BIPACKSEDEL - Läkemedelsverket

BIPACKSEDEL
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Carbomix måste trots det användas med försiktighet för att uppnå
det bästa resultatet.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller råd.
Du måste uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad är Carbomix och vad används det för
2.
Innan du använder Carbomix
3.
Hur du använder Carbomix
4.
Eventuella biverkningar
5.
Förvaring av Carbomix
Carbomix 25 g granulat till oral suspension
Carbomix 50 g granulat till oral suspension
-
Det aktiva innehållsämnet är medicinskt (aktivt) kol, 25 g respektive 50 g.
Övriga innehållsämnen är akaciagummi, glycerol, citronsyramonohydrat.
Innehavare av godkännande för försäljning
Cabot Norit Nederland B.V.
P.O. Box 105
3800 AC Amersfoort
Nederländerna
Information lämnas av
BGP Products AB
Box 23033
104 35 Stockholm
1.
VAD ÄR CARBOMIX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR
Carbomix används för behandling av förgiftningar och som komplement till diet vid tillfällig
diarré. Medicinskt kol binder effektivt ett stort antal gifter och kan härigenom förhindra att
skadliga ämnen som läkemedel, kemiska substanser och bakteriegifter tas upp i kroppen.
2.
INNAN DU ANVÄNDER CARBOMIX
Carbomix ska inte användas om du är överkänslig mot något av ovanstående innehållsämnen.
Var särskilt försiktig med Carbomix:
Vid förgiftningar med frätande ämnen bör Carbomix ej användas, kontakta din läkare.
Graviditet och amning
Kan användas under graviditet och amning
Körförmåga och användning av maskiner
Ingen påverkan.
Användning av andra läkemedel:
Medicinskt kol kan vid samtidigt intag minska effekten av vissa läkemedel. Carbomix och annan
medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.
3.
HUR DU ANVÄNDER CARBOMIX
Använd alltid Carbomix enligt läkarens anvisningar eller som anvisningarna på etiketten på
läkemedelsförpackningen. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.
Förgiftningar: Kolmixturen skall ges snarast möjligt. Följande praktiska riktlinjer kan gälla för
den första behandlingen i hemmet och på sjukhus.
Vuxna och barn över 12 år: ca 150 ml (motsvarande ½ flaska á 50 g eller 1 flaska á 25 g
Carbomix).
Barn till och med 12 år: ca 60 ml (motsvarande 1/5 flaska á 50 g eller 2/5 flaska á 25 g
Carbomix).
Diarré: Vuxna och barn: 15-30 ml (1-2 matskedar) en till flera gånger dagligen.
Bruksanvisning
Flaskan fylls med vatten ungefär till det röda fältet i etikettens övre kant, ca 150 ml
respektive 300 ml, korken tillslutes och flaskan omskakas väl i ungefär en minut varefter
mixturen är färdig att användas. Öppna flaskan försiktigt och använd t.ex. en
pappersservett till skydd, så att inte kläderna blir nedfläckade.
Om du använder mera Carbomix än vad du borde:
Kontakta läkare eller giftinformationscentralen tel. 112.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Carbomix ha biverkningar.
Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är: förstoppning.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för
din läkare eller farmaceut.
5.
FÖRVARING AV CARBOMIX
Förvaras oåtkomligt för barn
Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Efter tillsats av vatten är mixturen
hållbar i 1 vecka vid förvaring i kylskåp (2 °C – 8 °C).
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till
apotek för omhändertagande.
Denna bipacksedel godkändes senast: 2017-03-03