Öring i Skansnässjön

advertisement
2014-03-17
Öring i Skansnässjön
På uppdrag av Allner Isaksson har Aquanord AB analyserat och åldersbestämt en öring från
Skansnässjön. Syftet med analyserna var att undersöka om någon indikation kunde påträffas om
orsaken till den av Allner observerade försämrade tillväxten som inträffat under de senaste åren.
Skansnässjön är belägen vid Skansnäs, ca 12 km norr om Dikanäs och ligger på gränsen mellan
Storumans kommun och Vilhelmina kommun (figur 1). Sjön ingår i Ångermanälvens
avrinningsområde och har endast några få små bäckar som tillrinning förutom Simaskalbäcken som
mynnar i sjön strax uppströms dess utlopp i Skansnäsån.
Figur 1. Översiktskarta över Skansnässjön med omgivning och ett mindre kartutdrag med översikt över
Skansnässjöns in- och utlopp.
Skansnäsån har dokumenterade förekomster av öring, stensimpa, elritsa och flodpärlmussla.
Tätheterna av öring i Skansnäsån är relativt normala för liknande vattendrag både av årsyngel och av
äldre öring (tabell 1). Öringutsättningar har genomförts i Skansnässjön och i sjön finns det enligt
Allner även gott om storvuxen abborre, vilken möjligen kan konkurrera med öringen om föda.
2
Tabell 1. Individtäthet, beräknat antal/100 m i Skansnäsån. 2013-års resultat är markerat i grönt.
Datum
Öring 0+
Öring 0+
Elritsa
Stensimpa
Vattenbrunn (björken)
2013-08-21
0
4,2
3,7
723962 151095
2012-08-15
0
3,2
2,8
2010-08-25
0,2
1,5
0,5
2009-09-17
0,7
3
2,3
2008-09-19
2,8
3,9
3,6
2007-08-31
0,2
4,4
0,5
2006-08-21
3,7
7,8
5,1
Nedst Näverlidbäcken
2013-08-21
6,8
7,7
2,3
7,8
723995 151134
2012-08-15
2,8
8,4
2,2
4,8
2010-08-25
2,1
2,9
3,2
1,1
Nedstr bro (Luspen)
2013-08-21
4,5
11,5
10,3
724097 151160
2012-08-15
6,6
4,3
2,6
2010-08-25
1,6
4,7
1,5
2009-0917
1,4
2,6
1,9
2008-09-18
2,3
7,6
10
2007-08-29
1,8
5,8
0,5
2006-08-21
8,2
17,1
9,1
Nedströms selet
2009-09-17
10,8
6,4
0,9
724165 151178
2008-09-19
27,7
4,4
2,6
2007-08-29
6,1
5,6
1,6
För att undersöka öringens kondition och övriga hälsotillstånd lämnade Allner in en öring till
Aquanord AB för analys under hösten 2013. Öringen som inlämnades var en hane med längden 32,5
cm och vikten 305 g. Fisken var mager och långsmal med ett stort huvud, vilket ofta är ett typiskt
tecken på en avstannad och dålig tillväxt (figur 2). Öringen hade inga synliga yttre skador, men dess
beräknade konditionsfaktor var endast 0,699 vilket är mycket lågt. En normal konditionsfaktor hos
( )
öring uppgår till omkring 1 och räknas ut enligt formeln;
där ett högre värde
( )
indikerar en välgödd fisk medan ett lägre värde anger en magrare fisk.
Figur 2. Undersökt öring från Skansnässjön.
Öringens bukhåla och organ besiktigades och otoliterna togs ut för åldersbestämning. Öringen var
kraftigt infekterad av parasiter och hade över 50 stycken 2-3 mm stora cystor på magsäcken och
tarmarna (figur 3), cirka 10 stycken små (<1 mm) cystor på hjärtat samt även vuxna parasiter fritt
rörliga i bukhålan. Den höga andelen parasiter som påträffades i fisken kan därför vara en trolig orsak
till den dåliga tillväxten.
Figur 3. Infekterat mag- och tarmpaket hos den undersökta öringen.
Hanen var som tidigare nämnts mycket mager och skulle antingen inte leka eller hade redan lekt
under hösten då den lämnades in i november, efter öringens normala lekperiod. Köttfärgen var vit,
vilket kan vara ett tecken på liten tillgång till kräftdjur i födan och både magsäcken och tarmarna var
nästintill helt tomma. Endast ett fåtal små dykbaggar (vattenlevande skalbaggar) som vardera var
mindre än 3 mm påträffades vid undersökningar av maginnehållet. Öringen åldersbestämdes med
hjälp av otoliterna till sju år plus en sommar och hade därmed totalt sett vuxit mycket dåligt. Under
öringens tredje och fjärde år syntes däremot en något bättre tillväxt. Detta kan möjligtvis
sammanfalla med utvandring till Skansnässjön efter uppväxt i någon av de intilliggande bäckarna.
Öringens låga tillväxt efter fyra års ålder kan bero på flera olika anledningar:
- Öringen genomförde ett byte av födoval till följd av en ökad storlek och utsattes därefter för
hård konkurrens om denna föda, vilket fick tillväxten att avstanna.
- Öringen livnärde sig under sina första två år i Skansnässjön på infekterade kräftdjur vilka
agerade mellanvärdar för parasiter, vilket medförde att öringen under sitt fjärde levnadsår
var så infekterad att tillväxten avstannade.
- En kombination av båda angivna scenarion ovan eftersom den undersökta öringen både var
kraftigt infekterad av parasiter och i princip helt saknade maginnehåll.
Upphovet till födobristen eller födovalet av infekterade kräftdjur är däremot svårt att utreda utifrån
en enda individ men skulle möjligen kunna bero på hård konkurrens med storvuxna abborrar.
6000
Medel
Skansnässjön
5000
Vikt (g)
4000
3000
2000
1000
0
0
2
4
6
År (tillväxtsäsonger)
8
10
Figur 3. Tillväxt hos öring i Västerbottens inland (medelvärde), åldersbestämda av Aquanord AB samt
tillväxt hos öringen från Skansnässjön.
Download