UZIN NC 175 1 - Englund Gruppen

advertisement
UZIN NC 175
BYGGVARUDEKLARATION UZIN NC 175
BYGGVARANS NAMN/
VARUGRUPP
Namn:
UZIN NC 175
Varugrupp:Avjämningsmassa inomhus
(0.1)
(0.2)
FÖRETAGSINFORMATION
Tillverkare
UZIN UTZ AG
Postfach 4080
D-89030 ULM
Tyskland
Tel: 0731-4097-0
Fax: 0731-4097-110
Hemsida: www.uzin.de
(0.31)
Utsläpp
luft
Inverkan
mark
Nej
NOx,Co2,Co,
SOx
Gruvdrift
Portlandcement
Nej
NOx,Co2,Co,
SOx
Gruvdrift
Kvartssand
Nej
NOx,Co2,Co,
SOx
Gruvdrift
Kalciumkarbonat
Nej
NOx,Co2,Co,
SOx
Gruvdrift
Kalciumsulfat*
1/2 H2O
Nej
NOx,Co2,Co,
SOx
Gruvdrift
Polyvinylacetat
Nej
NOx,Co2,Co,
SOx
Oljeutvinning
Aluminatcement
Polyamid
Miljöpolicy
Tillverkare: Ja
Leverantör: Ja
(0.32)
Utsläpp luft:
Miljöledningssystem
(0.33)
Utsläpp vatten:
Inverkan mark:
Koncessionsvillkor:
Restprodukter:
Farligt avfall:
Produktionsprocessen
Energislag:
Engergimängd:
Tillverkare: Ja 14001
Leverantör: Nej
PRODUKTINFORMATION
Innehåll
CAS-nr
65997-16-2
Portlandcement 65997-15-1
Kvartssand
(0.4)
(0.41)
%-andel Hälsoklass
10-30
5-10
14808-60-7
30-60
Kalciumkarbonat
1317-65-3
10-30
Kalciumsulfat*
1/2 H2O
7778-18-9
10-30
Polyvinylacetat
ej
tillgängligt
1-5
Polyamid
ej
tillgängligt
1-5
(2.1)
Olja/el
0,08 MJ/kg *
NOx, CO2, CO,
SOx
Nej
Oljeutvinning
Nej
Nej
Nej
* uppskattat värde
Ort
Ulm
Land
Tyskland
Distribution
Produktionsort/Land:
Transportsätt:
Distributionsform:
Förpackning:
MILJÖPÅVERKAN
(1.1)
Råvaror/insatsvaror
Råvara/
Insatsvara
Aluminatcement
Emballage
Typ av emballage:
Återvinning:
Återvinningssystem:
FörnyelseEngergiEnergislag
bar
mängd
Nej
Olja/el
5,6 MJ/kg
Portlandcement
Nej
Olja/el
4,6 MJ/kg
Kvartssand
Nej
Olja/el
0,02 MJ/kg
Kalciumkarbonat
Nej
Olja/el
0,25 MJ/kg
Kalciumsulfat*1/2 H2O
Nej
Olja/el
0,25 MJ/kg
Polyvinylacetat
Nej
Olja/el
20 MJ/kg
Polyamid
Total energimängd
3,6 MJ/kg
Lagring
(8.2)
Lagras torrt och svalt i upp till 6 månader.
Omgivande byggnadsdelar
(8.4)
Underlaget måste vara bärande, hållfast,
genomtorrt och rent, samt fritt från limrester
och andra ämnen som kan påverka vidhäftningsförmågan.
(5)
(5.1, 5.2)
Produkten är drifts- och underhållsfri.
Drift och underhåll
Livslängd
Beräknad till mellan 50 och 100 år.
(5.3)
Egenemissioner och lukt
(8.3, 8.6)
Produkten är lågemitterande enligt EMICODE
EC 1
Ljud och elektromagnetiska fält (8.7, 8.8)
Produkten alstrar inte ljud eller elektromagnetiska fält.
RIVNING
(6)
(6.1)
Mekanisk demontering
Ursprungsort/Land
(1.3)
Andel i %
100
Xi
(0.42)
(0.42)
(0.42)
(4.2)
Nej
Demontering
(3.1, 3.2, 3.3)
Ulm Tyskland
Lastbil
Till eget lager eller
direkt till kund
Enstyckeförpackningar
Miljöklass: Ej relevant
Miljömärkning: Nej
Typ III-deklaration: Nej
Varuinformtion enl. KIFS: Ja
Byggvaruanpassning
BRUKSSKEDET
Uppgifter om energiåtgång och miljöpåverkan tagna från:
”Branschtabell över råvaror till golvprodukter, GBR mars
1999, Energiåtgång och miljöpåverkan”.
(0.31)
Aluminatcement
(1.1)
Utsläpp
vatten
Leverantör
Englund-Gruppen Sverige AB
Kryptongatan 20
431 53 MÖLNDAL
Tel:
031-670 170
Fax:
031-871 678
Hemsida:www.englund-gruppen.se
Ämne
2008-04-24
Råvaror/insatsvaror
Råvara/
Insatsvara
1
BYGGSKEDET
(3.4)
Papper 85 %,
Plast 15 %
Förbränning
Ansluten till REPAregistret
(4)
(4.1)
Utrustning/maskiner: Till blandning och
fördelning
Förbrukningsmaterial: Blandningskärl
Avstängarlister
Utsläpp till luft:
Nej
Inverkan på mark:
Nej
Farligt avfall:
Nej
Byggproduktion
Restprodukter
Återanvändning:
Materialåtervinning:
Energiutvinning:
(7.1, 7.2, 7.3)
Kan ej återanvändas
Granulering till ballast
Energi kan ej utvinnas
Deponering
Kan deponeras:
Hanteras enl. förordning
om farligt avfall:
Utsläpp till luft:
Utsläpp till vatten:
Inverkan på mark:
(7.4, 7.5)
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
INNEMILJÖ
(8)
(8.1)
Produkten innenhåller inga ämnen som klassats som hälsofarliga. Innehåller cement.
Fuktig cement är frätande.
Xi :
Irriterande
R 36/38: Irriterar ögonen och huden.
Innehåll av hälsofarliga ämnen
ÖVRIG INFORMATION
Kursiverade siffror inom parentes refererar till
punkter på sid 15-20, ”Anvisningar för upprättande av byggvarudeklarationer” i ”BYGGVARUDEKLARATIONER”, Mars 2000,
Byggsektorns kretsloppsråd. Innehållet i Byggvarudeklarationen grundas på kunskaper som
utfärdaren hade vid datumet för upprättandet.
Download