Uttalande av kommissionens vice ordförande Frans

advertisement
Europeiska kommissionen - Uttalande
Uttalande av kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och
kommissionsledamöterna Marianne Thyssen, Vĕra Jourová och Corina Crețu
med anledning av romernas internationella dag lördagen den 8 april 2017:
Bryssel den 7 april 2017
”Lika behandling och grundläggande rättigheter utgör Europeiska unionens hörnstenar. Romer har en
lång historia kännetecknad av socialt utanförskap och diskriminering. Europas största minoritet – 6
miljoner romer bor i EU – fortsätter att vara föremål för diskriminering och att bli marginaliserade.
Vi är fast beslutna att fortsätta att bekämpa ”antiziganism” och verka för en fullständig integrering av
romer i alla EU:s samhällen och länder.
Sedan 2011 har Europeiska kommissionen samarbetat med medlemsstaterna för att bekämpa
diskriminering och främja social och ekonomisk integrering av romer, särskilt genom
sammanhållningspolitikens investeringar i social integration, humankapital och projekt för
stadsförnyelse. Vi har gjort vissa framsteg, men mycket mer återstår att göra för att förbättra det
dagliga livet för romerna och skapa ett samhälle där alla är delaktiga på lika villkor.
Vi uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att stödja romer: Varje EU-land bör
respektera lagstiftningen mot diskriminering och se till att den efterlevs, alla romska barn bör ha
tillgång till icke-segregerad utbildning, och de nationella myndigheterna bör förebygga vräkningar och
främja tillgången till bostäder. Mer generellt uppmanar vi medlemsstaterna att visa politiskt
engagemang och utforma en långsiktig vision för att motverka diskriminering och bekämpa
antiziganism.
Enligt beslut i ministerrådet för sociala frågor i december 2016 kommer kommissionen att inleda en
utvärdering av EU:s ram för nationella strategier för integrering av romer. Denna utvärdering kommer
att bedöma effekterna av de europeiska och nationella instrument som hittills införts och ge förslag till
hur man kan förbättra strategin och göra den mer effektiv när det gäller att främja integrering av
romer.
Integration och acceptans börjar hos den enskilda individen, och vi uppmanar alla EU-medborgare att
erkänna och anamma jämlikhet för romer och att inse att romernas historia och kultur spelar en unik
roll
Läs mer:
Romerna i EU
Rådets slutsatser 2016 om integrering av romer
Pressmeddelande: årsrapport om strategier för integrering av romer (juni 2015)
Faktablad: Framsteg i integrationen av romer i EU-länderna
STATEMENT/17/866
Presskontakter:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Melanie VOIN (+ 32 2 295 86 59)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download