Bipacksedel: Information till användaren
GRANUFINK, hårda kapslar
Pulveriserade pumpafrön / pumpafröolja
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din
läkare eller apotekspersonal.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller
även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre under användnigen
av detta läkemedel.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Granufink är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du tar Granufink
3.
Hur du tar Granufink
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Granufink ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Granufink är och vad det används för
Granufink är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom från de nedre
urinvägarna orsakade av en överaktiv blåsa, såsom urinträngningar, svårt att hålla tätt och/eller behov
av att kissa oftare än vanligt. Granufink ska endast användas efter att läkare har uteslutit andra
bakomliggande orsaker.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av
långvarig användning.
2.
Vad du behöver veta innan du tar Granufink
Ta inte Granufink:
om du är allergisk mot pumpa eller andra växter i familjen gurkväxter (såsom vattenmelon,
zucchini m.m.) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
Varningar och försiktighet
Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska läkare kontaktas för förnyad bedömning.
Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.
Kontakta din läkare om du vid användning av detta läkemedel:
får feber
får kramper i urinvägarna
ser blod i din urin
får ont när du kissar
får svårt att tömma blåsan eller inte kan kissa alls
Barn och ungdomar
Granufink rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Om barn eller ungdomar får
symtom från de nedre urinvägarna ska läkare kontaktas.
1/4
Andra läkemedel och Granufink
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har
tagit detta receptfria läkemedel.
Graviditet, amning och fertilitet
Granufink rekommenderas inte till gravida kvinnor. Om gravida får symtom från de nedre urinvägarna
ska läkare kontaktas.
Granufink kan användas under amning.
Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.
Körförmåga och användning av maskiner
Granufink har ingen effekt på din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete
som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden
är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
3.
Hur du tar Granufink
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din
läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Rekommenderad dos för vuxna och äldre:
1 kapsel 3-5 gånger om dagen.
Svälj kapslarna hela med ett glas vätska, helst i samband med måltid.
Tryck försiktigt på ena änden av kapseln för att få ut den ur blisterförpackningen.
Långtidsanvändning är möjlig. Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska läkare
kontaktas för förnyad bedömning.
Granufink rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.
Om du har tagit för stor mängd av Granufink
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Om du har glömt att ta Granufink
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den vanliga tiden enligt
beskrivningen i denna bipacksedel.
Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel kontakta, läkare eller
apotekspersonal.
2/4
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)
Lindriga mag- och tarmbesvär såsom diarré, illamående och kräkningar.
Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):
Allergiska reaktioner såsom hudutslag, klåda och svullnad.
Om allergiska reaktioner skulle uppstå, ska du sluta använda detta läkemedel och kontakta läkare.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se
detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om
läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Granufink ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före det utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter ”Utg.dat.”.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna är pulveriserade pumpafrön och pumpafröolja.
En kapsel innehåller 400 mg pulveriserade pumpafrön (Cucurbita pepo L.), motsvarande
400 mg torkat pumpafrö och 340 mg olja av pumpafrö (Cucurbita pepo L.), motsvarande
340 mg pumpafröolja.
Övriga hjälpämnen är: gelatin, röd järnoxid (E 172), titandioxid (E 171)
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Granufink är hårda rödbruna gelatinkapslar. Kapslarna är förpackade i blisterkartor av PVC/PVDCaluminium.
Förpackningsstorlekar: 50, 100 eller 160 kapslar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av registrering för försäljning
Omega Pharma Nordic AB
Box 7009
164 07 Kista
3/4
Tillverkare
Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Benzstr. 25
71083 Herrenberg
Tyskland
Denna bipacksedel ändrades senast 2016-12-02
4/4