Ibandronate Bluefish 50 mg film-coated tablet PL

advertisement
Bipacksedel: Information till användaren
Ibandronate Bluefish 50 mg filmdragerade tabletter
ibandronatsyra
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den
innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Ibandronate Bluefish är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du tar Ibandronate Bluefish
3.
Hur du tar Ibandronate Bluefish
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Ibandronate Bluefish ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Ibandronat Bluefish är och vad det används för
Ibandronate Bluefish innehåller den aktiva substansen ibandronatsyra som tillhör en grupp av
läkemedel som kallas bisfosfonater. Ibandronate Bluefish verkar genom att minska mängden
kalcium som försvinner från skelettet. Detta förhindrar skelettet från att bli skörare.
Ibandronate Bluefish används till vuxna och förskrivs till dig om du har bröstcancer som har
spritt sig till skelettet (så kallade ”skelettmetastaser”).
 Det hjälper till att förebygga benbrott (frakturer)
 Det hjälper till att förebygga andra skelettproblem som kan behöva kirurgi eller
strålbehandling
Ibandronatsyra som finns i Ibandronate Bluefish kan också vara godkänd till vuxna för att
behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare,
apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ
alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du tar Ibandronate Bluefish
Ta inte Ibandronate Bluefish:
- om du är allergisk mot ibandronatsyra eller mot något av övriga innehållsämnen i detta
läkemedel (anges i avsnitt 6).
- om du har problem med matstrupen (esofagus) såsom förträngningar eller
sväljsvårigheter.
1
-
om du inte kan stå eller sitta upprätt i minst en timme (60 minuter) åt gången.
om du har eller någon gång tidigare har haft låg kalciumhalt i blodet.
Ta inte detta läkemedel om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala
med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibandronate Bluefish.
Varningar och försiktighet
En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (förstörelse av benvävnaden i käken) har
rapporterats i mycket sällsynta fall efter marknadsgodkännandet hos patienter som får
Ibandronate Bluefish för cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också inträffa efter avslutad
behandling.
Det är viktigt att försöka förebygga att ONJ utvecklas då det är ett smärtsamt tillstånd som kan
varasvårt att behandla. För att minska risken för att osteonekros utvecklas i käken så finns det
vissaförsiktighetsåtgärder som du bör vidta.
Innan du får behandling, tala om för läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om:

du har några problem med din mun eller tänder såsom t.ex. dålig tandhälsa, tandköttsproblem
eller en planerad tandutdragning

du inte får regelbunden tandvård eller inte har genomgått en tandundersökning på länge

du är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem)

du tidigare har behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga
bensjukdomar)

du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason)

du har cancer.
Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning innan behandlingen med Ibandronate
Bluefish börjas.
Medan du behandlas ska du upprätthålla en god munhygien (inkluive ordinarie tandborstning)
och gå på regelbundna tandkontroller. Om du har tandprotes bör du se till att dessa passar
ordentligt. Om du får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand),
infomera din läkare om dintandbehandling och tala om för din tandläkare att du behandlas med
Ibandronate Bluefish.
Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller
tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar eftersom detta
kan vara tecken på osteonekros i käken.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibandronate Bluefish.
 om du är allergisk mot några andra bisfosfonater
 om du har sväljsvårigheter eller matsmältnings problem
 om du har höga eller låga nivåer av vitamin D i blodet eller av någon annan mineral
 om du har problem med njurarna
Irritation, inflammation eller sårbildning i matstrupen kan inträffa, ofta med symtom som svår
smärta i bröstet, svår smärta efter att du svalt mat och/eller vätska, svårt illamående eller
kräkningar, särskilt om du inte dricker ett fullt glas vatten och/eller om du ligger ner inom en
2
timme efter att du tagit Ibandronate Bluefish. Om du får dessa symtom ska du sluta ta
Ibandronate Bluefish och omedelbart kontakta läkare (se avsnitt 3 och 4).
Barn och ungdomar
Ibandronate Bluefish ska inte användas till barn eller ungdomar under 18 års ålder.
Andra läkemedel och Ibandronate Bluefish
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra
läkemedel. Anledningen är att Ibandronate Bluefish kan påverka hur andra läkemedel verkar.
Vissa andra läkemedel kan också påverka hur Ibandronate Bluefish verkar.
Tala speciellt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:
 kosttillskott som innehåller kalcium, magnesium, järn eller aluminium
 acetylsalicylsyra och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID,
såsom ibuprofen eller naproxen, eftersom både NSAID och Ibandronate Bluefish kan
irritera din magsäck och tarm
 en typ av antibiotikainjektion som kallas ”aminoglykosid” såsom gentamicin, eftersom
både aminoglykosider och Ibandronate Bluefish kan sänka mängden kalcium i blodet.
Att ta läkemedel som minskar magsyra såsom cimetidin och ranitidin kan obetydligt öka effekten
av Ibandronate Bluefish.
Ibandronate Bluefish med mat och dryck
Ta inte Ibandronate Bluefish med mat eller andra drycker förutom vatten eftersom Ibandronate
Bluefish är mindre effektivt om det tas med mat eller dryck (se avsnitt 3).
Ta Ibandronate Bluefish tidigast 6 timmar efter att du har ätit, druckit eller tagit något annat
läkemedel eller kosttillskott (som innehåller t ex. kalcium (mjölk), aluminium, magnesium och
järn) förutom vatten. Efter att du har tagit din tablett, vänta minst 30 minuter innan du äter,
dricker eller tar något annat läkemedel eller kosttillskott (se avsnitt 3).
Graviditet och amning
Ta inte Ibandronate Bluefish om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.
Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner
Du kan köra och använda maskiner eftersom det förväntas att Ibandronate Bluefish inte har någon
eller har försumbar effekt på din förmåga att köra och använda maskiner. Tala med din läkare
innan du kör bil, använder maskiner eller verktyg.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra
arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa
avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i
denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är
osäker.
Ibandronate Bluefish innehåller laktos
3
Om din läkare har talat om för dig att du inte tål eller inte kan bryta ner vissa sockerarter i
magtarmkanalen (t ex om du har en galaktosintolerans, total laktasbrist eller har problem med
glukos-galaktos absorption), tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.
3.
Hur du tar Ibandronate Bluefish
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om
du är osäker.
Ta din tablett tidigast 6 timmar efter att du har ätit, druckit eller tagit något annat läkemedel eller
kosttillskott förutom vatten. Vatten med hög kalciumkoncentration (t ex. mineralvatten) ska inte
användas. Om det finns misstanke om eventuella höga kalciumhalter i kranvattnet (hårt vatten),
rekommenderas att buteljerat vatten med lågt mineralinnehåll används.
Din läkare kan göra regelbundna blodtester under tiden du tar Ibandronate Bluefish. Detta för att
kontrollera att du får rätt mängd av läkemedlet.
Hur mycket du ska ta
Den vanliga dosen av Ibandronate Bluefish är en tablett varje dag. Om du har medelsvåra
njurproblem kan din läkare minska dosen till en tablett varannan dag. Om du har svåra
njurproblem kan din läkare minska dosen till en tablett en gång i veckan.
Att ta detta läkemedel
Det är viktigt att du tar Ibandronate Bluefish vid rätt tidpunkt och på rätt sätt eftersom det kan
orsaka irritation, inflammation eller sårbildning i din matstrupe (esofagus).
Du kan hjälpa till att förhindra att det händer genom att göra följande:





Ta din tablett så fort du har stigit upp för dagen och innan du tar din första måltid, dryck,
andra läkemedel eller kosttillskott.
Ta din tablett med ett helt glas vatten (ca 200 ml). Ta inte din tablett med någon annan
dryck än vatten.
Svälj tabletten hel. Du ska inte tugga, suga eller krossa tabletten. Låt inte tabletten
upplösas i munnen.
Vänta minst 30 minuter efter det att du tagit din tablett. Därefter kan du ta dagens första
måltid och dryck och ta eventuella andra läkemedel eller kosttillskott.
Håll dig upprätt (sittande eller stående) medan du tar din tablett och under den följande
timmen (60 minuter). Annars kan en del av läkemedlet läcka tillbaka till din matstrupe
(esofagus).
Om du har tagit för stor mängd av Ibandronate Bluefish
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning. Eller uppsök sjukhus genast. Drick ett helt glas mjölk innan du åker till sjukhuset.
Framkalla inte kräkning själv. Ligg inte ner.
Om du har glömt att ta Ibandronate Bluefish
4
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du tar en tablett om dagen, hoppa över
den missade dosen helt. Fortsätt sedan som vanligt följande dag. Om du tar en tablett varannan
dag eller en gång i veckan, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd.
Om du slutar ta Ibandronate Bluefish
Fortsätt ta Ibandronate Bluefish så länge din läkare säger att du ska göra det. Det beror på att
läkemedlet bara verkar om det tas hela behandlingstiden ut.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte
få dem.
Sluta ta Ibandronate Bluefish och kontakta omedelbart läkare om du får någon av
följande allvarliga biverkningar:
 klåda, svullnad i ansiktet, på läppar och i halsen, med svårigheter att andas. Du
kan ha fått en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande (mycket sällsynt, kan


förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).
sjukdomskänsla, halsbränna och svårigheter att svälja (inflammation i matstrupen)
(vanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).
Tala genast med en sjuksköterska eller läkare om du märker någon av följande allvarliga
biverkningar – du kan behöva medicinsk behandling:
 svåra magsmärtor. Detta kan vara ett tecken på blödande sår i den första delen av
tunntarmen (tolvfingertarmen) eller magsäcksinflammation (gastrit) (mindre vanligt, kan
förekomma hos upp till 1 av 100 användare).
 ihållande ögonsmärta och inflammation (sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 1000
användare)
 ny smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske. Du kan ha tidiga tecken på en
ovanlig fraktur på lårbenet (sällsynta, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).
 smärta eller ömhet i munnen eller käken. Du kan ha tidiga tecken på allvarliga problem
med käken (nekros, (död benvävnad) i käkbenet) (mycket sällsynt, kan förekomma hos
upp till 1 av 10 000 användare).
 astmaattack (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data).
 Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion.
Detta kan vara tecken på en benskada i örat (mycket sällsynt, kan förekomma hos upp till
1 av 10 000 användare).
Andra möjliga biverkningar
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)



matsmältningsbesvär, magsmärtor
låga kalciumnivåer i blodet
svaghetskänsla.
5
Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)






muntorrhet, konstig smak i munnen eller svårigheter att svälja
klåda eller stickningar i huden (parestesi)
bröstsmärta
influensaliknande symtom, allmän sjukdomskänsla eller smärta
blodbrist (anemi)
höga halter av urinämne i blodet eller höga halter av bisköldkörtelhormon i blodet.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar
som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer
nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels
säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Ibandronate Bluefish ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat.” och på blisterkartan efter
”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är ibandronatsyra. Varje filmdragerad tablett innehåller 50 mg
ibandronatsyra (som natriumibandronatmonohydrat).
Övriga innehållsämnen är:
tablettkärna: povidon, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, pregelatiniserad stärkelse
(majs), glyceroldibehenat, kolloidal vattenfri kiseldioxid.
tabletthölje: Opadry OY-LS-28908(Vit II) [innehåller: laktosmonohydrat, makrogol,
hypromellos (E464), titandioxid (E171)]
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
De filmdragerade tabletterna är vita, runda och bikonvexa. Finns i förpackningarna 28 eller 84
tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
6
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O. Box 49013
100 28 Stockholm
Sverige
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under
namnen:
Sverige
Tyskland
Ibandronate Bluefish
Ibandronate Bluefish 50 mg Filmtabletten
Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-12-22
7
Download