MCR varvet runt

advertisement
1 (3)
MINNESANTECKNINGAR
Making Cities Resilient
Tid:
28-29/10 2014
Plats:
Jönköping
Pågående arbete
SMHI
IPCC:s senaste rapport nedskalad till regional nivå, levereras till länsstyrelserna i
mitten av november (jag skrev inte ned resten, vill du komplettera, Kerstin?)
Karlstad
En del arbete kring MCR, bla utbytesresor och styrgrupp
Arbetat med skyfall (översvämning från vattendrag/Vänern finns sedan innan): analys
av höjddata, ytavrinning som ett planeringsunderlag
EU-projekt om värmebölja/skydd av vårdboenden. Sjukhuset hotat vid sommarens
värmebölja
Klimatanpassningsplan
Översvämningsskydd för Vänern/Klarälven, dagvatten
Göteborg
Arbete pga. SOU 2014:50 (lästips s. 179 och framåt), miljömålsberedning mfl.
nationella ärenden
Deltog i en workshop för Kontrollstation 2015 och Delta Cities Conference, Rotterdam,
om Hollands arbete
Slutfasen av arbetet med hydromodellen, inkl en studie av portar (inom ett konsortium)
Tar fram ett koncept för ett handläggarstöd för detaljplanearbete, fokus på arbetssätt
(stöd redan på kort sikt)
Ska ta fram en strategi för skydd av staden i form av ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen, om skyfall, dagvattenkvalitet, tillgänglighet vid översvämning mm.
Handlar upp en förstudie om riskanalyser
Forskningsprojekt om värmestress
Övning om högt vatten, privat-offentlig
Lästips: varningssystemet i Hamburg och Länsstyrelsens Stigande vatten (orsakat
diskussioner…)
Malmö
Drabbades av skyfallet Arvid (100 milj) och innan dess Sven (20 milj). Mycket juridiska
processer efter skador. Har dessutom en fragmenterad situation pga. många
kommunala bolag som ger större avstånd i verksamheten.
En tunnel för att avlasta avloppsnätet har orsakat politisk debatt
Tematiskt tillägg till översiktsplanen om vatten (mkt brett om vatten)
2 (3)
Ansökt om medel för en Chief Resilience Officer, i form av en koordinator (på
Stadskontoret)
Arbetar med hur man kan använda GIS i resiliensarbete
Beställt en sofistikerad skyfallskartläggning
Region Skåne har tagit fram en beredskapsplan för värmebölja
Kristianstad
Arbetar utifrån 100-årsregn i detaljplanearbete, inkl dagvattenutredningar
Ombyggnad av dagvattensystemet
Diskussioner om planering utmed havet/kusten och vilka tidsperspektiv som krävs,
olika åsikter mellan kommunen och länsstyrelsen
Genomfört en skyfallssimulering inför en fördjupad översiktsplan 2015. Simuleringen
ligger till grund för vidare arbete med utsatta områden
Besök från Louisiana, då Mississippi leds om och hur det påverkar översvämningsrisk
Håller på att klassa skyddsvallen som damm, vilket medför att kommunen har ansvar
vid dammbrott.
Vellinge
Kommunstyrelsen har beslutat om att lämna in en ansökan om invallning av
Skanör/Falsterbo. Området har en massa restriktioner, försöker få en diskussion med
länsstyrelsen.
Dagvattenutredning inkl en skyfallsmodellering i områden med tidigare problem. Dessa
stämde mycket väl med Arvid, som gav 168 mm/ett dygn och 118 mm/1,5 tim och
därmed en ny erfarenhet av dagvattenavrinning och exempelvis behov av samverkan
med lokaltrafiken.
Erosionsskadecentrum om stranderosion
Överlämnad ansökan om att bli medlemmar i MCR överlämnad till MSB!
Jönköping
Ny översiktsplan, med ett tema för risker/säkerhet inkl avsnitt om naturolyckor och
översyn av kommunens Förutsättningar och riktlinjer för klimatanpassning, dessa två
samordnas.
Skredkartering av A6-området upphandlad och igång
Kommunen tar fram skyfallskarteringar och översvämningskarteringar av små
vattendrag successivt
MSB
Vellinge ny kommun! Nu 9 kommuner i Sverige.
MSB kommer driva på fler 2015
Forum för naturkatastroflära snart
UNISDR samlar goda exempel, MSB samlar in goda exempel för att skicka in. Janet
har skickat ut, säg till Janet annars. Gärna bilder!
Ansökan utbyten Göteborg/New Orleans, det har vuxit och omfattar nu fler workshops
2016 inkl fler städer från Europa. Beslut december.
3 (3)
Utbyte Malmö och Ängelholm med Portugal.
Filmer!
EU-projekt (Jönköping + Arvika och Portugal ansökt för att testa Scorecards.
Sendai Japan, städer kan också åka. 23 sessioner för kommuner. 14 - 18 mars.
Danmark/Köpenhamn
Effekt: magasin om klimat och hållbarhet.
Riksdagsbeslut att alla kommuner i Danmark ska ha en klimatanpassningsplan.
Samspel mellan nationell och lokal nivå.
Teori om koppling mellan värmeö i Köpenhamn och skyfallsrisker lokalt.
Nationellt stöd om klimatförändringar, konsekvenser och anpassning.
SKL
SMHI:s roll, det finns ett problem med att SMHI föreslås få ett samordningsuppdrag för
klimatanpassning och samtidigt har en affärsdrivande sida som tar betalt för stöd till
kommuner. Det är inte bra att SMHI tar betalt och enbart släpper till verktyg när det är
akut läge (t ex klass 2-varningar).
Kommande:
12 - 13/11 Vattnet i den hållbara staden - dagvattenkonferens i Göteborg
18 - 19/11 Forum för naturkatastroflära på Försvarshögskolan, Sthlm (anm 7/11)
Resilient Regions flödesanalys vid skyfall: Skåne (?) 21/11
Erosionsskadecentrum Lund, 27/11
Övning i Göteborg om högt vatten
Baltimore i Karlstad 25/11 kl 10 - 15
3/12 konferens klimatrisker och krisberedskap
Download