Minnesanteckningar från samverkansmöte boendestöd

advertisement
2016-12-13
SID 1 (2)
Omvårdnadsförvaltningen
Minnesanteckningar från samverkansmöte boendestöd
den 1 december 2016
Närvarande: Tone Persson- Stöd och Resurs, Snala Saleh- 1:a Aktiva valet, Ida ThomassonFunkisgruppen, Sofie Nyberg-Främja, Anneli Kettner- Bra liv Sverige och från
Omvårdnadsförvaltningen Alexandra Kallos, Joanna Yapan Lindberg, Sophie Nilsson,Won
Lovén Bergman, Monica Lickander och Ulrika Lyktberg-Lindqvist.
Rundvisning av Sockerbiten
Vi inledde mötet med att få en visning av Stina Pettersson som arbetar på Sockerbiten. Stina
berättade om vilka aktiviteter som finns på Sockerbiten och vilket stöd de kan erbjuda från
anhörigteamet. Sockerbiten har tilgång till en gymnastiksal med träningsredskap, keramik och
målning, datorrum och kurser, stöd till anhöriga i olika former, boulebana, taktil massage,
sånf och musik och café.
Samverkansrutin
Genomgång av samverkansrutinenen mellan avdelningen för myndighetsutövning och
boendestödsutförare som nu börjar ta form. Vissa saker behöver fortfarande justeras och
vnågra förtydliganden som behöver göras. Omvårdnadsförvaltningen gör klar de sista
justeringarna under december månad så den kan skickas ut till utförarna. Samverkansrutinen
ska sedan implementeras i respektive verksamhet under 2017.
Utförarna lyfte att det finns skillnader i beställningarna beroende på om det är en LSS
habdläggare eller om det är en SoL handläggare som utreder och fattar beslut. Förvaltningen
tar med sig frågan tillbaka för vidare diskussion.
Uppföljningsområden 2017
Diskussion om vad nästa års avtalsuppföljning ska fokusera på. Avtalsuppföljning inom
boendestöd har pågått sedan 2014 och då gjordes en uppföljning utifrån avtal och regelverk
samt social dokumention. Under 2015 följde förvaltningen upp utvecklingsplanen och de
utvecklingsområden som fanns. Utförarana upplever att de behöver stöd med Individens
Behov I Centrum (IBIC), dels med utbildning i modellen och hur social journal kan föras
och upprättande av genomförandeplaner.
Vidare diskuterade vi boendestöd utifrån förändringar i samhället, den ökade psykiska
ohälsan som finns. Förutsättningarna för brukarna skulle öka med en större samsyn om
boendestöd mellan beställare och utförare. Boendestöd blir mer och mer instrumentellt med
fokus på praktiska stödet och mindre på på det sociala stödet. Det var diskussion om tider
för social tid och om bur boendestödet kan utvecklas utanför hemmet.
SOLNA STAD
171 86 Solna
Kontakt: solna.se/kontaktcenter
Telefon: 08-746 10 00
Besök: Stadshusgången 2
Organisationsnummer
212000-0183
solna.se
Omvårdnadsförvaltningen
2017-01-02
SID 2 (2)
Förslag till Fokusområden 2017
-Implementera samverkansrutinen som togs fram gemensamt under 2016.
-Verksamhetschef /ansvarig ska delta i Solna Stads samverkansmöte minst 3ggr/år.
- En gemensam (LSS och Boendestöd)spridningskonferens om Självständighetens Labyrint
och implementera utbildningsmaterialet med hjälp av studiecirklar.
- Avtalsuppföljning är granskning av SoL-dokumentation under livsområden;
Mellanmänskliga interaktioner och relationer + samhällsgemenskap och socialt och
medborgligt liv. Kvalitetsutvecklare kommer att komma till verksamheterna och granska 5
genomförandeplaner som utföraren valt ut.
Information:
Omvårdnadsnämnden har fattat beslut om att LOV upphandla ledsagarservice,
kontaktperson och avlösarservice under 2017. Mer information kommer när
förfrågningsunderlaget är klart och det finns möjlighet att skicka in en ansökan.
Skriv verksamhetens kvalitetsberättelse för 2016 och utvecklingsplan för 2017, dessa ska vara
omvårdnadsförvaltningen [email protected] tillhanda senast den 31 januari
2017.
Länk till hemsidan; https://www.solna.se/sv/familjomsorg/aldreomsorg/kvalitet/information-till-utforare/dokument-for-utforare-avboendestod/
Nästa samverkansmöte:
KickOff för LSS-verksamheter och Boendestöd om
Självständighetens Labyrint med Elisabet Lauritzen, FoUnu.
Måndagen den 13/2-17 kl:13.00-16.00
Lokal: Solna stadshus, plan 1
Boka även in samverkansmöten under år 2017; 14/6 + 19/9 + 16/11, kl:14.00-16.00
Vid datorn
Ulrika Lyktberg-Lindqvist & Monica Lickander
Kvalitetsutvecklare
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards