anslag/bevis - Kommunfullmäktige

advertisement
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
Plats och tid
Kommunhuset Ankaret, Norrtälje
Torsdag den 24 februari 2010 kl. 16.00-18.30
Beslutande
enligt bifogad närvarolista
Övriga deltagande
Anneli Andersson,förvaltningsekonom, §§ 14-22
Björn Ahlsén, kulturchef § 29
Cecilia Möller, förvaltningschef
Charlotte Rydberg, förvaltningssekreterare
1
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Kultur- och fritidskontoret, måndagen den 28 februari kl.9.
Underskrift
Sekreterare .........................................................................
Paragrafer 14-41
Charlotte Rydberg
Ordförande ........................................................................
Bengt Ericsson (C)
Justerande .........................................................................................
Andreas Hofbauer (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum
2011-02-24
Datum för
anslags uppsättande
2010-02-28
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Datum för
anslags nedtagande
Kultur- och fritidskontoret
.................................................................
Utdragsbestyrkande
Charlotte Rydberg
2011-03-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
2
Närvarolista
Ledamöter
(C)
Närv (N)
Frånv (F)
Närv tj.g. (NT)
Paragraf / tid
NT §§ 14-25, 27-41
(M)
NT §§ 14-41
(S)
NT §§ 14-41
Irene Solberg Ruhn
Eva Eriksson
Anders Björkman
Margareta Milde
Säterli
Andreas Hofbauer
Kerstin Modin
Ahmet Kozaragic
Roine Karlsson
Ersättare
(M)
(M)
(M)
(FP)
NT §§ 14-41
NT §§ 14-41
NT §§ 14-41
NT §§ 14-41
(S)
(S)
(S)
(MP)
NT §§ 14-41
NT §§ 14-41
NT §§ 14-41
NT §§ 14-41
Johnny Mattsson
Susanne Hagström
(M)
(M)
Bengt Ericsson
(ordförande)
Ann S Pihlgren
(1:e vice ordförande)
Lenneke Sundblom
§
Ja Nej
§
Ja Nej
(2:e vice ordförande)
Vakant
Arne Lilja
Liv Westermark
Per Börjesson
Kerstin Ericsson
Taisto Hautala
Christina Petersson
Anna Zetterström
Helena Lambert
Justerandes sign
F
N §§ 14-25, 27-41,
NT § 26
(M) F
(KD) N §§ 14-41
(C) F
(FP) N §§ 14-25, 27-41
(S) F
(S) N §§ 14-41
(S) F
(V) N §§ 14-41
(MP) N §§ 14-25, 27-41
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
3
Register
Justerandes sign
§ 14
Dagordningen godkänns
§ 15
Val av justerare samt tid och plats för justering
§ 16
Val av personliga ersättare för Ann S Pihlgren (M), Irene
Solberg Ruhn (M) och Bengt Ericsson (C) i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott
§ 17
Observatör till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
§ 18
Val av ledamöter och suppleanter till Bertil Carlquists
stiftelse
§ 19
Årsbokslut 2010
§ 20
Rapport om 2010 års internkontroll
§ 21
Internkontrollplan för år 2011
§ 22
Ny delegationsordning
§ 23
Säsong och öppettider för Hallstavik utomhusbad
§ 24
Bidrag till sommaridrottskola – Camp Roslagen 2011
§ 25
Kanotleder
§ 26
Evenemangsbidrag 2011
§ 27
Ersättningslokaler för U-huset i Norrtälje
§ 28
Lokaler för kultur- och ungdomsverksamhet i Rimbo
§ 29
Redovisning av uppdrag, kultur- och fritidsnämndens stöd
till museerna
§ 30
Riksteaterföreningen i Roslagen – ansökan om
programbidrag
§ 31
Norrtälje konsthalls kulturakademi
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
Justerandes sign
2011-02-24
4
§ 32
Flytt av biblioteket i Rimbo
§ 33
Yttrande över detaljplan för Hallstavik
verksamhetsområde, Västra infarten etapp 1
§ 34
Kultur- och fritidspolitiskt program
§ 35
Delegationsbeslut
§ 36
Nyinkomna ärenden
§ 37
Meddelanden
§ 38
Inbjudningar till konferenser m.m.
§ 39
Rapport om pågående ärenden
§ 40
Övriga frågor
§ 41
Ansökan från Färsna 4H om föreningsbidrag för 2011
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
5
KFN § 14
Dagordning godkänns
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna dagordningen med följande tillägg:
- ”Ansökan från Färsna 4H om föreningsbidrag för 2011”.
____________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
6
KFN § 15
Tid och plats för justering
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse Andreas Hofbauer att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll,
att
protokollet justeras på kultur- och fritidskontoret kl. 9 måndagen
den 28 februari 2011.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 16
7
KFN 11-03
Val av personliga ersättare för Ann S Pihlgren (M), Irene Solberg Ruhn
(M) och Bengt Ericsson (C) i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse följande personliga ersättare för ledamöterna i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2011-2012:
Eva Eriksson (M) som personlig ersättare för Ann S Pihlgren (M),
Anders Björkman (M) för Irene Solberg Ruhn (M), och
Liv Westermark (C) för Bengt Ericsson (C).
Bakgrund
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente ska kultur- och
fritidsnämnden ha ett arbetsutskott som består av fem ledamöter och fem
ersättare. Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 januari
utsågs ledamöter i arbetsutskottet samt ersättare för två av ledamöterna i
arbetsutskottet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011, § 2, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse följande personliga ersättare för
ledamöterna i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 20112012: Eva Eriksson (M) som personlig ersättare för Ann S Pihlgren (M),
Anders Björkman (M) för Irene Solberg Ruhn (M), Liv Westermark (C) för
Bengt Ericsson (C).
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
8
KFN § 17
Observatör till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för perioden
2011-2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse Margareta Milde Säterli (FP) som observatör i kulturoch fritidsnämndens arbetsutskott för perioden 2011-2012.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari, § 3, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att utse Margareta Milde Säterli (FP) som
observatör i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 18
9
KFN 10-601
Val av ledamöter och suppleanter till Bertil Carlquists stiftelse för
perioden 2011-2012
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utse följande ledamöter och suppleanter till Bertil
Carlquists stiftelse för perioden 2011-2012:
Irene Solberg-Ruhn (M), ordförande
Anita Engdahl (C), ledamot
Anders Björkman (M), suppleant
Per Börjesson (FP), suppleant
Notering: Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 januari
utsågs Kerstin Ericsson (S) till ledamot i Bertil Carlquists stiftelse, se vidare
KFN § 6, 2011-01-13.
Bakgrund
År 1980-84 mottog Norrtälje kommun en donation av ett stort antal skämtoch satirteckningar, serietidningar och referenslitteratur från Bertil Carlquist.
En stiftelse bildades för att vårda samlingarna och förvalta dem enligt
gåvobrevet 1979-09-17 och överenskommelsen 1980-04-14 mellan Bertil
Carlquist och Norrtälje kommun.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stiftelsens verksamhet. Samlingarna
hanteras av Norrtälje konsthall, som regelbundet arrangerar utställningar och
håller samlingarna tillgängliga för forskare och andra intresserade.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 27 december 2010 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
utse tre ledamöter (varav en ordförande) och två suppleanter till Bertil
Carlquists stiftelse.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari, § 4, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 19
10
KFN 10-63
Årsbokslut 2010
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna kulturoch fritidsnämndens årsbokslut 2010.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar årsbokslut för år 2010.
I enlighet med fastställd tidplan ska nämnderna lämna in ekonomiska
rapporter till kommunstyrelsekontoret för att efter sammanställning
överlämnas till kommunfullmäktige.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 1 februari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna och till kommunfullmäktige överlämna nämndens årsbokslut för
år 2010.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011, § 5, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna och till
kommunfullmäktige överlämna nämndens årsbokslut för år 2010.
_______________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 20
11
KFN 10-37
Rapport om 2010 års internkontroll
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningschefens rapport om 2010 års
internkontroll, med följande tillägg:
att
när en arrangör ansöker om bidrag ska det vägas in i
bedömningen om arrangören har återredovisat tidigare
beviljade bidrag,
att
återredovisning av bidrag ska rapporteras tillbaka till kulturoch fritidsnämnden.
Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll (antaget i kommunfullmäktige den 19
februari 2001 § 52) ska varje nämnd årligen besluta om en plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen ska
redovisas för nämnden.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 27 januari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna förvaltningschefens rapport om 2010 års internkontroll.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011, § 6, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningschefens
rapport om 2010 års internkontroll, med följande tillägg: att när en arrangör
ansöker om bidrag ska det vägas in i bedömningen om arrangören har
återredovisat tidigare beviljade bidrag samt att återredovisning av bidrag
ska rapporteras tillbaka till kultur- och fritidsnämnden.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 21
12
KFN 11-47
Internkontrollplan 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
fastställa internkontrollplan för år 2011 för kulturoch fritidsnämnden beskriven i tjänsteutlåtande
daterat 2011-01-27.
Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll, § 7, ska samtliga nämnder varje år
anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 27 januari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
fastställa internkontrollplan för år 2011 för kultur- och fritidsnämnden,
beskriven i tjänsteutlåtande daterat 2011-01-27.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari, § 7, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för år
2011 för kultur- och fritidsnämnden beskriven i tjänsteutlåtande daterat
2011-01-27.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 22
13
KFN 11-53
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
fastställa kultur- och fritidskontorets förslag till
ny delegationsordning, beskriven i
tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2011 samt
att
tidigare fattade delegeringsbeslut i kultur- och
fritidsnämnden därmed upphör att gälla.
Bakgrund
Med stöd av 6 kap. 33 § i kommunallagen, delegering av ärenden, och
kultur- och fritidsnämndens reglemente har kultur- och fritidskontoret
utarbetat ett förslag till ny delegationsordning för kultur- och
fritidsnämnden.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 januari 2011 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att fastställa kultur- och fritidskontorets
förslag till ny delegationsordning samt att tidigare fattade
delegeringsbeslut i kultur- och fritidsnämnden därmed upphör att
gälla.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sitt sammanträde den 14 februari 2011,
§ 8, föreslagit att kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastställa
kultur- och fritidskontorets förslag till ny delegationsordning,
beskriven i tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2011 samt att
tidigare fattade delegeringsbeslut i kultur- och fritidsnämnden
därmed upphör att gälla. Socialdemokraterna deltog inte i
beslutet.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 23
14
KFN 11-45
Säsong och öppettider för utomhusbadet i Hallstavik 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
utomhusbadet i Hallstavik ska vara öppet alla
dagar under säsongen 1 juni – 4 september 2011,
att
säsongen ska delas in i perioder: lågsäsong 1 juni19 juni och 8 augusti - 4 september och
högsäsong 20 juni – 7 augusti, samt
att
fastställa öppettiderna för utomhusbadet
beskrivna i bilagan till tjänsteutlåtande daterat den
28 januari 2011.
Reservation
S, V och MP reserverar sig mot förslaget till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Utomhusbadet i Hallstavik öppnade den 16 juli 2010. Under den första
säsongen hade utomhusbadet öppet varje dag under perioden 16 juli – 22
augusti, vardagar kl. 11.00- 19.00 och lördagar/söndagar kl. 11.00-17.00.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 31 januari 2011 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att utomhusbadet i Hallstavik ska vara
öppet alla dagar under säsongen 1 juni – 4 september 2011, att
säsongen ska delas in i perioder: lågsäsong 1 juni- 19 juni och 8
augusti - 4 september och högsäsong 20 juni – 7 augusti, samt att
fastställa öppettiderna för utomhusbadet beskrivna i bilagan till
tjänsteutlåtande daterat den 28 januari 2011.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
15
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 april § 9, föreslagit
att kultur- och fritidsnämnden beslutar att utomhusbadet i
Hallstavik ska vara öppet alla dagar under säsongen 1 juni – 4
september 2011, att säsongen ska delas in i perioder: lågsäsong 1
juni- 19 juni och 8 augusti - 4 september och högsäsong 20 juni –
7 augusti, samt att fastställa öppettiderna för utomhusbadet
beskrivna i bilagan till tjänsteutlåtande daterat den 28 januari
2011.
Beslutande sammanträde
Yrkanden
Lenneke Sundblom (S) yrkar för S, V och MP att öppettiderna
utökas till klockan 18 på vardagar under lågsäsong. (Kassan
öppen till klockan 17, men tillåtelse att bada till klockan 18).
Bengt Ericsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla Bengt
Ericssons yrkande.
_____________________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 24
16
KFN 11-51
Bidrag till sommaridrottsskola – Camp Roslagen 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bevilja bidrag till Camp Roslagen 2011 med
50 000 kr, samt
att
anvisa medel från kontot ”annan
fritidsverksamhet”.
Bakgrund
De traditionella fotbolls- och friidrottsskolorna har minskat i
omfattning de senaste åren. Upplands idrottsförbund och Norrtälje
kommun har undersökt förutsättningarna för att anordna en Sports
Camp i Norrtälje eftersom ett sådant läger kan öka intresset för
sommaridrottsskolor. Parterna har bjudit in BKV Norrtälje och
Rånäs 4H för ett samarbete. BKV Norrtälje har åtagit sig att vara
ekonomiskt ansvarig för Camp Roslagen 2011.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 28 januari 2011 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att bevilja bidrag till Camp Roslagen 2011
med 50 000 kr, samt att anvisa medel från kontot ”annan
fritidsverksamhet”.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 april, § 10,
föreslagit att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag
till Camp Roslagen 2011 med 50 000 kr, samt att anvisa medel
från kontot ”annan fritidsverksamhet”.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 25
17
KFN 10-501
Kanotleder
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
iordningsställa kanotled etapp 1, som innebär att vassröja
sträckan Erken-Norrtäljeviken samt Vigelsjö-Malstasjön och
bygga iläggningsplatser på sträckan Vällen-Närdingen samt
Erken-Norrtäljeviken under år 2011, samt
att
300 000 kronor för etapp 1 tas från kultur- och
fritidsnämndens investeringsanslag för 2011,
att
godkänna prioriteringsordningen för iordningsställande av
kanotleder,
att
uppdra till kultur- och fritidskontoret att återrapportera till
nämnden och ge förslag till eventuella vidare åtgärder enligt
beslutad prioriteringsordning i början av 2012,
att
utredningen om kanotlederna, nämndens beslut samt
underlag till beslut görs tillgängligt på kommunens
webbplats.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret lämnade i september 2010 en rapport gällande
kanotleder i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden gav kontoret i uppdrag
att skicka ut rapporten till berörda parter för information och inhämtande av
synpunkter. Kontoret skulle därefter återrapportera till nämnden, samt ge
förslag på handlingsprogram för iordningsställande av kanotlederna.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 16 november 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
iordningsställa kanotled etapp 1, som innebär att vassröja sträckan ErkenNorrtäljeviken samt Vigelsjö-Malstasjön och bygga iläggningsplatser på
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
18
sträckan Vällen-Närdingen samt Erken-Norrtäljeviken under år 2011, att
medel för etapp 1 tas från kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för
2011, att godkänna prioriteringsordningen för iordningsställande av
kanotleder samt att uppdra till kultur- och fritidskontoret att återrapportera
till nämnden och ge förslag till eventuella vidare åtgärder enligt beslutad
prioriteringsordning i början av 2012.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011, § 11, föreslagit
att kultur- och fritidsnämnden beslutar att iordningsställa kanotled etapp 1,
som innebär att vassröja sträckan Erken-Norrtäljeviken samt VigelsjöMalstasjön och bygga iläggningsplatser på sträckan Vällen-Närdingen samt
Erken-Norrtäljeviken under år 2011, samt att 300 000 kronor för etapp 1 tas
från kultur- och fritidsnämndens investeringsanslag för 2011, att
godkänna prioriteringsordningen för iordningsställande av kanotleder,
att uppdra till kultur- och fritidskontoret att återrapportera till nämnden och
ge förslag till eventuella vidare åtgärder enligt beslutad prioriteringsordning
i början av 2012.
Beslutande sammanträde
Yrkande
Bengt Ericsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
förslag till tillägg:
- att utredningen om kanotlederna, nämndens beslut samt underlag till
beslut görs tillgängliga på kommunens webbplats.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på Bengt Ericssons
yrkande och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bifalla det.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 26
19
KFN flera diarienummer
Evenemangsbidrag 2011
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
Justerandes sign
att
bevilja Kullehusteatern evenemangsbidrag med 45 000 kr
till föreställningen ”Den giriga”,
att
bevilja Kullsta Friluftsteater evenemangsbidrag med 20 000
kr till föreställningen ”En gäst för mycket”,
att
bevilja Ljudvåg/Anders Hedbom evenemangsbidrag med
15 000 kr för familjeteater i Societetsparken,
att
bevilja Föreningen för fransk-svenskt kulturutbyte
evenemangsbidrag med 40 000 kr till Sommarnattens toner,
att
bevilja Föreningen Jazzmusikens Vänner evenemangsbidrag
med 20 000 kr till Norrtelje Jazzdagar,
att
bevilja Norrtälje bluessällskap evenemangsbidrag med
30 000 kr och ett särskilt bidrag för ungdomskultur om
15 000 kr för Norrtälje Blues & Rock,
att
bevilja Blidö kulturförening ett evenemangsbidrag med
10 000 kr för Blidö visfestival,
att
bevilja vänföreningen Blidö Bio ett evenemangsbidrag med
20 000 kr för scenprogram på Blidö bio,
att
bevilja föreningen Ungdomskultur i Roslagen ett bidrag för
ungdomskultur om 20 000 kr för festivalen Cross Over,
att
bevilja konstnärsgruppen SE Norrtälje evenemangsbidrag
med 50 000 kr och ett projektbidrag om 15 000 kr till
projektet Konst i Ån,
att
bevilja stiftelsen Storholmen Norden ett evenemangsbidrag
om 20 000 kr för Barnens vikingadag,
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
20
att
anslå medel för ovanstående ändamål, sammanlagt 320 000
kr, med
270 000 kr ur konto 314-31533 evenemangsbidrag,
35 000 kr ur konto 314-31536 ungdomskultur och
15 000 kr ur konto 314-31534 kulturprojekt
att
avslå ansökningar om evenemangsbidrag från vänföreningen
S/S Blidösund, Artistproduktion Helen Eriksdotter,
KnappKarlssons Restaurang och Café, Danscompaniet
Mariposa, konstnärsgruppen Cultura, Veterantraktorklubben
i Norrtälje, Michael Blum och Stefan Tangen och
Sättralunds kulturförening.
Jäv
Bengt Ericsson (C), Anna Zetterström (V), Helena Lambert (MP) och Per
Börjesson (FP) anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar ej i beslutet. Susanne
Hagström (M) tjänstgör istället för Bengt Ericsson.
Bakgrund
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 270 000 kr avsatt för
evenemangsbidrag. Sådana bidrag kan beviljas arrangörer av offentliga
kulturprogram som konserter, utställningar, teaterföreställningar m.m. I år
har 19 ansökningar om evenemangsbidrag kommit in. Tillsammans ansöker
arrangörerna om 1 200 000 kr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 30 januari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta om en
fördelning av bidrag för evenemangsbidrag år 2011. Kulturchefen föreslog
vid arbetsutskottets möte att det föreslagna bidraget om 30 000 kr till
stiftelsen Storholmen Norden för kulturhistorisk barnverksamhet och
sommaröppethållande skulle lyftas ur ärendet och behandlas i ett annat
ärende.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari, § 12, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med kultur- och
fritidskontorets förslag från den 30 januari 2011, med kulturchefens förslag
till ändring.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 27
21
KFN 11-39
Ersättningslokaler för U-huset i Norrtälje
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
uppdra till kultur- och fritidskontoret att i enlighet
med tjänsteutlåtandets intentioner (2011-01-27)
utarbeta förslag på ersättningslokaler för U-husets
kulturverksamhet.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret ber om kultur- och fritidsnämndens uppdrag att
söka ersättningslokaler för U-huset i Norrtälje hamn inför den förestående
exploateringen i området.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 27 januari 2011 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att uppdra till kultur- och fritidskontoret
att i enlighet med tjänsteutlåtandets intentioner (2011-01-27)
utarbeta förslag på ersättningslokaler för U-husets
kulturverksamhet.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011, § 13,
föreslagit att kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till
kultur- och fritidskontoret att i enlighet med tjänsteutlåtandets
intentioner (2011-01-27) utarbeta förslag på ersättningslokaler
för U-husets kulturverksamhet.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 28
22
KFN 11-40
Lokaler för kultur- och ungdomsverksamhet i Rimbo
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
uppdra till kultur- och fritidskontoret att analysera
behovet av lokaler för kultur- och
ungdomsverksamhet i Rimbo tätort och presentera
alternativa förslag till åtgärder, samt
att
kultur- och fritidskontoret ska återredovisa vid
arbetsutskottet och nämndsammanträdet i april.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden ger
kontoret i uppdrag att analysera behovet av lokaler för kultur- och
ungdomsverksamhet i Rimbo tätort och att presentera alternativa förslag till
åtgärder. Diskussionen har aktualiserats genom att intressegruppen
Kulturrådet i Rimbo, har framfört önskemål om att få utveckla den nedlagda
idrottshallen Bålbrohallen till kulturhall i en skrivelse till kommunstyrelsen i
december 2010.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från 17 januari 2011 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att uppdra till kultur- och fritidskontoret
att analysera behovet av lokaler för kultur- och
ungdomsverksamhet i Rimbo tätort och presentera alternativa
förslag till åtgärder.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
23
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011,
§ 14, föreslagit att kultur- och fritidsnämnden beslutar att
uppdra till kultur- och fritidskontoret att analysera behovet av
lokaler för kultur- och ungdomsverksamhet i Rimbo tätort och
presentera alternativa förslag till åtgärder, samt att kultur- och
fritidskontoret ska återredovisa vid arbetsutskottet och
nämndsammanträdet i april.
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 29
24
KFN 11-48
Redovisning av uppdrag, kultur- och fritidsnämndens stöd till
museerna
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
tacka för kulturchefens redovisning av uppdraget.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret fick vid kultur- och fritidsnämndens
sammanträden den 16 december 2010, § 119, och den 13 januari
2011, § 11, i uppdrag att belysa museernas situation och ge
förslag till åtgärder.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har redovisat uppdraget i en
promemoria daterad den 28 januari 2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträdet den 14 februari 2011, § 15,
tagit del av kultur- och fritidskontorets redovisning av uppdraget
och föreslagit att kultur- och fritidsnämnden beslutar att tacka för
kulturchefens redovisning av uppdraget.
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 30
25
KFN 11-30
Riksteaterföreningen i Roslagen – ansökan om programbidrag
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bevilja Riksteaterföreningen i Roslagen
programbidrag för 2011 års verksamhet med
50 000 kr, samt
att
anslå medel från konto 3140-31531,
programbidrag.
Bakgrund
Riksteaterföreningen i Roslagen ansöker om 75 000 kr i programbidrag för
sin teaterverksamhet år 2011.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 27 januari 2011 och föreslår kultur- och
fritidsnämnden besluta att bevilja Riksteaterföreningen i
Roslagen programbidrag för 2011 års verksamhet med 50 000,
samt att anslå medel från konto 3140-31531, programbidrag.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari § 16,
föreslagit att kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja
Riksteaterföreningen i Roslagen programbidrag för 2011 års
verksamhet med 50 000 kr, samt att anslå medel från konto 314031531, programbidrag.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 31
26
KFN 11-41
Norrtälje konsthalls Kulturakademi
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna att Norrtälje konsthall inrättar verksamheten och
att konsthallen kan söka extern finansiering för dess
genomförande.
Bakgrund
Norrtälje konsthall föreslås inrätta en konstskola under namnet Norrtälje
konsthalls Kulturakademi. Verksamheten bedrivs inom budgetram med viss
extern finansiering.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 27 januari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
godkänna att Norrtälje konsthall inrättar verksamheten och att konsthallen
kan söka extern finansiering för dess genomförande.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari § 17 föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna att Norrtälje konsthall
inrättar verksamheten och att konsthallen kan söka extern finansiering för
dess genomförande.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 32
27
KFN 11-49
Flytt av biblioteket i Rimbo
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
ge kontoret i uppdrag att utreda de ekonomiska
konsekvenserna av en eventuell flytt av Rimbo bibliotek till
fastigheten Centrumhuset i Rimbo.
Bakgrund
Frågan om en flytt av biblioteket i Rimbo har varit aktuell sedan år 2007. En
möjlighet att placera biblioteket mer centralt öppnade sig då
Försäkringskassan flyttade ur sina lokaler. Något beslut om en flytt blev
dock aldrig taget. Diskussionerna om en mer central placering av biblioteket
har alltjämt fortsatt och idag är lokaler i fastigheten Centrumhuset
tillgängliga.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande från
den 25 januari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att ge
kontoret i uppdrag att utreda de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell
flytt av Rimbo bibliotek till fastigheten Centrumhuset i Rimbo.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari § 18 föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att utreda de
ekonomiska konsekvenserna av en eventuell flytt av Rimbo bibliotek till
fastigheten Centrumhuset i Rimbo.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
KFN § 33
2011-02-24
28
KFN 11-18
Yttrande över detaljplan för Hallstavik verksamhetsområde, Västra
infarten – etapp 1
Beslut
Arbetsutskottet förslag till kultur- och fritidsnämnden:
att
tillstyrka den planerade gång- och cykelvägen längs med
Uppsalavägen, samt
att
i övrigt lämna detaljplan för Hallstavik verksamhetsområde,
Västra infarten – etapp1, utan erinran.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har fått detaljplan för Hallstavik
verksamhetsområde Västra infarten – etapp 1 för yttrande. Kultur- och
fritidsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet den 27 augusti 2009 § 88.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande daterat
den 21 januari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
tillstyrka den planerade gång- och cykelvägen längs med Uppsalavägen och
att i övrigt lämna detaljplan för Hallstavik verksamhetsområde, Västra
infarten – etapp 1, utan erinran.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011, § 19, föreslagit
att kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka den planerade gång- och
cykelvägen längs med Uppsalavägen och att i övrigt lämna detaljplan för
Hallstavik verksamhetsområde, Västra infarten – etapp 1, utan erinran.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 34
29
KFN 11-44
Kultur- och fritidspolitiskt program
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
uppdra till kultur- och fritidskontoret att tillsammans med
kultur- och fritidsnämnden ta fram ett underlag till nytt
kultur- och fritidspolitiskt program, samt
att
uppdraget ska redovisas vid sammanträdet den 26 maj 2011.
Bakgrund
Det nu gällande kultur- och fritidspolitiska programmet är från 1999. I
programmet står att ” en översyn av programmet bör ske i början av varje ny
mandatperiod eller vid tidpunkt då nämnden anser att detta är nödvändigt
pga ändrade förhållanden eller förutsättningar”.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 16 november 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att
uppdra till kultur- och fritidskontoret att tillsammans med kultur- och
fritidsnämnden ta fram ett underlag till nytt kultur- och fritidspolitiskt
program, samt att uppdraget ska redovisas vid sammanträdet den 26 maj
2011.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari, § 20, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att uppdra till kultur- och fritidskontoret
att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ta fram ett underlag till nytt
kultur- och fritidspolitiskt program, samt att uppdraget ska redovisas vid
sammanträdet den 26 maj 2011.
_______________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 35
30
KFN 11-54
Delegationsbeslut
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut beskrivna i tjänsteutlåtande
daterat 1 februari 2011 till handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar delegationsbeslut.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i tjänsteutlåtande
från den 1 februari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden
besluta att godkänna och lägga redovisningen av
delegationsbeslut till handlingarna.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari, § 21,
föreslagit att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna
och lägga redovisningen av delegationsbeslut beskrivna i
tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2011 till handlingarna.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
31
KFN § 36
Nyinkomna ärenden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
lägga redovisningen av nyinkomna ärenden, dnr 10-460—11-42 till
handlingarna.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar nyinkomna ärenden.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari 2011, § 22, föreslagit
att kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av
nyinkomna ärenden, dnr 10-460 – 11-42 till handlingarna.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
32
KFN § 37
Meddelanden
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
-
lägga redovisningen av följande meddelanden till handlingarna:
Ersättares tjänstgöring i nämnder och styrelser under perioden 20112014
Utbildningsdagar för kultur- och fritidsnämnden
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden, KF § 43
Val av styrelse i Stiftelsen Roslagsmuseet, KF § 41
Roslagsmuseets ansökan om bidrag för år 2011
Beslut att öppna Bålbrohallen, dnr 11-71
Bakgrund
Kultur- och fritidskontoret redovisar meddelanden till kultur- och
fritidsnämnden.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 februari, § 23, föreslagit att
kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisningen av ovan nämnda
meddelanden till handlingarna.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
33
KFN § 38
Inbjudningar till konferenser m.m.
Kultur- och fritidskontoret redovisar inkomna inbjudningar till konferenser
m.m.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
34
KFN § 39
Rapport om pågående ärenden
Inget rapporterades under den här punkten.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
35
KFN § 40
Övriga frågor
Lenneke Sundblom (S) påtalade vikten av att ärenden inte läggs på bordet
till kultur- och fritidsnämnden.
Roine Karlsson (MP) föreslog att ett nämndsammanträde förläggs till Färsna
gård.
Per Börjesson (FP) tog upp den nya skollagen och vad som i den sägs om
skolbibliotek, idrottsfritids och projektet En lättare framtid.
Ahmet Kozaragic (S) ansåg att kultur- och fritidsnämnden bör ges möjlighet
att tycka till om förslagen till utveckling av Norrtälje hamn.
Bengt Ericsson (C) informerade om att kultur- och fritidsnämndens
presidium finns med i den kommitté som utser vem som ska få Norrtälje
nyckel.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
NORRTÄLJE KOMMUN
Sida
Sammanträdesdatum
Kultur- och fritidsnämnden
2011-02-24
KFN § 41
36
10-581
Ansökan från Färsna 4H om föreningsbidrag för 2011
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att
bevilja Färsna 4H ett föreningsbidrag med 50 000 kr,
att
anslå medel från konto ”annan fritidsverksamhet”, samt
att
uppdra till kultur- och fritidskontoret att återkomma med ett
ärende om resterande budgeterade föreningsbidrag om
50 000 kr för Färsna 4H för 2011.
Bakgrund
Färna 4H har kommit in med en ansökan om drift/föreningsbidrag för 2011
med 150 000 kr.
Tjänstemannaberedning
Kultur- och fritidskontoret har beskrivit ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat
den 23 februari 2011 och föreslår kultur- och fritidsnämnden bevilja Färsna
4H ett föreningsbidrag med 50 000 kr, att anslå medel från konto ”annan
fritidsverksamhet” samt att uppdra till kultur- och fritidskontoret att
återkomma med ett ärende om resterande budgeterade föreningsbidrag om
50 000 kr för Färsna 4H för 2011.
Politisk beredning
Ärendet var uppe till diskussion vid arbetsutskottets sammanträde den 14
april, under punkten Rapport om pågående ärenden, § 25.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Download