Autocall BRIC 8

advertisement
Business area
Autocall BRIC 8
Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB
Sista teckningsdag 15 februari 2013
rbsbank.se/markets
Du erbjuds teckna:
Autocall – ej kapitalskyddad placering
Myndigheterna i BRIC-länderna har en
större kapacitet att ge monetärt och
finanspolitiskt stöd än många utvecklade
ekonomier. Samtidigt fortsätter utländska
direktinvesteringar att flöda in i BRICländerna, vilket gör att framtidsutsikterna
på medel till lång sikt ser fortsatt positiva
ut.
Produktinformation
Emittent
Löptid
Teckningskurs av
avkastningsgrundande belopp (AB)
Potentiell halvårlig ackumulerande kupong
Kupongbarriär
Inlösenbarriär (årlig)
Riskbarriär år 5
Underliggande tillgångar
Autocall BRIC 8 ger möjlighet till
ackumulerande kupong om indikativt 4,5
procent på halvårsbasis (lägst 3 procent).
För att öka chansen till kupong har
plac­eringen en låg kupongbarriär om
60 procent.
Om The Royal Bank of Scotland (RBS)
• The Royal Bank of Scotland är en av
världens äldsta banker och grundades
1727.
RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen
som antagit en branschkod för vissa strukturerade
placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i
marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod
2
• RBS har sedan start huvudkontor i
Edinburgh, Skottland, men har blivit
en internationell bank med kontor över
hela världen för att serva sina drygt
40 miljoner kunder.
För mer information om RBS se
www.rbsbank.se/markets
The Royal Bank of Scotland plc
1–5 år
100%
Indikativt 4,5% (lägst 3%)
60%
Indikativt 100% (högst 105%)
60%
Kina, Hang Seng China Enterprises Index
Ryssland, Russian Depositary Index (USD)
Indien, S&P CNX Nifty Index Future
Brasilien, iShares MSCI Brazil Index Fund
Marknadskommentar
BRIC-ekonomierna förväntas fortsätta att driva på tillväxten i världen
under 2012, även om tillväxttalen för dessa länder kan mattas av
något på kort sikt i och med handelsexponering mot Eurozonen.
Kina
(Hang Seng China Enterprises)
• Genom pågående finanspolitiska
reformer vill den kinesiska regeringen
nu transformera landet till en mer
konsumtionsdriven ekonomi, vilket
innebär att levnadsstandarden och
hushållens köpkraft kommer att
förbättras under kommande år.
• IMF uppskattar BNP-tillväxten för 2012
till 8,2 procent och för 2013 till 8,8
procent.
Brasilien
(iShares MSCI Brazil Index Fund)
• Under det senaste decenniet har en
enastående social förändring skett i
Brasilien, detta till följd av långsiktig
makroekonomisk stabilitet och en högre
levnadsstandard.
Indien
(S&P CNX Nifty Index Future)
• Indien fortsätter att uppvisa ett av de
högsta tillväxttalen i världen, med en
tillväxt som för 2012 och 2013
förväntas ligga runt 7 procent per år.
• Brasilien är ett av världens viktigaste
tillväxtländer med både stor export och
en stor växande inhemsk efterfrågan.
• Den inhemska konsumtionen och
landets export är två faktorer som
bidragit kraftigt till denna positiva
utveckling.
• IMF förutspår en BNP-tillväxt om 3,0
procent under 2012 och 4,1 procent
under 2013.
• Enligt IMF beräknas BNP-tillväxten för
2012 och 2013 till 6,9 respektive 7,3
procent.
Ryssland
(The Russian Depositary Index
USD)
Faktisk historisk indexutveckling*
• Den ryska ekonomin fortsätter att
återhämta sig i stabil takt. Även i år
har återhämtningen fortsatt till följd
av gynnsamma skördar och höga
oljepriser.
150
100
• Arbetslösheten i landet har sjunkit
kraftigt och befinner sig nu i princip
på samma nivå som innan krisen.
50
0
Dec-07
Dec-08
Dec-09
■ Ryssland ■ Kina ■ Brasilien ■ Indien
• IMF räknar med en BNP-tillväxt om
4,0 procent för 2012 och 3,9 procent
för 2013.
Dec-10
Dec-11
Dec-12
Källa: IMF World Economic Outlook,
oktober 2012
Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande tillgångar under perioden 4
december 2007 – 4 december 2012.
Källa: RBS/Bloomberg.
3
Produktinformation
Särskilda produktegenskaper
Inlösenbarriär – Möjlighet till
snabbare återbetalning av avkastnings­
grundande belopp och ackumulerande
kupong om indikativt 4,5 procent genom
inlösenbarriär om indikativt 100 procent.
Ackumulerande kupong om indikativt
4,5 procent på halvårsbasis – Om någon
marknad är under inlösenbarriären men
samtliga marknader är över kupong­
barriären om 60 procent vid ett halvårligt
observationstillfälle, så betalas en kupong
om indikativt 4,5 procent. Om någon
marknad är under kupongbarriären
utbetalas ingen kupong och placeringen
löper vidare till nästa observationstillfälle.
Uteblivna kuponger ackumuleras och
utbetalas på nästkommande observationsdag om samtliga marknader då är
över kupongbarriären om 60 procent.
Så beräknas avkastning och
återbetalning
Avkastning och tidpunkt för återbetalning
kan beskrivas enligt nedanstående
scenarioanalys. Se även avsnitt ”Hur
beräknas avkastningen” på sidan 7.
Viktigt om marknadsrisk i
placeringen
Om sämsta marknaden har fallit mer
än 40 procent på slutdagen aktiveras
mark­nadsrisken och återbetalning av
avkastningsgrundande belopp sker då
med en minskning motsvarande den
sämsta marknadens procentuella
nedgång. Hela det investerade
be­lop­pet kan således gå förlorat om
sämsta marknaden fallit med 100
procent.
Scenarioanalys***
Avkastning och återbetalning
Marknadsutveckling i förhållande till startnivå
År 5
År 0,5-4,5
Avstämning för inlösen + kupong (årsbasis)
Samtliga marknader ≥2 indikativt 100 procent
JA
Återbetalning av 100 procent av avkastningsgrundande
belopp plus kupong om indikativt 4,5 procent1 samt
eventuella ackumulerade kuponger. Placeringen
inlöses automatiskt.
NEJ
JA
Investerare får kupong om indikativt 4,5 procent1 samt
eventuella ackumulerade kuponger. Placeringen löper
vidare.
NEJ
Ingen utbetalning av kupong. Investeringen löper vidare.
JA
Återbetalning av 100 procent av avkastningsgrundande
belopp plus kupong om indikativt 4,5 procent1 samt
eventuella ackumulerade kuponger. Placeringen avslutas.
NEJ
Marknadsrisken aktiveras. Investerare erhåller avkast­nings­grundande belopp minskat med nedgången för
den sämsta marknaden och placeringen avslutas.
Avstämning för kupong (halvårsbasis)
Samtliga marknader ≥2 60 procent
Avstämning för inlösen + kupong
Samtliga marknader ≥2 60 procent
Observera att kupongen om 4,5 procent (lägst 3 procent) och inlösenbarriären om 100 procent (högst 105 procent) endast är indikativ och fastställs omkring
28 februari 2013. 2 Större än eller lika med.
1
4
Viktig information
Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med
investeringen samt villkor och produktbeskriving i sammandrag.
Nedan sammanfattas några av de mer framträdande risk­
fakt­
orerna förenade med en investering i en strukturerad produkt,
vänligen se prospektet för mer riskinformation.
En investering i en strukturerad produkt är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva
bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast
lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som
stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och
andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de
risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon
rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom
broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska
potentiella investerare därför konsultera sina egna profes­sionella
rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant
överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna
förhållanden och informationen i prospektet.
Emittentrisk – Avkastningen på certifikaten är beroende av
emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den
ordinarie åter­betalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på
obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering
oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emit­
tentens kredit­värdighet kan förändras i såväl positiv som negativ
riktning.
Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja den aktuella
produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande
marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen
en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på
den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen
investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala
marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket
illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in
obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara
såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.
Exponeringsrisk – Utvecklingen för den underliggande expon­
eringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på
certifikaten. Hur den underliggande exponeringen kommer att
utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar
komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker,
kreditrisker, ränterisker, råvaru­
prisrisker, valutakursrisker och/
eller politiska risker. Risk­
redu­
ceringen gäller endast i viss
utsträckning (se övriga avsnitt i broschyren) och certifikaten
saknar därmed fullt kapitalskydd. I detta hänseende kan risken
jämföras med en vanlig aktiefond, med andra ord om kursfallet
blir tillräckligt stort så kan hela kapitalet i teorin förloras om något
underliggande index faller 100 procent. En investering i de
strukturerade produkterna kommer att ge en annan avkastning
än en direktinvestering i den underliggande expo­neringen.
Konstruktionsrisk – Investeringen kan inte ge någon avkastning
utöver kupongen. Om ett eller flera av de underliggande
tillgångarna utvecklas ännu mer i förmånlig riktning, tar
investeraren således inte del av den ”överskjutande” uppgången.
Avkastningen påverkas alltid enbart av tillgången med sämst
utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att
investerare inte tar del av utvecklingen av de övriga underliggande
tillgångarnas mer förmånliga utveckling. Om barriären om 60
procent har nåtts för något av de underliggande tillgångarna vid
sista observa­
tions­
dagen exponeras investeraren uteslutande
mot den sämst utvecklade underliggande tillgången och
investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp.
Specifika risker avseende finansiering – Vid förekommande
finansiering av aktuella strukturerade produkter kommer riskprofilen
och avkastningspotentialen att förändras. Fin­
ansiering kan öka
förlusten eftersom investeraren måste betala finansieringskostnader
om investeringen inte utvecklats på för­väntat sätt. Investerare ska
inte förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska
möjliggöra täckning av finansierings­kostnader.
Skatter – Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare
om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de
strukturerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skatte­
satser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan
även ändras under inne­
havstiden, vilket kan få negativa
konsekvenser för investerare.
Andrahandsmarknad – SIP Nordic Fondkommission kommer,
under normala marknads­
förhållanden, att hålla en daglig
andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver
du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fond­
kommission normalt köpkursen avseende placeringen på andra­
handsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värde­
stegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till
marknadspris, vilket påverkas av rådande mark­nadsläge. I före­
kommande fall kan courtage även tillkomma vid försäljning på
andrahandsmarknaden. Kontakta SIP Nordic för detaljer och
rådande prislista. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl
5
högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under
onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara
starkt begränsad.
Historisk/simulerad historisk information – Information
markerad med * avser historisk information och in­
formation
markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad
information är baserad på emittentens egna beräk­ningsmodeller,
data och antaganden och en person som använder andra modeller,
data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera
att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti
för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att
den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder
som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än
den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att
underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jäm­
förelse mellan olika plac­erings­alternativ.
Räkneexempel – Information markerad med *** utgör endast
exempel för att under­
lätta förståelsen av den strukturerade
produkten. Räkne­exemplet visar produktens avkastning baserat
på rent hypotetiska av­kastningsnivåer.
Prospekt och villkor – Denna broschyr utgör endast mark­
nadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare
därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www.
rbsbank.se/markets. Prospektet innehåller viktig information om
produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för
produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission
samt i förekommande fall av andra.
Förbehåll – Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om
emissionsvolymen understiger SEK 25 000 000, om marknads­
förutsättningarna för­
svårar möjligheterna att genomföra er­
bjud­
andet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras
av lagstiftning, mynd­ighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i
utlandet.
Ersättningar och avgifter – SIP Nordic Fondkommission erhåller
arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa
förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör
dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska
vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att
bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få,
utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen.
Ersättningar till SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av RBS.
SIP Nordic Fondkommission får ersättning från RBS för försäljning
av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det
nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika
produkter tillhandahållna av RBS. SIP Nordic Fondkommission
kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1 procent per år
av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord
med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie
återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca
två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna
6
för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade
produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning
och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP
Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av
courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission
erhåller vidare icke-monetära incitament av RBS i form av
produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska
och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation.
SIP Nordic Fondkommission kan vidare i vissa fall ta ut avgifter vid
köp/försäljning av värdepapper på andrahandsmarknaden.
Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha
förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha
riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fond­
kommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen
ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning
på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken
varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic
Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens nominella belopp och löptid.
Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram
till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission
ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av
produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska
och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation.
Exempel vid ett investerat belopp på SEK 100 000 (dvs 10
certifikat) i Autocall BRIC 8 med 5 års löptid:
Courtage:
2% = SEK 2 000 (betalas utöver investerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode:
1,0% x 5 år = SEK 5 000 (inkluderat i investerat belopp)
Totalt:
SEK 7 000
SIP Nordic Fondkommission är skyldigt att informera om arvoden
från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare
information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen
kontakta SIP Nordic Fondkommission.
Anmälan
Teckningsanmälan skickas till:
SIP Nordic Fondkommission AB
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm
Tel 08-566 126 00, Fax 08-566 126 29
Vad är Autocall BRIC 8?
Autocall BRIC 8 är strukturerade produkter (certifikat) som emit­
teras av The Royal Bank of Scotland plc och som förfaller till
betalning i mars 2018 med årlig möjlighet till förtida inlösen
beroende på utvecklingen för den underliggande exponeringen.
Certifikaten måste tecknas i poster om minst 10 stycken och
därefter i poster om minst ett certifikat. Varje certifikat har ett
avkastningsgrundande belopp om SEK 10 000 utan kapitalskydd
och emitteras till en kurs om 100 procent, dvs. SEK 10 000 per
certifikat (minsta investering SEK 100 000).
utveckling är under kupongbarriären medan index med sämst
utveckling är över kupongbarriären vid observationstillfället efter år
2 kommer investerare år 2 att erhålla fyra kuponger.
Underliggande exponering
Avkastningen på Autocall BRIC 8 och eventuell förtida inlösen är
kopplad till utvecklingen för det underliggande som får den sämsta
utvecklingen av följande underliggande tillgångar: Hang Seng
China Enterprises Index (Bloomberg: HSCEI Index), The Russian
Depositary Index (USD) (Bloomberg: RDXUSD Index), S&P CNX
Nifty Index Future (Bloomberg: IH1 Index) och iShares MSCI Brazil
Index Fund (Bloomberg: EWZ UP Equity). Mer information om
Hang Seng China Enterprises Index hittar du på www.hsi.com.hk,
om The Russian Depositary Index (USD) hittar du på en.indices.cc/
indices/, om S&P CNX Nifty Index Future hittar du på www.nseindia.
com och om om iShares MSCI Brazil Index Fund hittar du på uk.
ishares.com/en/rc/.
Årlig möjlighet till förtida inlösen år 1-4
Om kursen för samtliga fyra index uppgår till eller överstiger
inlösenbarriären om indikativt 100 procent (högst 105 procent) av
respektive startkurs vid något av de årliga observationstillfällena i
januari så förfaller Autocall BRIC 8 i förtid och 100 procent av det
avkastningsgrundande beloppet om SEK 10 000 per certifikat plus
kupongbeloppet utbetalas. Om kursen för det index som har
utvecklats sämst understiger inlösenbarriären och kupongbarriären
vid respektive årliga observationstillfälle i januari utbetalas inget
kupongbelopp och Autocall BRIC 8 löper vidare till nästa observa­
tionstillfälle. Dock ackumuleras kuponger och kan utbetalas vid
senare tillfälle i samband med förtida inlösen om index med sämst
utveckling vid senare årsvisa observations-tillfällen befinner sig
över inlösenbarriären enligt vad som anges ovan.
Hur beräknas avkastningen?
Avkastningsstrukturen for Autocall BRIC 8 består av flera huvud­
komponenter; dels kupongens storlek, dels utvecklingen för index
med sämst utveckling och dels utvecklingen ställd i förhållande till
vissa kriterier.
Kupongen
Kupongen för Autocall BRIC 8 är ett belopp motsvarande indikativt
4,5 procent (lägst 3 procent) av det avkastningsgrundande
beloppet SEK 10 000 (dvs. indikativt SEK 450 per certifikat) och
kupongbeloppet kan falla ut högst en gång per halvår. Kupongen
fastställs utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 28
februari 2013.
Utvecklingen för tillgången med sämst utveckling
Utvecklingen för vart och ett av indexen mäts mellan startdagen
(som förväntas bli den 14 mars 2013) och de halvårsvisa observa­
tionstillfällena under perioden september 2013 till och med mars
2018 (totalt 10 observationstillfällen). Utvecklingen för endast
sämsta tillgång vid det aktuella observationstillfället jämförs varje
halvår med kupongbarriären (60 procent av relevant startkurs) och
årligen i januari med inlösenbarriären om indikativt 100 procent
(högst 105 procent) av relevant startkurs och slutligen i mars 2018
med den s.k. riskbarriären (60 procent av relevant startkurs).
Inlösenbarriären fastställs utifrån marknadsförutsätt­
ning­
arna
omkring den 28 februari 2013.
Halvårsvis möjlighet till kupong år 0,5-4,5
Om kursen för samtliga fyra index uppgår till eller överstiger
kupongbarriären (60 procent av respektive startkurs) vid ett
halvårligt observationstillfälle utbetalar Autocall BRIC 8 kupong­
beloppet. Om tillgången med sämst utveckling understiger
kupong­­­
barriären (60 procent av respektive startkurs) vid ett
halvårligt observationstillfälle så utbetalas ingen kupong. Om en
kupong inte har utbetalats något halvår men förutsättningarna för
kupongutbetalning är uppfyllda vid senare observationstillfälle så
ackumuleras tidigare halvårs icke utbetalda kuponger och
utbetalas i samband med aktuell kupongutbetalning. Exempelvis
om ingen kupong utbetalas år 0,5 – 1,5 pga. att index med sämst
Kriterier för det sista observationstillfället
Om nivån för det index som har utvecklats sämst vid det sista
observationstillfället uppgår till eller överstiger riskbarriären (dvs.
60 procent av relevant startkurs) utbetalas avkastningsgrundande
beloppet SEK 10 000 plus en kupong tillsammans med tidigare
eventuellt ackumulerade icke utbetalda kuponger.
Om däremot nivån för sämst utvecklade index vid det sista
observationstillfället har fallit till en nivå som är lägre än 60 procent
av startnivån utbetalas ett belopp som motsvarar utvecklingen för
index med sämst utveckling, och tidigare eventuellt ackumulerade
icke utbetalda kuponger förfaller helt utan värde, dvs. om det
index som har haft sämst utveckling har fallit till t.ex. 30 procent
kommer endast SEK 3 000 per certifikat att återbetalas. Invest­
eringen kan då liknas vid en direktinvestering i index med sämst
utveckling, exklusive eventuella utdelningar. Under den s.k.
riskbarriären saknar följaktligen Autocall BRIC 8 kapitalskydd och
hela det investerade beloppet förloras om index med sämst
utveckling faller 100 procent.
Avkastningen på Autocall BRIC 8 är begränsad till kupongen.
Kriterierna för eventuell avkastning påverkas dock endast av
index med den sämsta utvecklingen och en positiv utveckling för
övriga index påverkar inte avkastningen på Autocall BRIC 8.
Investerare tar inte heller del av eventuella uppgångar i något av
de underliggande indexen vid förtida förfall eller ordinarie förfall
på annat sätt än genom eventuella kupongutbetalningar.
Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna broschyr innehåller
de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och
även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp
såsom olika former av störningar avseende hela eller delar av den
underliggande exponeringen (t.ex. börsavbrott, indexförändringar,
nationaliseringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta
hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller
annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta
hedgningsarrangemang. Vänligen se prospekt och de slutliga
villkoren för fullständig information.
7
Indikativ tidsplan
Sista teckningsdag
Sista likviddag
Underliggande startdag
Emissionsdag3
Underliggande slutdag
Förtida återbetalningsdagar
Ordinarie återbetalningsdag
Clearing
Börsregistrering
Indikativa villkor
Emittent
Emittentens kreditbetyg från S&P
Valuta
Avkastningsgrundande belopp (AB)
Lägsta investeringsbelopp
Teckningskurs av AB
Courtage
Potentiell halvårlig ackumulerande kupong
Kupongbarriär
Inlösenbarriär (årlig)
Riskbarriär år 5
Kapitalskydd av AB
Underliggande tillgångar
3
15 februari 2013
22 februari 2013
14 mars 2013
14 mars 2013
14 mars 2018
Årligen varje mars 2014 till och med mars 2017
28 mars 2018
Euroclear Sweden
Nordic Derivatives Exchange
The Royal Bank of Scotland plc
A (per den 4 december 2012)
SEK
10 000
100 000 (10 certifikat)
100%
2%
Indikativt 4,5% (lägst 3%)
60%
Indikativt 100% (högst 105%)
60%
0%
Kina, Hang Seng China Enterprises Index
Ryssland, Russian Depositary Index (USD)
Indien, S&P CNX Nifty Index Future
Brasilien, iShares MSCI Brazil Index Fund
Leverans av värdepapper sker påföljande dagar.
Index disclaimer
References to particular indices are included only to indicate the basis upon which growth is calculated not to indicate any association
between RBS and the third party index provider or endorsement of the product by the index provider. The product is not in any way
sponsored sold or promoted by any index sponsor and they make no warranty or representation whatsoever express or implied either as to
the results to be obtained from the use of the relevant stock market and/or the figure at which the relevant stock market relevant index related
exchange or investment fund level stands at any particular time on any particular day or otherwise. They shall not be liable (whether in
negligence or otherwise) to any person for any error in the relevant stock market relevant index related exchange or relevant investment fund
and shall not be under any obligation to advise any person of any error therein.
Viktig information
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte
fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande
villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan
föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på www.rbsbank.
se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är
registrerat i Skottland under reg.nr 90312 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. De finansiella
instrumenten som beskrivs i denna broschyr står i överensstämmelse med ett undantag från registreringskrav enligt US Secutities Act of
1933. The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. I de fall då ett RBSbolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget
inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt
garantiansvar. © 2012 The Royal Bank of Scotland plc. Samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING
TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast
avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke,
reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP
Nordic Fondkommission AB.
Tryckt på Galerie Art Silk som är FSC-certifierad vilket innebär att produkten till minst
70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk.
rbsbank.se/markets
0339-1212
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta:
SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm,
Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, www.sipnordic.se
Download