Stilla Havet 8 Defensiv

advertisement
Stilla Havet 8
Defensiv
Equity Structured
Business
Retail
area
Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB
Sista teckningsdag 15 februari 2013
rbsbank.se/markets
Investeringen i korthet
Du erbjuds att teckna:
Kupongsprinter – riskreducerad placering
Placeringen ger bred exponering mot
tillväxten i Asien genom index i Kina,
Singapore, Australien och Taiwan.
Gemensamt för de fyra marknaderna är
stor exporthandel, omfattande industri
och tjänstesektorer, samt utvecklade
finansiella system.
Stilla Havet 8 Defensiv erbjuder
slutkupong om indikativt 40 procent, plus
möjlighet till avkastning från en indexkorg
exponerad mot aktiemarknaderna i Kina,
Singapore, Australien och Taiwan, under
förutsättning att inget index har fallit 40
procent eller mer på slutdagen.
Produktinformation
Emittent
Löptid
Teckningskurs av avkastningsgrundande
belopp (AB)
Deltagandegrad
Kapitalskydd vid ordinarie
återbetalningsdag
Eventuell slutkupong vid ordinarie
återbetalningsdag
Riskbarriär år 5
Underliggande index
Om något index skulle ha fallit 40
procent eller mer vid slutdagen, erhålles
endast en återbetalning motsvarande
utvecklingen för det sämsta index och
delar av eller hela det investerade
beloppet kan förloras.
Om The Royal Bank of Scotland (RBS)
• The Royal Bank of Scotland är en av
världens äldsta banker och grundades
1727.
RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade
placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet
i marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.fondhandlarna.se/struktprod
2
• RBS har sedan start huvudkontor i
Edinburgh, Skottland, men har blivit en
internationell bank med kontor över hela
världen för att serva sina drygt 40
miljoner kunder.
För mer information om RBS se
www.rbsbank.se/markets
The Royal Bank of Scotland plc
5 år
100%
Indikativt 70% (lägst 50%)
0%
Indikativt 40% (lägst 35%)
60%
Kina, Hang Seng China Enterprises Index
Taiwan, MSCI Taiwan index
Singapore, MSCI Singapore Free Index
Australien, S&P/ASX 200 Index
Varför investera?
Genom placeringen kan det erhållas en
slutkupong vid ordinarie återbetal­
ningsdag om indikativt 40 procent under
förutsättning att det sämst utvecklade
indexet inte fallit 40 procent eller mer.
Plac­eringen erbjuder även exponering
mot en korg bestående av fyra asiatiska
aktieindex, vilket ger möjlighet till extra
av­kastning.
Stilla Havet 8 Defensiv ger två källor till möjlig avkastning***
Slutkupong om 40 procent vid löptidens slut
Placeringen ger en slutkupong om indikativt 40 procent,
förutsatt att inget index skulle ha fallit 40 procent eller mer vid
slutdagen. Annars erhålles en återbetalning som motsvarar
utvecklingen för det sämsta index. Delar av eller hela det
investerade beloppet kan förloras.
Underliggande indexkorg
Förutsatt att sämsta index är över 60 procent av sin startkurs
på slutdagen, erbjuder Stilla Havet 8 Defensiv utöver kup­­ong­­en
en exponering med indikativt 70 procent deltag­andegrad mot
en likaviktad korg bestående av fyra asiatiska aktieindex.
Kupong
Korgavkastning
Kupongen i placeringen kan utbetalas genom att emittenten har åtagit sig att utbetala beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. För att korgavkastningen
ska utgå krävs dock att slutnivån för indexkorgen överstiger 140 procent av startnivån. Vänligen se beskrivningen på sid. 5 om hur utvecklingen för
sämsta index samt valutakursen kan påverka investeringen.
Avkastning – Stilla Havet 8 Defensiv***
300 000
200%
Återbetalning
250 000
Investeringen följer indexkorgens utveckling
200 000
100%
150 000
100 000
50 000
150%
50%
Investeringen följer
sämst utvecklade
index
0%
-50%
0
-100% -90% -80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Underliggande utveckling
Figuren ovan visar schematiskt avkastningsprofilen med riskreducering i Stilla Havet 8 Defensiv
i förhållande till en underliggande indexkorg. Se avsnitt ”Hur beräknas avkastningen” för utförligare
information. Figuren inkluderar slutkupong vid ordinarie återbetalningsdag (indikativt 40%). Figuren
antar även en oförändrad växelkurs USD/SEK.
3
4
5
Marknadskommentar
En placering exponerad mot aktiemarknaderna i Kina, Singapore,
Australien och Taiwan, ökad möjlighet på uppsidan och reducerad
risk på nedsidan.
Kina
(Hang Seng China Enterprises)
• Genom pågående finanspolitiska
reformer vill den kinesiska regeringen
nu transformera landet till en mer
konsumtionsdriven ekonomi, vilket
innebär att levnadsstandarden och
hushållens köpkraft kommer att
förbättras under kommande år.
• IMF uppskattar BNP-tillväxten för 2012
till 8,2 procent och för 2013 till 8,8
procent.
Australien
(S&P/ASX 200 Index)
Taiwan
(MSCI Taiwan Index)
• Den australiensiska ekonomin har under
senare tid växt snabbare än de flesta
andra utvecklade länder till följd av en
förhöjd privat inhemsk efterfrågan och
ökande export. Investeringar relaterade
till främst gruvindustrin har ökat kraftigt,
samtidigt som konsumenternas köpkraft
växt helt i linje med en solid ökning av
hushållens inkomst.
• Taiwan har genom årens lopp haft ett
växande handelsutbyte med Kina
vilket har resulterat i en stabil tillväxt.
Den taiwanesiska tillväxtekonomin
domi­neras av starka IT-, jordbruksoch energisektorer.
• IMF uppskattar BNP-tillväxten för 2012
till 3,6 procent och för 2013 till
4,7 procent.
• OECD uppskattar BNP-tillväxten för
2012 till 3,0 procent och för 2013 till 3,5
procent.
Singapore
(MSCI Singapore Free Index)
Faktisk historisk indexutveckling*
• Efter att tillväxten under förra året
påverkats negativt av försämrad
global och regional aktivitet, har
ekonomin återhämtat sig kraftigt
sedan främst exporten återigen ökat
på senare tid. Den inhemska efter­
frågan har visat sig motstånds­kraftig
och stöttas av en stark arbetsmarknad
samt låga räntor.
150
100
50
0
Dec-07
Dec-08
Dec-09
■ Australien ■ Kina ■ Taiwan ■ Singapore
• IMF uppskattar BNP-tillväxten för 2012
till 2,7 procent och för 2013 till
3,9 procent.
Dec-10
Dec-11
Dec-12
Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande index under perioden 4
december 2007 - 4 december 2012. I diagrammet antas en oförändrad växelkurs USD/SEK. Placeringen
påverkas av utvecklingen för USD/SEK. Vänligen se beskrivningen i avsnittet ”Valutaexponering kan påverka
avkastningen”.
Källa: RBS/Bloomberg.
6
Källa: IMF World Economic Outlook,
oktober 2012
Produktinformation
Hur avkastningen beräknas
Avkastningen för Stilla Havet 8 Defensiv
beror på fyra faktorer:
Slutkursen beräknas som ett genomsnitt
under 12 månader mot slutet av löptiden
(13 månatliga mättillfällen), vilket är en
metod för att stabilisera utvecklingen i
slutet av löptiden. Eftersom kupongen
är indikativ och eventuell avkastnings­
beräkning, utöver eventuell kupong,
påbörjas från en förutbestämd nivå
så finns det en risk att investerare inte
kommer ta del av eventuell positiv
utveckling för underliggandeindexet
i spannet mellan +35 procent till +40
procent.
1.Utvecklingen för det sämsta indexet.
Utvecklingen beräknas som skillnaden
mellan startkursen och kursen på
slutdagen. Om det sämst utvecklade
indexet fallit 40 procent eller mer på
slutdagen utbetalas ett belopp i SEK
motsvarande 100 procent minskat med
indexutvecklingen och hela det
invest­erade beloppet riskeras således
att förloras.
2.Är sämsta index över 60 procent av sin
startkurs på slutdagen, så återbetalas
100 procent av avkastningsgrundande
belopp plus en kupong på indikativt 40
procent (lägst 35 procent). Dessutom
erhålles eventuell avkastning motsva­
rande den del av korgutvecklingen som
överstiger en uppgång med 40 procent.
Utvecklingen för den underliggande
indexkorgen mäts som skillnaden
mellan indexkorgens startkurs (dvs.
140 procent av indexkorgens nivå
på startdagen) och slutkurs.
3.Utvecklingen för växelkursen USD/SEK.
Skillnaden mellan indexkorgens start
och slutkurs om indexkorgen haft en
positiv utveckling justeras i steg två för
växelkursförändringen mellan USD/SEK
mellan start och slut för mätperioden.
4.Slutligen multipliceras utvecklingen med
deltagandegraden. Deltagandegraden
är indikativt 70 procent.
Valutaexponering kan
påverka avkastningen
Alla index räknas i lokal valuta men en
eventuell tillväxt är valutaexponerad
mot växelkursen mellan USD och SEK.
Den avkastning som en investerare
erhåller på slutdagen kan vara högre
såväl som lägre än en placering med
en fast växelkurs. I gengäld så erhåller
invest­eraren en högre indikerad del­tagandegrad än vid en fast växel­kurs
som till stor del kan motverka en even­tuell negativ utveckling för US dollar.
Så påverkas avkastningen av
valutakursutvecklingen
• Förutsatt att indexkorgens slutnivå
är högre än 140 procent av dess nivå
på start­dagen innebär en stärkt US
dolla­r att av­­kast­ningen på plac­
eringen ökar i förhållande till att
använda en fast växelkurs.
• Förutsatt att indexkorgens slutnivå
är högre än 140 procent av dess nivå
på startdagen innebär en försvagad
US dollar att avkastningen på
plac­eringen minskar i förhållande
till att använda en fast växelkurs.
Ej kapitalskyddad placering räkneexempel***
Teckningskurs
Avkastningsinkl. courtage grundande belopp
(10 certifikat)
Indikativ
Totalt
investerings- deltagandegrad
belopp1
Index- Utvecklingen
korgens
för sämsta
utveckling²
Index
Totalt återbetalningsbelopp3
Produktavkastning¹
Årsavkastning1
102%
SEK 100 000
SEK 102 000
70%
60,00%
20,00%
SEK 154 000
50,98%
8,59%
102%
102%
102%
102%
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 100 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 102 000
70%
70%
70%
70%
30,00%
-10,00%
-10,00%
-30,00%
10,00%
-35,00%
-45,00%
-50,00%
SEK 140 000
SEK 140 000
SEK 55 000
SEK 50 000
37,25%
37,25%
-46,08%
-50,98%
6,54%
6,54%
-11,62%
-13,29%
Tabellerna ovan visar exempelavkastningen på en investering med lika villkor som Stilla Havet 8 Defensiv.
1
Inklusive courtage.
2
Med antagen oförändrad växelkurs USD/SEK. Utvecklingen påverkas även av valutakursen USD/SEK, vänligen se avsnitt ovan.
3
Inkluderar slutkupong vid ordinarie återbetalningsdag (indikativt 40%).
7
Viktig information
Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med investeringen
samt villkor och produktbeskriving i sammandrag.
Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorer­
na förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänli­
gen se prospekt för mer riskinformation.
En investering i en strukturerad produkt är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själ­
va bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är en­
dast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål
som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid
och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära
de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte
någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende ge­
nom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska
potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella
rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant
överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna
förhållanden och informationen i prospektet.
Emittentrisk – Såväl avkastningsmöjligheten i certifikaten som
de fyra kupongerna i certifikaterna är beroende av emittentens
finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie
återbetalningsdagen respektive räntebetalningsdagarna. Om
emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att för­
lora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponer­
ingen har utvecklats och det finns ingen garanti från någon annan
part. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv
som negativ riktning.
Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja den aktu­
ella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande
marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ur­
sprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen
en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på
den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen
investerade beloppet som det avkastningsgrundande beloppet.
Under onormala marknadsförhållanden kan andrahands­
marknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begrän­
sade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösen­
beloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen
investerade beloppet.
8
Exponeringsrisk – Utvecklingen för den underliggande ex­
poneringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på de
strukturerade produkterna. Hur den underliggande exponerin­
gen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och
innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar ak­
tiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valuta­
kursrisker och/eller politiska risker. Riskreduceringen gäller en­
dast i viss utsträckning (se övriga avsnitt i broschyren) och
certifikaten saknar därmed fullt kapitalskydd. I detta hänseende
kan risken jämföras med en vanlig aktiefond, med andra ord om
kursfallet blir tillräckligt stort så kan hela kapitalet i teorin förloras
om underliggande index faller 100 procent. En investering i de
strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en di­
rektinvestering i den underliggande exponeringen.
Valutarisk – Certifikaterna tecknas och handlas i svenska kronor
(SEK) men beräkningen av de belopp som kan komma att beta­
las ut under Certifikaterna påverkas av förändringen (positiv eller
negativ) i valutakursen mellan USD och SEK, vilket även inverkar
på marknadsvärdet under löptiden.
Specifika risker avseende finansiering – Vid förekommande fi­
nansiering av aktuella strukturerade produkter kommer riskprofilen
och avkastningspotentialen att förändras. Finansiering kan öka för­
lusten eftersom investeraren måste betala finansieringskostnader
om investeringen inte utvecklats på förväntat sätt. Investerare ska
inte förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möj­
liggöra täckning av finansieringskostnader.
Skatter – Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare
om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de
strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skat­
tesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska,
kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa kon­
sekvenser för investerare.
Andrahandsmarknad – SIP Nordic Fondkommission kommer,
under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andra­
handsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du till­
gång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkom­
mission normalt köpkursen avseende placeringen på andra­­­hands­marknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värde­
stegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till
marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. I före­
kommande fall kan courtage även tillkomma vid försäljning på
andrahandsmarknaden. Kontakta SIP Nordic Fondkommission
för detaljer och rådande prislista. Förtida försäljning kan således
ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckning­
skurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten
i mark­naden vara starkt begränsad.
Historisk/simulerad historisk information – Information mar­
kerad med * avser historisk information och information markerad
med ** avser simulerad historisk information. Simulerad informa­
tion är baserad på emittentens egna be­räk­ningsmodeller, data
och antaganden och en person som använder andra modeller,
data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör
notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en
garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning
samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de
tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller an­
dra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar
detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör
inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ.
Räkneexempel – Information markerad med *** utgör endast
exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade
produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat
på rent hypotetiska avkastningsnivåer.
Prospekt och villkor – Denna broschyr utgör endast marknads­
föring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför
ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www.rbsbank.
se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produk­
ten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för pro­
dukten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt
i förekommande fall av andra.
Förbehåll – Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emis­
sionsvolymen understiger SEK 25 000 000, om marknads­
förutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbju­
dandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller
försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i
Sverige eller i utlandet.
Ersättningar och avgifter – SIP Nordic Fondkommission erhåller
arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa
förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör
dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska
vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att
bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få,
utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen.
Ersättningar till SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av RBS.
SIP Nordic Fondkommission får ersättning från RBS för försäljning
av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det
nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika
produkter tillhandahållna av RBS. SIP Nordic Fondkommission
kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1% per år av
produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord
med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie
återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca
två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna
för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade
produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning
och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP
Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av
courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission
erhåller vidare icke-monetära incitament av RBS i form av
produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande pro­dukt­
information.
SIP Nordic Fondkommission kan vidare i vissa fall ta ut avgifter vid
köp/försäljning av värdepapper på andrahandsmarknaden.
9
Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha
förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha
riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic
Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen
ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning
på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken
varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic
Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om
maximalt 0,5% per år av produktens nominella belopp och löptid.
Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram
till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission
ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av
produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande
produktinformation.
Exempel vid ett investerat belopp på SEK 100 000 (dvs 10
certifikat) i Stilla Havet 8 Defensiv med 5 års löptid:
Courtage:
2% = SEK 2 000 (betalas utöver investerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode:
1,0% x 5 år = SEK 5 000 (inkluderat i investerat belopp)
Totalt:
SEK 7 000
SIP Nordic Fondkommission är skyldigt att informera om arvoden
från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare
information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen
kontakta SIP Nordic Fondkommission.
Anmälan
Teckningsanmälan skickas till:
SIP Nordic Fondkommission AB
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm
Tel 08-566 126 00, Fax 08-566 126 29
10
Vad är Stilla Havet 8 Defensiv?
Stilla Havet 8 Defensiv är strukturerade produkter (certifikat med
riskreducering) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc
och som förfaller till betalning i mars 2018. Certifikaten tecknas i
poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst ett
certifikat. Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp
om SEK 10 000 utan kapitalskydd och emitteras till kursen 100
procent, dvs. SEK 10 000 per certifikat (minsta investering SEK
100 000). Avkastningen på certifikaten är kopplad till utvecklin­
gen för de aktieindex som beskrivs nedan och valutakursförän­
dringen USD/SEK.
Underliggande exponering
Underliggande index i aktieindexkorgen är Hang Seng China En­
terprises Index (Bloomberg: HSCEI Index), MSCI Taiwan Index
(Bloomberg: TAMSCI Index), MSCI Singapore Free Index (Bloom­
berg: SIMSCI Index) och S&P/ASX 200 Index (Bloomberg: AS51
index). Mer information om Hang Seng China Enterprises Index
hittar du på www.hsi.com.hk, om MSCI Taiwan Index och MSCI
Singapore Free Index hittar du på www.msci.com/products/indi­
ces/ och om S&P/ASX 200 Index på www.standardpoors.com.
De fyra aktieindexen ges en respektive vikt om 1/4 i aktieindex­
korgen.
Hur beräknas avkastningen?
Avkastningsstrukturen för Stilla Havet 8 Defensiv är beroende av
utvecklingen för indexet med sämst utveckling uppgår till eller un­
derstiger den s.k. barriären.
Kupongen
Slutkupongen är ett belopp motsvarande indikativt 40 procent
(lägst 35 procent) av avkastningsgrundande belopp per certifikat
(dvs. indikativt SEK 4 000 per certifikat). Kupongen utbetalas om
det sämst utvecklade indexet på slutdagen fallit mindre än 40 pro­
cent.
Om index med sämst utveckling överstiger
Barriären på slutdagen
Om kursen för det index som har utvecklats sämst på slutdagen
(förväntas bli den 14 mars 2018) överstiger Barriären, dvs. 60 pro­
cent av nivån på startdagen (förväntas bli den 14 mars 2013) utbe­
talas avkastningsgrundande belopp per certifikat samt kupongen. I
detta scenario har även investerare exponering mot korgutveck­
lingen som beräknas utifrån korgens startnivå (dvs. 140 procent av
korgnivån på startdagen) och korgens slutliga nivå multiplicerat
med deltagandegraden och valutaförändringen USD/SEK mellan
start och slut för mätperioden. Genomsnittsberäkning: Korgens slut­
liga nivå mäts som dess aritmetiska genomsnittsvärde av 13 månat­
liga mättillfällen under tolv månader mot slutet av löptiden. Korgut­
vecklingen kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom
slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån bli
högre eller lägre än den faktiska nivån på slutdagen. Om korgen
utvecklats sämre än +40 procent kommer investerare inte erhålla
någon korgavkastning utan istället enbart erhålla avkastningsgrun­
dande belopp per certifikat plus kupongen. Eftersom eventuell ku­
pong är indikativ och eventuell avkastningsberäkning, utöver even­
tuell kupong, påbörjas från en förutbestämd nivå så finns det en risk
att investerare inte kommer ta del av eventuell positiv utveckling för
underliggande korg i spannet mellan +35 procent till +40 procent.
Om index med sämst utveckling uppgår till eller understiger
Barriären på slutdagen
Om kursen för det index som har utvecklats sämst på slutdagen
uppgår till eller understiger Barriären, dvs. 60 procent av nivån på
startdagen, utbetalas ingen kupong och avkastningen motsvarar
utvecklingen för det index som haft sämst utveckling mellan start­
dagen och slut­dagen. Om det index som haft sämst utveckling i
detta scenario har fallit till 35 procent av dess nivå på startdagen
kommer Stilla Havet 8 Defensiv endast att återbetala SEK 3 500 per
certifikat. Investeringen kan då liknas vid en direktinvestering i in­
dexet med sämst utveckling, exklusive eventuella utdelningar. Un­
der den s.k. barriären saknar följaktligen Stilla Havet 8 Defensiv
kapitalskydd och hela det investerade beloppet förloras om indexet
med sämst utveckling faller 100 procent.
Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna broschyr innehåller de
bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och även
reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp såsom olika
former av störningar avseende hela eller delar av den underlig­
gande exponeringen (t.ex. börsavbrott, indexförändringar, nation­
aliseringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta hedgningsar­
rangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning
med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrange­
mang.
Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig
information.
Index discaimer
Products linked to an index are not in any way sponsored, sold or
promoted by any relevant index provider and they make no warranty
or representation whatsoever express or implied as to the results to
be obtained from the use of the index in connection with such
products. They shall not be liable (whether in negligence or
otherwise) to any person for any error in the relevant index and shall
not be under any obligation to advise any person of any error therein.
Indikativa villkor
Deltagandegraden är indikativt 70 procent (lägst 50 procent) och
fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring
den 28 februari 2013.
11
Indikativ tidsplan
Sista teckningsdag
Sista likviddag
Aktiekorgens startdag
Emissiondag3
Aktiekorgens slutdag
Ordinarie återbetalningsdag
Clearing
Börsregistrering
Indikativa villkor
Emittent
Emittentens kreditbetyg från S&P
Valuta
Avkastningsgrundande belopp (AB)
Lägsta teckningsbelopp
Teckningskurs av AB
Eventuell slutkupong vid ordinarie
återbetalningsdag
Courtage
Riskbarriär år 5
Indikativ deltagandegrad
Kapitalskydd av AB vid ordinarie
återbetalningsdag
Underliggande index
3
15 februari 2013
22 februari 2013
14 mars 2013
14 mars 2013
14 mars 2018
28 mars 2018
Euroclear Sweden
Nordic Derivatives Exchange
The Royal Bank of Scotland plc
A (per den 4 december 2012)
SEK
10 000
Nominellt 100 000 (10 cerifikat)
100%
Indikativt 40% (lägst 35%)
2%
60%
70% (lägst 50%)
0%
1/4 Kina, Hang Seng China Enterprises Index
1/4 Taiwan, MSCI Taiwan index
1/4 Singapore, MSCI Singapore Free Index
1/4 Australien, S&P/ASX 200 Index
Leverans av värdepapper sker påföljande dagar.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB,
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, www.sipnordic.se
Tryckt på Galerie Art Silk som är FSC-certifierad vilket innebär att produkten till minst
70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk.
rbsbank.se/markets
0334-1212
Viktig information
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte
fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de
bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att
ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt
på www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services
Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr 90312 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2
2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr erbjuds i enlighet med ett undantag från registreringskrav enligt US
Secutities Act of 1933. The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V.
I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det
marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBSbolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. © 2012 The Royal Bank of Scotland plc.Samtliga rättigheter förbehålles.
Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The
Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan
RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål.
Download