Lydelse Ansökan Nr.Reg. Nr. Klass

advertisement
Introduktion till immaterialrätt och
marknadsföringslagen
Professor Bengt Domeij
Immaterialrättigheter
Egendom som uppkommer genom det
mänskliga intellektet och som skyddas från
andras utnyttjande, förutsatt att vissa i
lagstiftningen angivna krav är uppfyllda.
• Immaterialrätter, vilka finns det?
Immaterialrättigheter
• Upphovsrätt (Copyright)/databasrätt (oregistrerad,
personlig konstnärligt eller beskrivande uttryck)
• Patent (teknisk produkt eller process)
• Varumärke (trademark) (varje symbol som kan uttryckas
grafiskt och visa kommersiellt ursprung)
• Mönsterrätt (design) (två- eller tredimensionell form på en
produkt)
• Växtsortsrätter
• Tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel
• Geografiska ursprungsbeteckningar för livsmedel
• Kretsmönsterskydd
• Företagshemligheter
Kinas premiärminister
Wen Jiabao:
• ”Intellectual property will
constitute the basis of
competition in the future.”
• citerad i SOU 2006:80 s. 101
Immaterialrättsliga
utgångspunkter
• Inga ensamrätter till det som redan är
känt eller använt
• Proportionalitet mellan prestation och
ensamrättens omfattning
• Upphovsmäns värdighet
• Ekonomiskt effektiva ensamrätter
• Uppdelning mellan skyddsförutsättningar
och intrångsfrågor
De som arbetar med immaterialrätt
• Teknik- och konsumentberoende
företag.
• Patentbyråer – tekniker och jurister
(patent och varumärken, samt mönster
och något om upphovsrätt). Ansökningar
och intrångsbedömningar.
• Företags patentavdelningar
• Advokatbyråer
Immaterialrättigheter uppkommer
hos kreatören
• Utgångspunkt i det personliga skapandet
• Avtala med konsulter och
samarbetspartner om ägandet av
eventuella immaterialrättigheter. Utan
avtal tillhör immaterialrätten konsulten,
eventuellt med en nyttjanderätt för
uppdragsgivaren.
• Anställda uppfinnare har en tvingande
rätt till skälig ersättning.
Patent på nytt att ”tömmas
genom botten”
• Äldre utförandet
”tömmas genom botten”
• Nya utförandet
Kontroversiella konsekvenser
• Monopol/ensamrätter
• Konkurrensen förskjuts från prisfrågan till
teknik/kvalitet/image
• Avtalsproblem beroende på alltför
många ensamrättigheter
• Kontroversiellt i utvecklingsländer,
eftersom rättigheterna nästan
uteslutande hamnar hos multinationella
storföretag.
Immaterialrättsliga institutioner
• Patentverk (PRV, OHIM, EPO)
• Domstolar (nationella, EU-domstolen)
Pariskonvention, 1883
• “National behandling” – Utländska sökanden
från andra konventionsländer skall ha samma
möjligheter som egna medborgare.
• “Prioritet” – en ansökan i ett konventionsland
ger en ansökningsdag som kan användas I
andra konventionsländer under sex månader
(för mönster och varumärke) och 12 månader
(för patent).
• ”Minimiskydd” – ett land måste erbjuda viss
grad av immateiralrättsligt skydd.
Bernkonvention for the Protection of
Literary and Artistic Works (copyright
1886)
• National behandling (oberoende av var
verket har skapats)
• Skyddet måste vara automatiskt, ingen
ansökning
• Skydd i minst 50 år efter
upphovsmannens död (EU 70 år).
TRIPS (Trade-Related Intellectual
Property Rights), 1994
• För WTO medlemmar
• Minimistandard för immaterialrättsskydd.
• Handelssanktioner om inte
medlemsstater följer reglerna.
Europeiska patent
• Europeiska patentkonventionen 1973,
EPO började motta ansökningar 1978
• EPO meddelar patent, som sedan ska
översättas och registreras nationellt.
• 2012 enades 25 EU-länder om att införa
europeiska patent med enhetlig verkan.
2014 kommer det att bli möjligt att få ett
patent som gäller i dessa 25 länder.
Patenteringskostnader
(AWAPATENT, Kullgren & Karlström,
2007)
SE
PCT
EPC
0 mån
50 – 100 kkr
12 mån
35 – 90 kkr
31 mån
ca 35-50 kkr
18 mån
publicering
-
DE/FR/GB/IT
US/JP/AU
30/31 mån, nationellt
fullföljande via PCT
ca 25 – 50 kkr/land
5 – 8 år (varierar mycket),
validering i EP-länder
ca 8 – 25 kkr/land
Mönster eller designrättigheter
• Mönsterskyddslagen (PRV), baserad på
EU:s mönsterskyddsdirektiv
• Mönsterskyddsförordningen (OHIM)
• Tre- eller tvådimensionellt utseende hos
en produkt som är synlig vid normalt
brukande
• Stimulera kvalificerad industridesign
Apples EU-design 000181607-0001
(http://esearch.oami.europa.eu/copla/
design/data/000181607-0001), 2004
Mönster – designskydd
• Apple Ipad
Samsung Galaxy
Tab 10.1
Enligt Samsung Apple iPad redan i
klassisk film: 2001 A SPACE ODYSSEY
1969, Stanley Kubrick
Judge Colin Birss QC, UK High
Court
• “[Samsung Galaxy’] do not have the
same understated and extreme
simplicity which is possessed by the
Apple design. They are not as cool.“
• Gav ett annat helhetsintryck för
konsumenten.
Typer av varumärken
• Ord
• Slogan
• Figurer och symboler (logotyper), inklusive
enstaka bokstäver om de har särskild
utformning (särskiljningsförmåga)
• 3D-design på en produkt, s.k. utstyrsel
• Ljud
• Färger (i speciella fall, förvärvad
särskiljningsförmåga, t.ex. Löfbergs lila, Fazer
blå)
Tre vägar att registrera
• Nationell registrering, hos PRV, PBR, Högsta
förvaltningsdomstolen. Granskar mot tidigare
registreringar. 2007 gjordes 11 000
ansökningar hos PRV, godkända 73%, avslag
23%.
• Regional registrering som
gemenskapsvarumärke. Med
gemenskapsvarumärken avses varumärken
enligt rådets förordning (EG) nr 207/2009.
Granskning på absoluta hinder för alla EUländer sker centralt hos OHIM i Alicante.
Granskar inte mot tidigare nationella
registreringar (relativa hinder).
Klassning
• Det finns 45 varu- och tjänsteklasser som
används vid klassificering av de varor och
tjänster varumärket skall användas för (34
varuklasser och 11 tjänsteklasser).
• Börja med att fundera över vad varumärket
skall användas för. När detta är klart kan man
kontrollera vilka klasser som aktuella varor och
tjänster hör till.
• Om varumärket är registrerat för varor och
tjänster som varumärket inte används för
riskerar man efter fem år hävning på grund av
icke användning.
PRV Varumärkesregistret
http://www.prv.se/vmi/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lydelse
Ansökan
Nr.Reg.
COCA-COLA1900/33386
0033386
COCA-COLA1900/76311
0076311
CHERRY COCA-COLA…
COCA-COLA IS THE MUSIC …
ALWAYS COCA-COLA …
EAT FOOTBALL SLEEP FOOTBALL
DRINK COCA-COLA
COCA-COLA LIFE TASTES GOOD
COCA-COLA FRIDGE MATE
COCA-COLA LIGHT FRIDGE
Coca-Cola Disfruta Aquí y ahora
Etc, etc
Nr. Klass
32
3, 29, 30, 32,
…
…
…
1 kap. 5 § VML Särskiljningsförmåga –
frihållningsbehov för beteckningar som alla
i en bransch bör få använda
• Förr krävdes minst fyra tecken om det
saknades särskild grafisk utformning
• Högsta förvaltningsdomstolen har
godtagit R1 för tobaksvaror, eftersom det
“har förmågan att individualisera
innehavarens varor. Märket anger inte
varans art eller beskaffenhet. Det är inte
heller frågan om någon vedertagen
förkortning.”
• “J!” har kunnat registreras för parfym.
Frihållningsbehov (näringsidkare skall
kunna fritt kommunicera)
• Generiskt
Penna
• Beskrivande
Gul
• Suggestivt
Coppertone (sololja), BIZPAK (Postens registrering)
• Godtyckligt
H&M
• Icke-existerande
Exxon
• Suggestiva går normalt att registrera, (BABYDRY).
Särskiljningsförmåga
PBR mål 06-362, Atria Chark och Deli
AB
”Den sökta förpackningsutstyrseln saknar erforderlig
särskiljningsförmåga”
EU Tribunalen Mål nr T-139/08
The Smiley Company SPRL (halv
smiley)
Formen saknar särskiljningsförmåga
2 kap. 8 § VNML, relativa
registreringshinder, medgivande
Ett varumärke får inte registreras om det
1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor
eller tjänster av samma slag,
2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken
för varor eller tjänster av samma eller liknande slag,
om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för
att användningen av varumärket leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som använder
varumärket och innehavaren av varukännetecknet,
3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken
som är känt inom en betydande del av
omsättningskretsen, och användningen av varumärket
skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig
anledning vara till skada för varukännetecknets
särskiljningsförmåga eller anseende, eller
4. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i
landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten
för ansökan och som fortfarande används, om
sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.
Förväxlingsbedömningen
• Se till omsättningskretsen och hur
uppmärksamma de är på detaljer
(genomsnittskonsumentens bleknande
minnesbild)
• Varu- och tjänstelikhet
• Märkeslikhet: fonetiskt (vid uttal), visuellt
och begreppsmässigt
• Gör en helhetsbedömning
Celine och Cellini
Det franska företaget Celine, som har
registrerat sin firma som varumärke för samtliga
varor i klass 25, invände mot att det svenska
bolaget Nierenburg fått varumärket Cellini
registrerat för skor i klass 25. Varumärkena är
förväxlingsbara, menade Celine.
Patentbesvärsrätten: De är visserligen lika
men de ger associationer till olika språk
(franska och italienska). Därför fanns ingen risk
för förväxling mellan de båda orden.
Registrerat figurmärke
Ny affär
C-292/00 Davidoff
Davidoff
• Davidoff var registrerat för varor i
ädelmetall och tobak.
• Durffee sökte senare registrering för
samma typ av varor.
• Ansågs inte förväxlingsbara, bl.a.
eftersom köparna mycket
uppmärksamma.
• Men Davidoff kunde åberopa att Durffee
drog otillbörlig fördel (trots samma typ av
varor).
1 kapitlet 10 § VML
Ensamrättens innebörd
• Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6-8 §§
innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes
tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som
är
• 1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster
av samma slag,
• 2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor
eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns
en risk för förväxling, inbegripet risken för att
användningen av tecknet leder till uppfattningen att det
finns ett samband mellan den som använder tecknet och
innehavaren av varukännetecknet, eller
• 3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i
landet är känt inom en betydande del av
omsättningskretsen, om användningen avser varor eller
tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig
anledning är till skada för varukännetecknets
särskiljningsförmåga eller anseende.
Non-smoking generations
kampanj
Upphovsrätt
1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk
har upphovsrätt till verket oavsett om det är
1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller
tal,
2. datorprogram,
3. musikaliskt eller sceniskt verk,
4. filmverk,
5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,
6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller
7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.
Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i
teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av
beskrivande art.
Upphovsrätt skyddar uttryck, inte idé
eller fakta
• Software directive: “It has to be made
clear that only the expression of a
computer program is protected and that
ideas and principles which underlie any
element of a program, including those
which underlie its interfaces, are not
protected by copyright under this
Directive”
Begreppet: Verk
• Inget kvalitetskrav, men ett personligt
uttryck
• Verket skall inte vara styrt av funktionella
hänsyn
• “Upphovsmannens egna intellektuella
skapelse” enligt EU-domstolen – tidigare
verkshöjd/dubbelskapandekriteriet
• Exempel: TT-telegram, målning,
brukskonst, TV-format (programkoncept)
Norrlands flagga
Stockholms TR 11.4.2006 mål T
9013-04
• Silja Line hade i en reklamkampanj
använt slogan: “Ta dig till havet, vi gör
dig till kung”.
• Alluderade på Peter Lundblads sång “Ta
mig till havet” och textraden “ta mig till
havet och gör mig till kung”.
• Silja Line fälldes. Uttrycket var så
speciellt att det var skyddat.
2 § URL Ensamrätten
• Upphovsrätt innefattar, med de
inskränkningar som föreskrivs i det
följande, uteslutande rätt att förfoga över
verket genom att framställa exemplar av
det och genom att göra det tillgängligt för
allmänheten, i ursprungligt eller ändrat
skick, i översättning eller bearbetning, i
annan litteratur- eller konstart eller i
annan teknik.
IKEA-katalog
Livets teater - intrång
3 § URL – Ideell rätt
• Rätt att bli namngiven i enlighet med god
sed.
• Rätt att slippa ändringar som gör att
betraktaren får ett annat intryck av
upphovsmannens konstnärliga intention
eller att verket används i ett
kränkande/känsligt sammanhang.
4 § URL Bearbetningar
Den som översatt eller bearbetat ett verk
eller överfört det till annan litteratur- eller
konstart har upphovsrätt till verket i
denna gestalt, men han äger icke förfoga
däröver i strid mot upphovsrätten till
originalverket.
Har någon i fri anslutning till ett verk
åstadkommit ett nytt och självständigt
verk, är hans upphovsrätt ej beroende av
rätten till originalverket.
NJA 1994 s. 74 Smultron, skyddat
men inte intrång
Funktionell, stil eller personlig?
Licensiering av
immaterialrättigheter
• Licens – tillåtelse för utnyttjande på latin
• Utnyttjandet: exklusivitet, geografiskt,
kvantitet, kvalitet och avtalstid.
• Priset: royalty per kvantitet utnyttjad +
engångsersättning
• Sidoförpliktelser: immaterialrättens
giltighet, hantera intrång av tredje man,
dela förbättringar, uppsägning, m.m.
1 § Marknadsföringslagen MFL
• 1 § Denna lag har till syfte att främja
konsumenternas och näringslivets
intressen i samband med
marknadsföring av produkter och att
motverka marknadsföring som är
otillbörlig mot konsumenter och
näringsidkare.
Syfte
• Marknadsföringslagen skyddar mot
vilseledande reklam. En säljare som
bryter mot lagen kan få ett förbud och bli
tvungen att betala skadestånd.
• Marknadsföringslagen gäller för
marknadsföring av varor, tjänster, fast
egendom, arbetstillfällen och andra
nyttigheter, till exempel aktier och
krediter.
Renommésnyltning
MD 1999:21 Robinsonchips
• Det hade förts förhandlingar mellan OLW och
SVT om rätt för OLW att utnyttja Expedition
Robinsons goda anseende och värde vid
marknadsföring av chips. Dessa förhandlingar
avslutades dock utan resultat. OLW valde då att
ändå marknadsföra chips som associerade till
Expedition:Robinson.
• MD fann att renommésnyltning vara för handen,
på den grunden att OLW otillbörligt utnyttjat tvprogrammets Expedition Robinsons
uppmärksamhetsvärde genom namnet på
produkten och med en bild på en söderhavsö.
MD 2001:15 Svenska Spel
(”Lotto-Åke” och ”Oddset-PG”)
• Estline gjorde reklam för sina kryssningar med
samma skådespelare och karaktärer som
Svenska Spel använt i sin marknadsföring för
Oddset och Lotto.
• Estline anspelade genom sin slogan ”hos oss är
alla vinnare”. Genom att på detta sätt anknyta
och associera till Svenska Spels
marknadsföring ansågs Estline ha utnyttjat det
uppmärksamhetsvärde som Svenska Spel
skapat hos konsumenterna. Renommésnyltning
ansågs därför föreligga.
Lag (1978:800) om namn och bild i
reklam.
• Samtycke krävs för att en näringsidkare i sin
marknadsföring skall få utnyttja annan levande
persons namn eller bild i sin framställning (1§).
• Omfattar även anspelningar och karikatyrer
(t.ex. ”statsministern”)
• Lagen är tillämplig endast i reklamsammanhang,
vilket föranleds av tryckfrihetsrättsliga hänsyn.
9 § Reklamidentifiering
• All marknadsföring ska utformas och
presenteras så att det tydligt framgår att
det är fråga om marknadsföring.
• Det ska också tydligt framgå vem som
svarar för marknadsföringen. Detta gäller
dock inte framställningar vars enda syfte
är att skapa uppmärksamhet inför
uppföljande framställningar.
10 § Vilseledande
•
•
•
•
•
•
•
•
En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av
felaktiga påståenden eller andra framställningar som är
vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon
annans
näringsverksamhet.
Första stycket gäller särskilt framställningar som rör
1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra
utmärkande egenskaper,
2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan
på hälsa och miljö,
3. kundservice, reklamationshantering samt metod och datum
för tillverkning eller tillhandahållande,
4. produktens pris, grunderna för prisberäkningen, särskilda
prisfördelar och betalningsvillkoren,
5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares
kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken,
varunamn, kännetecken och andra rättigheter,
MD 2007:24
• Ett bolag har vid marknadsföring av
hemelektronik använt formuleringar som gett
intryck dels av att bolaget haft de lägsta
priserna på marknaden, dels av att bolaget är
den största elektronikkedjan i Europa. Förbud
har meddelats bolaget att använda
påståendena "Nu ger vi er de lägsta priserna",
"De bästa priserna hittar du här" och "Europas
största elektronikkedja" då bolaget inte förmått
styrka påståendena. Påståendet "Nu drar vi ner
priserna på hemelektronik" har däremot inte
ansetts ovederhäftigt.
14 § Vilseledande efterbildningar
• En näringsidkare får vid marknadsföringen inte
använda efterbildningar som är vilseledande
genom att de lätt kan förväxlas med någon
annan näringsidkares kända och särpräglade
produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar
vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att
göra produkten funktionell.
MD 2005:33
• Ett företag har marknadsfört skor som
ansetts utgöra en vilseledande
efterbildning av ett annat företags skor i
strid med 14 § MFL.
MD 2005:33 Original
Vilseledande efterbildning
Välkomna och lycka till!
• Fascinerande och internationellt ämne
som handlar om stora ekonomiska
värden och frågor om stimulans till
teknisk, kulturell och kvalitetsutveckling.
• Förvänta er inga tydliga svar, metoden
är det viktiga och förståelse för
avvägningarna som görs.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards