Neurokan coated tablet OTC PL

advertisement
Bipacksedel: Information till användaren
Neurokan dragerade tabletter
Extrakt av johannesört
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar
från din läkare.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Neurokan är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du använder Neurokan
3.
Hur du använder Neurokan
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Neurokan ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1
Vad Neurokan är och vad det används för
Neurokan är ett växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet, vid lindrig oro och mot tillfälliga
insomningsbesvär.
2
Vad du behöver veta innan du använder Neurokan
Använd inte Neurokan
- om du använder andra läkemedel.
- om du är allergisk (överkänslig ) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i
Neurokan (anges i avsnitt 6).
Varningar och försiktighet
- Kontakta läkare om symtomen försämras efter att behandlingen med Neurokan påbörjats.
- Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.
- Intensiv UV-strålning bör undvikas under användning av Neurokan.
Andra läkemedel och Neurokan
Neurokan ska ej användas under samma tidsperiod som du använder andra läkemedel. Orsaken är att
Neurokan kan minska blodkoncentrationen och därmed effekten av andra läkemedel vid samtidig
användning samt upp till ca. två veckor efter att du avslutat behandling med Neurokan. Det gäller
särskilt läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmåga (warfarin), digoxin, läkemedel som
motverkar avstötning av transplanterade organ, cytostatika samt vissa läkemedel mot HIV-infektion.
Biverkningsrisken kan dessutom öka om du kombinerar Neurokan med vissa antidepressiva läkemedel
(serotoninåterupptagshämmare, nefazodon) och medel mot migrän (triptaner).
Kvinnor som använder p-piller, p-injektion eller p-stav bör komplettera med andra preventivåtgärder.
En minskad plasmakoncentration av preventivmedlen kan leda till ökad förekomst av blödning mellan
menstruationerna och till att p-pillren, p-injektionen eller p-stavarna inte skyddar mot graviditet.
Du kan behöva sluta ta Neurokan före planerad operation. Rådgör med din läkare för att undvika
eventuella interaktioner med produkter som används under generell och lokal bedövning.
Om du redan tar Neurokan samtidigt som du använder andra läkemedel bör du kontakta förskrivare
innan du avslutar behandlingen med Neurokan. Dosen av andra läkemedel kan behöva minskas när du
slutar behandling med Neurokan eller byter till annan johannesörtprodukt.
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har
tagit detta receptfria läkemedel.
Graviditet, amning och fertilitet
I brist på tillräckliga data bör Neurokan inte användas av gravida eller ammande kvinnor.
Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.
Körförmåga och användning av maskiner
Trötthet kan förekomma som biverkan av Neurokan, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon
och använda maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete
som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden
är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.
Neurokan innehåller laktos
Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder Neurokan.
3
Hur du använder Neurokan
Använd alltid Neurokan exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din
läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.
Rekommenderad dos
Vuxna och äldre:
1 tablett 2 gånger dagligen.
Tabletterna sväljes hela med vätska.
Användning för barn
Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.
Om du har använt för stor mängd Neurokan
Om du fått i dig för stor mängd av Neurokan eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av
risken samt rådgivning.
Om du har glömt att ta Neurokan
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt att ta tabletterna som vanligt enligt
anvisning.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal
Om du slutar att ta Neurokan
Om du redan tar Neurokan samtidigt som du använder andra läkemedel bör du kontakta förskrivare
innan du avslutar behandlingen med Neurokan. Dosen av andra läkemedel kan behöva minskas när du
slutar behandling med Neurokan eller byter till annan johannesörtprodukt.
4
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Neurokan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Mag-tarmbesvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.
Ljushyllta personer kan reagera med förstärkta symtom av solbränna (t. ex. stickningar, känslighet för
kyla eller smärta) vid intensivt solljus.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se
detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om
läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
75103 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
5
Hur Neurokan ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista
dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Det aktiva innehållsämnet per dragerad tablett är: 300 mg extrakt av johannesört
(Hypericum perforatum L.), ört, motsvarande:
- ca 1,5 g torkad johannesört
- 0,3-0,9 mg hypericin
- 9,0-18,0 mg hyperforin
- inte mindre än 18,0 mg flavonoider
Övriga innehållsämnen är:
Mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, kroskarmellosnatrium, hypromellos, askorbinsyra,
makrogol, kollodial hydratiserad kiseldioxid, magnesiumstearat, laktosmonohydrat, titandioxid
(E171), gul järnoxid (E172), talk, vanillin, sackarinnatrium, skumdämpande medel (simetikon,
metylcellulosa, sorbinsyra).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Rund, ockrafärgad dragerad tablett med en diameter av 11,0 - 11,5 mm.
Blisterförpackning med 60 tabletter eller 100 tabletter.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Strasse 4
D-76227 Karlsruhe
Tyskland
E-post: [email protected]
Denna bipacksedel godkändes senast: 2017-05-31
Download