ser ut. Var fotografierna är
fotograferade och i vilken riktning visas i Figur 2-5.
Sidan 7 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Figur 2-3. Blå pilar är generaliserade flödesriktningar vid ytavrinning efter topografin, 1m
ekvidistans.
Sidan 8 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Figur 2-4. Fotografier från platsbesök 2015-11-02. Fotografierna numreras 1 – 4 från övre
vänstra till nedre högra fotografiet. Fotograferingspunkter och riktningar visas i Figur 3-3.
Sidan 9 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
1
2
4
3
Figur 2-5. Flygfoto med fastighetsgränsen för Graneberg (vit polygon) och 4
fotograferingspunkter 1 – 4 med pilar som visar fotoriktningen för fotografierna i Figur 3-2
(bakgrundsflygfoto från ArcGIS, 2016).
2.5 Jordart
Enligt SGUs jordartskarta, se Figur 2-6, består utredningsområdet i huvudsak av sandig
morän, berg i dagen eller glacial lera.
Figur 2-6. Jordarter enligt jordartskartan i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator.
Planområdet är markerat med svart kontur.
Sidan 10 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
I den sydvästra delen av planområdet, i lågområdet, finns tunna eller osammanhängande
ytlager av glacial lera och under förmodas det finnas morän. Inom planområdets höjdområden
i den centrala och nordöstra delen, finns partier med ytligt berg (endast tunt jordtäcke ovanpå
berget) och berghällar.
Vid platsbesöket den 2 november 2015 utfördes okulär inventering av jordarter och jorddjup i
området. Den tallskogsbeklädda delen av området består av tunna moränjordlager
uppskattningsvis mellan 0 – 1 m mäktighet. I områdets norra del finns ett område med
sprängsten. De lägre belägna delarna av planområdet relativt marken med tallskog domineras
av lerjordar.
Tabell 2-1. Resultat från skruvprovtagningen, med bedömningar i fält och från geolab.
Djup är så långt skruven gick ner i marken.
Provtagningspunkt
Djup (m)
Jordartsbedömning
(på plats)
Jordartsbestämning (geolab)
15GS01
0 – 1,6
Friktion
Brun mullhaltig finsandig siltig
torrskorpelera med växtdelar,
hufsasiCldc pr
1,6 – 5,84
Lera
Brungrå varvig lera, vCl
5,84 – 9,8
Friktion
0 – 0,4
Friktion
0,4 – 7,23
Lera
7,23 – 8,3
Friktion
15GS03
0 – 0,98
Friktion
15GS04
0 – 0,58
Friktion
0,58 – 7,8
Lera
7,8 – 8,13
Friktion
0 – 0,82
Friktion
0,82 – 6,05
Lera
6,05 – 7,84
Friktion
0 – 0,4
Friktion
15GS02
15GS05
15GS06
(Benämning, Jordartsförkortning)
Gråbrun rostfläckig varvig lera, vCl
Brun mullhaltig siltig torrskorpelera
med växtdelar, husiCldc pr
Brungrå varvig lera, vCl
Gråbrun rostfläckig varvig lera med
enstaka tunna siltskikt, vCl (si)
Fyllning/ Brun mullhaltig grusig siltig
sand, MghugrsiSa
2.6 Jorddjup
Enligt SGUs jorddjupskarta, se Figur 2-7, varierar jorddjupet i utredningsområdet mellan
cirka 0 – 5 meter. Jorddjup i kategorierna cirka 0 – 3 meter förekommer i höjdområden.
Sidan 11 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Figur 2-7. Jorddjup enligt jorddjupskartan i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator.
Planområdet är markerat med svart kontur.
Figur 2-8. Sonderingspunkter vid fältundersökningarna där skruvprovtagningar och JBsonderingar utfördes.
Enligt jorddjupsborrningarna, se Figur 2-8, från undersökningen varierar mäktigheten på
jorden mellan 0 – 10 m med de största jorddjupen i söder och de mäktigaste lerlagren med ca
7 m återfinns i sydväst. För borrprotokoll se Bilaga 1.
Sidan 12 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
2.7 Grundvatten
Grundvattennivåer kan naturligt variera med flera meter under ett år och mellan olika år.
Grundvattennivåvariationer på 1 – 2 meter under ett år är inte ovanliga, enligt egna
erfarenheter, och enligt SGU:s grundvattenregistreringar. Under sensommaren brukar
grundvattennivåerna i mellersta delen av landet vara som lägst under året.
Nedan i Tabell 2-2 presenteras grundvattennivåmätningarna från planområdet. De första
mätningarna är utförda nära inpå borrning vilket medför att om den hydrauliska
konduktiviteten är låg i jorden tar det en tid för röret att ställa in sig efter rådande trycknivå.
Det mätningarna som representerar den naturliga grundvattennivån bäst är därför mätningarna
utförda den 18 november. För att beräkna de dimensionerande grundvattennivåerna behöver
grundvattennivåerna övervakas över en längre tidsperiod.
Tabell 2-2. Resultat från mätningar av grundvattenytan i fyra grundvattenrör i
undersökningsområdet.
Grundvattenrör
15GS01
15GS02
15GS05
Datum
Ty
p
Rörlängd
(m)
Röröverkant
(Rök)
151102
1”
11,33
1,53
151103
5,97
4,44
Ca +21,68
Ca +17,24
1”
11,33
1,53
151110
5,83
4,30
Ca +21,68
Ca +17,94
1”
11,33
1,53
151118
5,37
3,84
Ca +21,68
Ca +18,70
1”
9,16
0,86
151103
4,54
3,68
Ca +22,09
Ca +17,94
1”
9,16
0,86
151110
4,2
3,34
Ca +22,09
Ca +18,28
1”
9,16
0,86
151118
3,67
2,81
Ca +22,09
Ca + 18,81
1”
8,27
0,43
151103
4,87
4,44
Ca +23,14
Ca +18,70
1”
8,27
0,43
151110
3,4
2,97
Ca +23,14
Ca +20,17
1”
8,27
0,43
151118
2,67
2,24
Ca +23,14
Ca +20,90
151102
151102
Datum
Vattenyta
Vattenyta
(lodning
)
(m u
Rök)
(m u
markyta)
Markyta
(+-höjd)
Vattenyta
(+-höjd)
Sidan 13 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
Figur 2-9. Plankarta med placeringen av de installerade grundvattenrören
Sidan 14 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
3 Översiktliga geotekniska rekommendationer
De översiktliga geotekniska rekommendationerna som följer nedan baseras på uppgifterna
tidigare i denna rapport, fältundersökningar, samt platsbesöket den 2 november 2015.
För att få nödvändig platsspecifik kunskap om de faktiska geotekniska förhållandena för
byggnation behöver kompletterande geotekniska undersökningar utföras för att bestämma
faktiskt jorddjup, jordarter och grundvattennivåer. Kontroll av radon bör utföras för att kunna
bedöma om byggnader behöver grundläggas med radonskydd.
Bedömningar nedan är gjorda utifrån antagandet att byggnationen består av flerbostadshus
med upp till sex våningar.
3.1 Grundläggning
Marken inom undersökningsområdet består delvis av lera och resultatet från sonderingen vid
fältundersökningen visar på lerlager med mäktigheter upp till 8 meter. De djupare lerlagren
innehöll en del vatten, vilket gör att den kan vara sättningsbenägen. Vid grundläggning
kommer det därför troligtvis att behövas åtgärder såsom exempelvis pålning eller
grundläggning på platta. Vid schakter bör släntlutningar anpassas efter lokala förhållanden,
såsom jordlagerföljd, grundvattenförhållanden och belastningar intill schakt.
Där jorddjupen inom området är relativt små bedöms planerad bebyggelse kunna grundläggas
på packad fyllning eller på plintar på berg/friktionsjord efter utskiftning av eventuellt lösare
jordlager.
Ytligt berg har påträffats på spridda ställen över området. Beroende på vald
grundläggningsnivå kan bergschakt bli nödvändig.
Beroende på grundvatten- och grundläggningsnivå bör eventuella källare eller vägbankar ta
hänsyn till problematik med vatten, till exempel grundläggning med god dränering.
3.2 Grundvatten
Då områdets utformning, samt placeringar och nivåer på planerade byggnader är fastställda
kan en bedömning behövas för att avgöra om problem kan uppkomma med inträngande vatten
vid schakter och hur det i så fall påverkar stabiliteten av schakten. Om grundvattennivån
behöver sänkas av på grund av att schakten behöver länshållas eller att grundläggningsnivån
är under grundvattennivån behöver utredningar göras för att säkerställa att inga sättningar
riskerar att uppkomma i lerlagren. Avledning av grundvattnet kan även vara tillståndspliktigt
enligt miljöbalken.
Sidan 15 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
4 Rekommendationer för fortsatt planprocess
4.1 Detaljerad geoteknisk utredning
När placering av byggnader, vägar och andra byggnationer är bestämd bör en detaljerad
geoteknisk utredning genomföras där man utgående från de faktiska placeringarna av
byggnationerna undersöker de geotekniska förutsättningarna och redovisar resultatet i en
geoteknisk MUR och en geoteknisk PM.
4.2 Detaljerad hydrogeologisk utredning
Om grundläggningsnivån läggs under grundvattennivån ska en detaljerad hydrogeologisk
utredning utföras för att bedöma om hur detta påverkar omgivningarna och om det krävs en
tillståndsansökan för vattenverksamhet.
Sidan 16 (17)
Grapnummer
Uppdragsnummer
Version
15205
604072
1.0
5 Referenser
Länsstyrelsen i Stockholm. Länsstyrelsens WebbGIS. Länskarta Stockholms län. Tillgänglig
via http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/, 2015.
Sidan 17 (17)
Download