Faktabank* Faktabank* Faktabank*

advertisement
Musiktermer
A
A capella
Accelerando
Alt
Ackord
Allegro
Ambis
Andante
sjunga utan ackompanjemang av något instrument
ökar tempot mer och mer
mörkt klingande kvinnligt röstläge
minst tre toner som klingar tillsammans – ett vanligt dur eller
mollackord i grundläge har sina toner på 1a, 3e och 5e tonen i
skalan – en vanlig ackordsbeteckning är t.ex. D (d-dur ackord),
Dm (d-moll ackord), D7 (d-dur ackord med tillägg av 7e tonen i
skalan) – se vidare under ”Ackord” i Faktabanken
snabbt tempo
god andningsteknik och bra läppmuskler för en ”vackrare” ton på
olika blåsinstrument, som t.ex. en trumpet
lugnt, gående tempo
B
Baryton
Bas
Basklav
Bordun
mörkt klingande manligt röstläge, dock ljusare än bas
mörkt klingande manligt röstläge
f-klav Anger var tonen f ligger i basen. Används för låga toner
lång liggande ton – ofta i ett lågt register – ofta samma ton i hela
stycket – på vissa instrument kan det finnas mer än en bordunton;
t.ex. säckpipan
C
Coda
Con bocca chiusa
Crescendo
en kort avslutning – svans
sång med sluten mun mmmmmmmmmm
efterhand starkare och starkare - se vidare under dynamik
D
D.S.
Da Capo
Diminuendo
Durskala
Dissonanser
Drill
Duo
Dynamik
dal segno – från tecknet
om igen från början
efterhand svagare och svagare – se vidare under dynamik
skala som klingar ”glatt”
när toner ”skär” mot varandra – det klingar inte harmoniskt
snabb växling mellan två eller flera toner
två som sjunger eller spelar tillsammans
att förändra – tonstyrkan – starkt och svagt
E-F
Fade out
Fermat
Fine
Form
Fuga
tonar ut – musiken blir svagare och svagare - ofta i slutet av en låt
stanna upp och håll ut tonen längre
slut
en låt eller ett musikstycke kan indelas i olika större delar melodier som återkommer i ett speciellt mönster
t.ex. vers 1/ refräng / vers 2 / refräng / refräng /: A1, B, A2, B, B ,
Gubben Noak har formen: ABA
en mera genomarbetad kanon – fugans olika stämmor träder in
successivt efter varandra i olika tonarter och stämmor
G
G-klav
Generalpaus
Glissando
samma som diskantklav, markerar var G ligger på notsystemet
gemensam paus för samtliga instrument
ett glidande mellan toner
H–I
2
Homofoni
Improvisation
Intervall
Intro eller inledning
flerstämmig musik med en huvudstämma – melodi och
ackompanjemang
spela eller sjunga efter en given mall – en ackordföljd, melodi eller
skala – spela ett eget mönster – fritt ur fantasin – utan noter
avstånd mellan två toner; 1 prim, 2 sekund, 3 ters, 4 kvart, 5 kvint,
6 sext, 7 septima, 8 oktav
spelas i inledningen av ett stycke – t.ex. innan första versen
J–K
Kvartett
Kvintett
fyra personer som sjunger eller spelar tillsammans
fem personer som sjunger eller spelar tillsammans
L
Largo
mycket långsamt tempo
M
Metronom
Moderato
Mollskala
Monofon
en taktgivare som markerar tempot med slag/minut – olika
tempobeteckningar finns utskrivna efter en skala, som t.ex. Allegro
132 slag/min och Andante 66 slag/min. En metronom finns ofta
inlagd på en del syntar eller keyboard.
måttligt snabbt tempo
skala som klingar vemodigt
enstämmig
N–O
Oktett
Ostinato
åtta personer som sjunger eller spelar tillsammans
kort melodislinga eller rytmiskt mönster som återkommer flera
gånger efter varandra
P
Polyfoni
Postludium
Potpurri
Preludium
Presto
musik med flera självständiga stämmor.
efterspel
korta stycken med kända melodier sammanställda till en enhet
förspel
mycket snabbt tempo
Q–R
Repristecken
upprepa stycket mellan tecknen – eller ta om från början
Riff
kort rytmisk melodi, ofta i stämmer som upprepas,
förekommer framförallt i jazz och rockmusik
Ritardando
avtagande tempo – ofta i slutet
3
S
Septett
Sextett
Skala
Solist
Sopran
Sordin
Staccato
Symfoni
Synkop
sju personer som sjunger eller spelar tillsammans
sex personer som sjunger eller spelar tillsammans
alla melodier bygger på en skala – eller tonmaterial som har olika
tonsteg inom en oktav – en durskala och mollskala har åtta tonsteg
med hela eller halva tonsteg – musik från andra länder bygger på
andra skalor eller tonmaterial – som pentatonisk skala, maqam
eller en raga
en person som sjunger eller spelar ensam
ljust klingande kvinnligt röstläge
ljuddämpare till olika instrument
korta studsande toner
ett musikverk i flera delar, 3-4 satser för stor orkester
markerad ton eller slag som inte ligger på grundpulsen. Der en
rytmisk spänning i musiken – vanligast i jazz och rockmusik
T
Tema
Tenor
Tempo
Tutti
Transponera
Trio
en kortare melodislinga som upprepas flera gånger i en
kompositionen i olika stämmor eller instrument
ljust klingande manligt röstläge
hastigheten i musiken - långsamt eller snabbt
alla stämmor, hela orkestern tillsammans
ändra tonarten i ett stycke
tre personer som sjunger eller spelar tillsammans
U-V
Unisont
enstämmigt – flera sjunger/spelar samma melodi
4
Download