RAMAVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV

advertisement
Ramavtal TAB, Dokumentnr N 6414-05, Rev E 2016-09-20
Avtalsnr.
RAMAVTAL
OM TILLHANDAHÅLLANDE AV TELEFONIABONNEMANG
(TAB)
mellan
TeliaSonera Network Sales AB (org.nr 556458-0040), 169 94 Solna, (Network Sales),
och
[Bolaget] AB (org.nr [nr]), [adress], (Kunden).
Kunden och Network Sales benämns i det följande även Part eller Parter.
1
INLEDNING
Detta ramavtal reglerar villkoren för tillgång till och tillhandahållande av Telefoniabonnemang och
därmed erbjudna tjänster (Produkterna).
Anmärkning: Telefoniabonnemang har tidigare tillhandahållits under namnet
Skanova Telefoniabonnemang och TeliaSonera Telefoniabonnemang varför referenser till den
beteckningen kan finnas kvar i dokumentationen.
Kundens verksamhet skall vara anmäld enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
2
KONTRAKTSHANDLINGAR
Mellan Kunden och Network Sales har träffats följande ramavtal (Avtalet). Avtalet består av detta
huvudavtal (Huvudavtalet) inklusive bilagor. Bilagorna till Huvudavtalet framgår av Bilaga 1,
Bilagespecifikation.
Förekommer mot varandra stridande bestämmelser mellan Huvudavtalet och bilaga till Huvudavtalet
gäller Huvudavtalet i första hand. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser mellan bilagorna till
Huvudavtalet gäller bilagorna (inklusive underbilagor) i den ordning som de anges i
Bilagespecifikationen, på så sätt att Bilaga 1 (inklusive underbilagor) gäller före Bilaga 2, Bilaga 2 gäller
före Bilaga 3, osv. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser mellan underbilagor till samma
bilaga skall underbilagorna gälla i den ordning som de anges i Bilagespecifikationen.
__________________________________________________________________________________________
Fil: Ramavtal TAB N6414-05 Rev E 2016-09-20
1(2)
Ramavtal TAB, Dokumentnr N 6414-05, Rev E 2016-09-20
3
NETWORK SALES ÅTAGANDEN
Network Sales tillhandahåller på de villkor som framgår av Avtalet de Produkter som anges i Bilaga 4,
Produkter.
4
KUNDENS ÅTAGANDEN
Kunden åtar sig att beställa, nyttja och att betala ersättning för Produkterna samt att utföra övriga
åtaganden i enlighet med villkoren i Avtalet.
Kunden ansvarar för alla kontakter med Slutkunden med undantag för de specifika fall som anges i
Avtalet.
5
AVTALSTID
Avtalet gäller från och med att det undertecknats av båda Parter och tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Uppsägning av Avtalet skall göras skriftligen. Sägs Avtalet upp, skall
även samtliga Avrop av en enskild Produkt eller en enskild Tillvalstjänst anses samtidigt uppsagda.
Uppsägning av ett Avrop av en enskild Produkt eller en enskild Tillvalstjänst skall ske på sätt som anges i
Bilaga 4, Produkter.
Avrop av en enskild Produkt kan ske först efter det att Kunden registrerats i Network Sales system.
6
TVIST
Tvist i anledning av detta Avtal skall prövas och slutligt avgöras vid allmän domstol.
***************************
Detta Avtal har upprättats i två exemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.
Datum: ____________________
Datum:____________________
TeliaSonera Network Sales AB
[Bolaget] AB
_____________________
_______________________
_____________________
namnförtydligande
________________________
namnförtydligande
__________________________________________________________________________________________
Fil: Ramavtal TAB N6414-05 Rev E 2016-09-20
2(2)
Download