Tävlingspolicy - Dyltabruk Ryttarförening

Tävlingspolicy
Som grund för all tävlingsverksamhet gäller Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR)
vilket innebär att man bör ha senaste upplagan av TR och att man ska hålla sig uppdaterad med de
ändringar som görs. Följande punkter, som till stor del ingår i TR , vill vi särskilt betona.
Horsemanship
 Visa gott omdöme vid hantering av hästen
 Ha en god hästhållning
 Ha en attityd som sätter hästens välbefinnande i centrum
Sportmanship
 Uppträda korrekt mot medtävlare, lagledare, föräldrar, arrangörer osv.
 Korrekt uppträdande gäller även hur man uttrycker sig på Internet (tex Facebook, bilddagboken mm)
 Följa TR.
 Att hästen är i tävlingsmässigt skick och tränad för aktuell tävling
 Alltid vara medveten om att jag representerar föreningen och är klubbens ”reklampelare”
Ryttarens (målsmans) ansvar
 Fullfölja sin medlemsinsats
 Före anmälan till tävling kontrollera sin egen och hästens kvalifikation
 Uppfylla de förpliktelser han/hon åtagit sig i och med anmälan till tävlingen, bla erläggande av
anmälningsavgift
 Följa TR, tävlingsbestämmelser, föreskrifter och anvisningar utfärdade av tävlingsledningen
 Förvissa sig om att hästen inte fått, och själv inte ta, otillåtna medicinska preparat eller medicinsk
behandling före start.
 Att medlemsavgiften är betald före lösandet av tävlingslicens
Lagtävlingar
Kvalificering
Div I & Div II och Elit
Div III & Div 2,5
Lag SM fälttävlan
Ekipage ska ha uppnått lägst godkänt i aktuell klass i dressyr
Ekipage ska väl ha genomfört aktuell klass i hoppning.
Enstaka undantag kan göras vid behov.
För alla, men viss tävlingserfarenhet krävs, t.ex seriedressyr eller Pay
and jump.
Ekipage ska ha genomfört lätt klass eller högre med godkänt resultat.
Hänsyn tas också till resultat i dressyr och hoppning
Lagavgifter betalas av DRF efter godkännande av respektive grenledare.
Om grenledare saknas skall godkännande ske av styrelsen.
Lagledarens uppgifter:
 Ta ut lag i samråd med grenledare och tränare
 Ha koll på tävlingsdatum och vilka som ska vara med på de olika tävlingarna
 Informera lagdeltagarna om TR och innebörden av ett gott horsemanship
 Ansvara för avsutten verksamhet som stärker lagandan. Detta ska ske i samråd med styrelsen för
ansökan om ekonomiskt stöd.
 Ansvara för att laget anmäls i tid och att anmälningsavgiften betalas
 Kontrollera att aktuella ekipage är startberättigade
 På tävlingsdagen se till att tävlingspolicyn följs
 Ansvara för återrapportering till hemsidan (foton med klubbens digitalkamera), och ev Nerikes
Allehanda
 Ansvara för att lagfoto tas och sätts upp i klubblokalen
 Ansvara för avsuttna aktiviteter tillsammans med lagdeltagarna





Lagdeltagaren:
Ska rätta sig efter de kriterier som respektive lag sätter upp
Ansvarar själv för att anmäla sig individuellt
Ansvarar för att ekipaget är startberättigat
Ansvarar för att delta på de tävlingar som laget kommit överens om
Svenskt Mästerskap
DRF stöttar individuellt deltagande i Svenskt Mästerskap med 2000 kr förutsatt att ryttaren fullgjort
sin medlemsinsats .
Lag-SM och Elitlag
Bidrag utgår och söks av lagledaren
Ryttare som underlåter att följa eller bryter mot denna tävlingspolicy är inte berättigad till
ovanstående bidrag. Ej heller att följande år lösa tävlingslicens hos Dyltabruks Ryttarförening.
Genom att lösa tävlingslicens accepterar licensierad ryttare eller dennes målsman att följa
föreningens tävlingspolicy samt genomföra sin medlemsinsats.