Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

advertisement
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även
om de uppvisar symptom som liknar dina.
Tramadin 50 mg hård kapsel
Tramadolhydroklorid
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Tramadin och vad används det för
2. Innan du använder Tramadin
3. Hur du använder Tramadin
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Tramadin
6. Övriga upplysningar
Vad innehåller Tramadin?
En kapsel á 50 mg innehåller:
Det aktiva innehållsämnet är tramadolhydroklorid 50 mg.
Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kalciumvätefosfatdihydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid och
magnesiumstearat. Kapselhöljet innehåller gelatin, titandioxid (E 171), järnoxid (E 172) och indigokarmin (E 132).
Innehavare av godkännande för försäljning
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Tyskland.
Tillverkare
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Tyskland.
1.
Vad är Tramadin och vad används det för
Tramadolet i Tramadin tillhör läkemedelsgruppen centralt verkande analgetika. Tramadin är avsedd för behandling av
måttlig till svår smärta.
2.
Innan du använder Tramadin
Använd inte Tramadin:
om du är överkänslig (allergisk) mot tramadol eller något av övriga innehållsämnen
om du under Tramadin –behandlingen blir eller tidigare har blivit ordinerad samtidig medicinering med
moklobemid (medel mot depression) eller selegilin (medel mot Parkinsons sjukdom)
om du har kraftigt nedsatt njur- eller leverfunktion.
om du lider av svårbehandlad epilepsi
Var särskilt försiktig med Tramadin:
om du har epilepsi eller annan benägenhet för kramper
om du har skallskada eller förhöjt tryck i huvudet
om du samtidigt använder andra läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (se ”Användning av andra
läkemedel”)
om du har andningsstörningar
Användning av Tramadin med mat och dryck
Tramadin tas tillsammans med vätska och kan tas på fastande mage eller i samband med måltid. Samtidigt intag av föda
påverkar inte upptaget av Tramadin.
Graviditet
Tramadin får inte användas under graviditet.
Amning
Tramadin får inte användas under amning. I undantagsfall kan läkaren ge lov till enskilddos och rådgivning om amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Tramadin kan försämra reaktionsförmågan så att körförmågan och förmågan att använda maskiner försämras.
Användning av andra läkemedel
Effekten och säkerheten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel och vissa andra läkemedel tas samtidigt.
Andra läkemedel kan i sin tur påverkas om man tar dem samtidigt som Tramadin. Tala om för din läkare eller farmaceut
om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel. Tala även om för din
läkare om du blir ordinerad annan medicin under behandlingen med Tramadin eller strax efter att behandlingen upphört.
Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du använder:
andra ämnen som påverkar det centrala nervsystemet såsom alkohol, andra centralt verkande smärtmediciner,
sömnmediciner eller lugnande läkemedel, eftersom samtidig användning av dessa förstärker tramadols
hämmande effekt på det centrala nervsystemet
cimetidin (magmedicin), ritonavir (HIV-medicin) eller karbamazepin (medel mot epilepsi) för att mängden av
tramadol kan ändras i kroppen
läkemedel mot depression eller psykofarmaka
bupropion (medel mot rökavvänjning)
3.
Hur du använder Tramadin
Dosering
Följ alltid den individuella doseringen läkaren har föreskrivit.
Rådfråga din läkare eller farmaceut angående doseringen om du är osäker.
Om du upplever att effekten av Tramadin är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.
Kapslarna bör intas hela med tillräcklig mängd vatten.
Om du tar mera Tramadin än vad du borde
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen
(tel: 09-47 19 77, central 09-4711).
Om du har glömt att ta Tramadin
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Tramadin ha biverkningar.
Mycket vanliga (över 10 %):
Illamående och yrsel.
Vanliga (1 – 10 %):
Uppkastningar, svettning, muntorrhet, svindel och trötthet.
Mindre vanliga (0,1 – 1 %):
Huvudvärk, förstoppning, magont, allergiska hudreaktioner, lågt blodtryck i upprätt läge, svimning på grund av
störningar i blodcirkulationen (kardiovaskulär kollaps) och hjärtklappning.
Irritationer i matsmältningskanalen (tryckkänsla eller uppsvälld mage) och hudreaktioner (klåda, eksem och
nässelutslag).
Upphetsning, känsla av obehag, aktivitetsförändringar, förändrad förmåga att fatta beslut samt observationsstörningar.
Synstörningar, aptitförändringar, muskelsvaghet och urineringssymptom.
Sällsynta eller mycket sällsynta (under 0,1 %):
Epileptiska kramper.
Långsam hjärtrytm, snabb hjärtrytm, förhöjt blodtryck, andnöd, bronkospasmer, pipande andning, andningsstillestånd,
periodiskt uppträdande lokala ansvällningar av huden (angioödem) samt häftigt inträdande allergisk reaktion (anafylaxi)
med allmänsymptom.
Beroendehet och abstinenssymptom efter avslutad behandling kan förekomma. Rådgör därför med din läkare gällande
längden på behandlingen.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller
farmaceut.
5.
Förvaring av Tramadin
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 C.
Förvaras skyddad mot fukt.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.
Överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.
Bipacksedeln är reviderad den 1.4.2009.
6.
Övriga upplysningar
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av
godkännandet för försäljning:
ratiopharm Oy
PB 67
02631 Esbo
Tel: 020 180 5900
Download