Handelsbanken

advertisement
Handelsbanken
1
KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER
A. Icke-professionell kund
Andra kunder än sådana som är professionella kunder
B. Professionell kund
1. Sammanslutningar
Sammanslutningar som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd eller vilkas verksamhet på
finansmarknaden är reglerad i lag 1 och med dem jämförbara utländska sammanslutningar
som står under myndighetstillsyn:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
värdepappersföretag,
kreditinstitut,
fondbolag,
förvaringsinstitut,
fondbörser,
clearingorganisationer,
värdepapperscentraler,
försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag,
arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor,
verksamhetsidkare som avses i 2 § 1 momentet 5 och 6 punkten i lagen om
värdepappersföretag,
k) råvaruhandlare och råvaruderivathandlare som handlar för egen räkning,
l) andra institutionella investerare 2
2. Storföretag
Företag som enligt bokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden uppfyller
minst två av följande kriterier:
a) balansomslutning minst 20 000 000 euro,
b) omsättning minst 40 000 000 euro,
c) tillgångar 3 minst 2 000 000 euro
1
Som reglerade sammanslutningar betraktas också försäkringsföreningar.
I RP 43/2007 avses med andra institutionella investerare bl.a. olika specialfinansieringsbolag som faller utanför
tillämpningsområdet för kreditinstitutslagen. Till dem hör enligt regeringspropositionen bl.a. Finnvera Abp och Fonden för
Industriellt Utvecklingssamarbete (FINNFUND).
3
Till egna tillgångar räknas bl.a. aktier, andelar och annat motsvarande kapital, överkursfond, fond för verkligt värde, övriga
fonder och ackumulerade vinstmedel.
2
Handelsbanken
2
3. Stater och deras enheter
a)
b)
c)
d)
e)
finska staten,
Statskontoret,
landskapet Åland
utländska stater,
organ för skötsel av statsskulden,
4. Centralbanker
a)
b)
c)
d)
Europeiska centralbanken,
Finlands Bank,
utländska centralbanker,
Internationella valutafonden, Världsbanken och andra med den jämförbara
internationella institutioner eller organisationer
5. Institutionella investerare
Huvudsaklig verksamhet är att investera finansiella instrument.
6. På ansökan från kunden själv
Förutsättningar:
6.1. Kunden sänder en skriftlig ansökan.
6.2. Kunden uppfyller minst två av följande kriterier:
a) kunden har på marknaden i fråga utfört i genomsnitt minst tio transaktioner av
betydande storlek 4 per kvartal under de senaste fyra kvartalen;
b) värdet av kundens investeringsportfölj 5 överstiger 500 000 euro;
c) kunden arbetar eller har arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn minst ett år.
6.3. Värdepappersförmedlaren har gjort bedömningen att kunden har beredskap att fatta
självständiga investeringsbeslut och förstå vilka risker dessa innebär, och
värdepappersförmedlaren godkänner kundens ansökan.
6.4. Värdepappersförmedlaren meddelar kunden skriftligen att kunden inte omfattas av
investerarskyddet enligt alla procedurbestämmelser i värdepappersmarknadslagens 4 kapitel.
6.5. Kunden meddelar värdepappersförmedlaren skriftligen att den är medveten om att det
skydd som procedurbestämmelserna ger har upphört att gälla.
4
5
Som transaktioner av betydande storlek betraktas transaktioner uppgående till minst 50 000 euro.
Vid beräkningen av investeringsportföljens värde medräknas även kontanta medel.
Handelsbanken
3
C. Godtagbar motpart
1. Sammanslutningar
Sammanslutningar som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd eller vilkas verksamhet på
finansmarknaden är reglerad i lag 6 och med dem jämförbara utländska sammanslutningar
som står under myndighetstillsyn:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
värdepappersföretag,
kreditinstitut,
fondbolag,
förvaringsinstitut,
fondbörser,
clearingorganisationer,
värdepapperscentraler,
försäkringsbolag som avses i lagen om försäkringsbolag,
arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor,
verksamhetsidkare som avses i 2 § 1 momentet 5 och 6 punkten i lagen om
värdepappersföretag,
k) råvaruhandlare och råvaruderivathandlare som handlar för egen räkning,
l) andra institutionella investerare 7
2. Storföretag
Företag som
2.1. enligt bokslutet för den senast avslutade fulla räkenskapsperioden uppfyller minst två av
följande kriterier:
a) balansomslutning minst 20 000 000 euro,
b) omsättning minst 40 000 000 euro,
c) tillgångar 8 minst 2 000 000 euro och
2.2 som ger sitt uttryckliga samtycke till att bli behandlad som en godtagbar motpart.
6
Som reglerade sammanslutningar betraktas också försäkringsföreningar.
I RP 43/2007 avses med andra institutionella investerare bl.a. olika specialfinansieringsfonder som faller utanför
tillämpningsområdet för kreditinstitutslagen. Till dem hör enligt regeringspropositionen bl.a. Finnvera Abp och Fonden för
Industriellt Utvecklingsamarbete (FINNFUND).
8
Till egna tillgångar räknas bl.a. aktier, andelar och annat motsvarande kapital, överkursfond, fond för verkligt värde, övriga
fonder och ackumulerade vinstmedel.
7
Handelsbanken
3. Stater och deras enheter
a)
b)
c)
d)
e)
finska staten,
Statskontoret,
landskapet Åland
utländska stater,
organ för skötsel av statsskulden,
4. Centralbanker
a)
b)
c)
d)
5.
Europeiska centralbanken,
Finlands Bank,
utländska centralbanker,
Internationella valutafonden, Världsbanken och andra med dem jämförbara
internationella institutioner eller organisationer
Ansökan från en kund som kategoriserats som godtagbar motpart att bli behandlad som en
professionell kund
Förutsättningar:
5.1. En ovan i punkterna 1,3 och 4 avsedd godtagbar motpart ansöker skriftligen att
procedurbestämmelserna skall tillämpas på transaktioner som utförs med den antingen
generellt eller med avseende på en viss transaktion.
5.2. Värdepappersförmedlaren godkänner kundens ansökan.
6.
Ansökan från en kund som kategoriserats som godtagbar motpart att bli behandlad som en
icke-professionell kund
Förutsättningar:
6.1. En ovan i punkterna 1,3 och 4 avsedd godtagbar motpart ansöker skriftligen att
procedurbestämmelserna skall tillämpas på transaktioner som utförs med den antingen
generellt eller med avseende på en viss transaktion.
6.2. Värdepappersförmedlaren godkänner kundens ansökan.
6.3. Om kundens behandling som en icke-professionell kund ingås ett skriftligt avtal av vilket
framgår om avtalet tillämpas på en eller flera tjänster eller transaktioner eller på en eller flera
olika typer av värdepapper eller transaktioner.
4
Handelsbanken
7.
5
Ansökan från en kund som på egen begäran kategoriserats som institutionella investerare att
bli behandlad som en godtagbar motpart
Förutsättningar:
7.1. Kunden sänder en skriftlig ansökan.
7.2. Kunden uppfyller minst två av följande kriterier:
a) kunden har på marknaden i fråga utfört i genomsnitt minst tio transaktioner av
betydande storlek 9 per kvartal under de föregående fyra kvartalen;
b) värdet av kundens investeringsportfölj 10 överstiger 500 000 euro;
c) kunden arbetar eller har arbetat yrkesmässigt inom finanssektorn minst ett år.
7.3. Värdepappersförmedlaren har gjort bedömningen att kunden har beredskap att fatta
självständiga investeringsbeslut och förstå vilka risker dessa innebär, och
värdepappersförmedlaren godkänner kundens ansökan.
7.4. Värdepappersförmedlaren meddelar kunden skriftligen att kunden inte omfattas av
investerarskyddet enligt alla procedurbestämmelser i värdepappersmarknadslagens 4 kapitel.
7.5. Kunden meddelar värdepappersförmedlaren skriftligen att den är medveten om att det
skydd som procedurbestämmelserna och ersättningsfonden ger har upphört att gälla.
9
Som transaktioner av betydande storlek betraktas transaktioner uppgående till minst 50 000 euro.
Vid beräkningen av investeringsportföljens värde medräknas även kontanta medel.
10
Download