Samband mellan arbete och hälsa

advertisement
Samband mellan arbete och hälsa
Lisbeth Slunga Järvholm, överläkare, docent
Arbets- och miljömedicin
Arbets- och beteendemedicinskt centrum, NUS, VLL
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Arbetsmiljöns betydelse
för hjärtkärlsjukdomar 2015
………
Vetenskapliga studier om samband
arbete - sjukdom
Ej exponerad
Sjukdom,
Besvär?
Exponerad i arbetet
Tid
Mätning 1
Mätning 2
Modeller för att studera arbetsstress
•  Krav-kontroll, socialt stöd (Karasek, Theorell)
•  ERI, ”effort reward imbalance”, yttre och
inre krav (Siegrist)
•  Orättvis organisation (”organizational injustice”)
•  Otrygg anställning….
Förbättrade
bemästrings
strategier
SOCIALT STÖD
Ökat lärande
AVSPÄND
Inlärning
hindrar
stress
AKTIV
KONTROLL
sex frågor
PASSIV
ANSPÄND
Stress
hindrar
inlärning
KRAV, fem frågor
Minskat
lärande
Inlärd
hjälplöshet
Krav
•  Kräver ditt arbete att du arbetar mycket
fort?
•  Kräver ditt arbete att du arbetar mycket
hårt?
•  Kräver ditt arbete en för stor arbetsinsats?
•  Har du tillräckligt med tid för att hinna med
arbetsuppgifterna?
•  Förekommer det ofta motstridiga krav i ditt
arbete?
Kontroll
•  Har du frihet att bestämma hur ditt arbete
ska utföras?
•  Har du frihet att bestämma vad som ska
utföras i ditt arbete?
•  Får du lära dig nya saker i ditt arbete?
•  Kräver ditt arbete skicklighet?
•  Kräver ditt arbete påhittighet?
•  Innebär ditt arbete att man gör samma
saker om och om igen?
EFFORT – REWARD IMBALANCE
Enkätinstrument: 17 + 6 frågor
YTTRE KRAV
ANSTRÄNGNING
INRE KRAV
”commitment”
BELÖNING
LÖN
UPPSKATTNING
TRYGGHET
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
ARBETSSTRESS
Stressorer, KRAV
StressReaktion
VILOLÄGE
Långvarig
Stressreaktion
Otillräcklig
återhämtning
ÅTERHÄMTNING
SÖMN
ARBETSHÄLSA
Risk för
OHÄLSA!
Stressrelaterade sjukdomar….
•  Hjärt-kärlsjukdom
•  Psykisk ohälsa
–  Ångest, oro, depression, sömnsvårigheter,
utmattningssyndrom (Socialstyrelsen 2003)
•  Värk, smärta
•  Infektioner
•  Beteendeförändringar, t.ex. missbruk, ätstörningar, mm……
De flesta sjukdomar försämras av samtidig stressproblematik!
-  Personer som har gott medmänskligt stöd i
arbetsmiljön, möjlighet till kontroll över det
egna arbetet eller som behandlas rättvist har
mindre sömnstörningar än andra.
-  Personer som har höga arbetskrav,
psykiskt ansträngande arbete eller utsätts
för mobbning på arbetsplatsen har mer
sömnstörningar än andra. Även de som har
en situation där belöningen (t ex lönen eller
omgivningens uppskattning) är låg eller inte
står i proportion till ansträngningen har mer
sömnstörningar.
-  Personer som arbetar skift har mer
sömnstörningar. Samband mellan skift och
sömnstörningar visar sig även i minskad
förekomst av sömnstörningar för dem som
slutar arbeta skift.
Arbetsstress påverkar sömnen……
Arbetsstress
Störd sömn
Ökad känslighet
för stress och
sämre prestation
på arbetet!
”Arbetsmiljöundersökningen 2011”
Symtom på depression
är vanligare vid….
- En
spänd arbetssituation, dvs höga krav
och liten möjlighet att påverka
- Lågt stöd i arbetsmiljön
-  Mobbing och konflikter
-  Liten belöning i förhållande till ansträngning
-  Otrygg anställning
Symtom på
utmattningssyndrom
är vanligare vid….
-  Bristfälligt stöd i arbetsmiljön
-  Liten belöning i förhållande till ansträngning
-  Otrygg anställning
Friskfaktorer
-  Mindre besvär av depression och
utmattningssyndrom vid goda möjligheter till
kontroll och upplevd rättvisa på arbetet.
Kvinnor och män med likartade arbetsvillkor
utvecklar i lika hög grad symtom på depression
och symtom på utmattningssyndrom!
Download
Random flashcards
Create flashcards