Översiktsbild - Socialpsykiatriskt Forum

advertisement
Stöd i vardagen till
psykiskt funktionshindrade - utgångspunkter
Fältbaserat socialt arbete,
boendestöd och hjälpmedel
Målgrupper
Vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
 Väsentliga svårigheter att klara vardagslivet
 Viktiga livsområden begränsas
 Varaktighet
 Beror på psykisk sjukdom/störning
Vuxna med psykiska funktionsnedsättningar i
kombination med missbruk och/eller kriminalitet
Utgångspunkter för arbetet
 Brukarinflytande
 Nätverksarbete
 Relationsbaserat
 Fältbaserat/Uppsökande
 Teamarbete
 Genomskinlig organisation
Psykiska Funktionsnedsättningar
 Dolda funktionsnedsättningar
 Syns inte utanpå
 Svårt att förstå problematiken
 Man vill - men kan inte – ej lathet
 Svårigheter att göra/utföra det man vill
och planerat
Kognitiva nedsättningar kan påverka
 Förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet
 Förmågan att umgås med andra – social kontakt
 Förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter
Exempel på problem i vardagen:
Minne – svårt att komma ihåg, svårt att lära nya saker
Initiativ – svårt att ta initiativ till vardagliga aktiviteter
Tidsuppfattning – svårt att passa tider, påbörja/avsluta
Struktur – svårt med ordning och reda
Stress – svårt med avslappning och ro, sömnstörningar
Isolering – svårt att vara delaktig i samhället
Kognitiva hjälpmedel ger stöd för hjärnans funktioner!
Problem med…
Ett hjälpmedel …
Tid
 Skapar trygghet
Minne
 Ger självständighet
Initiativ
 Ökar daglig aktivitet
Struktur
Sömn/stresshantering
 Ökar delaktigheten i
samhället
Bolltäcke
Ett sovtäcke med insydda bollar
för taktil stimulering
Problem
Resultat
Sömnstörningar
 Trygghetskänsla
Ångest/Oro
 Somnar snabbare
Störd kroppsuppfattning
 Sover djupare
Stress
 Ångestdämpande
 Minskad sömnmedicin
Timstock
Visar tiden med lysdioder, som slocknar
varefter tiden går, ger signal vid slut
Problem
Svårt att veta hur
lång tiden är t ex
äta frukost, duscha,
arbetsuppgifter,
rast/vila, se på TV…
Resultat
 Skapar tidsuppfattning
 Trygghet, att veta
hur länge
 Självständighet,
att ingen behöver
påminna/”tjata”
Komihågklocka
En klocka där man talar in egna meddelande för till
exempel påminnelse och initiativ
Problem
Resultat
Svårt att ta initiativ
 Självständighet
Svårt att komma ihåg
 Trygghet att veta att man
Svårt att veta vilken
ordning
inte glömmer
 ”Tjata på sig själv, på det
man vill bli tjatad på”
Medicinkarusell
Doseringshjälpmedel med påminnelsesignal
1-4 larm per dag, aktuell medicin matas fram, låsbar
Ger trygghet att bli
påmind
 Klara av att ta sin medicin
själv
Påminnelse att det är
dags att ta medicin
 Minskad risk att överdosera
medicin eftersom den är låst
Självständighet
 Personal behöver inte åka ut med
enbart medicin
Boendestöd
• Ansökan om stöd kan komma från personen själv eller via anhöriga,
psykiatrin eller andra myndigheter
• Alla insatser är frivilliga
• Arbetet ska utgå från personens önskemål och han/hon ska själv efter
egen förmåga delta i insatserna
• Stödet ska planeras och utföras så att det ger ökad självständighet,
aktivitet och livskvalitet
Personlig Plan
 En Personlig Plan upprättas av personen tillsammans med
boendestödjaren och eventuellt sjuksköterska och/eller handläggare
 Boendestödjaren utför tillsammans med personen de planerade
aktiviteterna för att nå målen i Personlig Plan
 Uppföljning och planering sker kontinuerligt utifrån behov
Fallbeskrivning 1.
Kvinna 35 år. Ensamstående. Söker själv hjälp för att hennes
livssituation känns ohållbar. Efter en längre tids arbetslöshet har
hon börjat missköta sig själv och hemmet.
Har ett stort socialt nätverk av vänner, familj och släkt som p g a
hennes problem blivit lidande då hon ej kunnat bjuda hem någon.
Hon vill ha hjälp att få struktur på sin vardag.
Här jobbar vi aktivt med Personlig Plan som har varit till stor
hjälp för att tydliggöra framstegen.
Download