Inventering av naturvärden i terrestra miljöer

advertisement
Inventering av
naturvärden i
terrestra miljöer
Ola Hammarström, Park- och naturförvaltningen
Göteborgs Stad
NKS – Naturvärden:
Kartunderlag
• Skyddade arter
• Hotade arter
• Känsliga miljöer
• Skötsel/förvaltning
• Utvecklingsprojekt
• och mycket mer…
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
2
Ex. Krokängsparken
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
3
Träd – och skogsmiljöer
• Skyddsvärda träd
• Vedsvamp
• Ädellöv
• Död ved
• Insekter i värdefulla lövträd
• Sumpskogar och lövlundar
• Hasselmus
• Med flera…
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
4
Öppna miljöer
• Bryn
• Dagfjärilar
• Insekter i ruderatmarker
• Skinnlavar
• Hasselsnok
• Fladdermöss
• Med flera…
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Skinnlavar
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
6
Skinnlavar
Kustskinnlav
(Scytinium magnussonii)
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
Flikig skinnlav
(Scytinium schraderi)
Strutskinnlav
(Scytinium palmatum)
7
TACK FÖR MIG!
Ola Hammarström
[email protected]
Download