Marias underlag inför workshop 160215

advertisement
Hur vi mår
•
Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination
med alltför höga krav, utvecklar mer depressionssymtom.
•
Personer som upplever bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön utvecklar mer symtom
på depression och utmattningssyndrom än andra. De som upplever mobbning eller
konflikter i sitt arbete utvecklar mer depressionssymtom än andra, men det går inte att
avgöra om det finns något motsvarande samband för symtom på utmattningssyndrom.
•
Personer som upplever att de har pressande arbete eller en arbetssituation där belöningen
upplevs som liten i förhållande till ansträngningen utvecklar mer symtom på depression och
utmattningssyndrom än andra.
•
I vissa arbetsmiljöer har människor mindre besvär. Personer som upplever goda möjligheter
till kontroll i det egna arbetet och de som upplever att de behandlas rätt vist ut vecklar mindre
symtom på depression och utmattningssyndrom än andra.
•
Kvinnor och män med likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymtom
respektive symtom på utmattningssyndrom.
Kännetecknande för fungerande grupper
*Klara och engagerande mål
*Struktur och tydlig rollfördelning
*Balans i gruppen (t ex samma mandat)
*Tydlig kommunikation
*Konstruktiv feedback
*Olikheter tillvaratas
*Öppenhet inför nya idéer
*Beslut om hur beslut ska fattas
*Kontinuerlig utvärdering av arbetet
Kännetecknande för icke fungerande grupper
*Mål och/eller engagemang saknas
*Olika bilder (mindsets), oklarheter reds inte ut
*Obalans i gruppen
*Stöd utifrån saknas
*Destruktiva konflikter
*Intolerans
*Låsta former och uppfattningar
studenter
DIV
KONST
är
är
KHV
IBIS
är
är
är
är
är
är
UNF
är
är
Forsk
-råd
är
pr
Rektor
ledningsråd
LFN
studenter
styrelsen
Vad vill vi förmedla till våra nya prefekter?
1. Vad ser jag som prioriterade frågor? 10 minuter ensam, skriv ner.
2. Redovisa för varandra i grupper om tre-fyra - intervjua varandra, ställ
följdfrågor.
20 minuter. Skriv ner på nya lappar.
3. En från varje grupp redovisar för alla, sätt upp lappar på tavlan. 20
minuter.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards