Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett

advertisement
Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett
ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt.
www.svebio.se
Bioenergi – Sveriges största energislag!
Naturgas
11,3 TWh, 3,0%
Vindkraft 5,3 TWh, 1,4%
Kol, 19,1 TWh, 5,0%
5 0%
Kärnkraft 49,8 TWh, 13,1%
Vattenkraft
56,6 TWh, 14 9%
14,9%
Värmepumpar
h
3,8 TWh, 1,0%
Därav drygt 100 TWh tillfört från skogen
BIOBRÄNSLE
120,3 TWh, 31,6%
Olja
113,9 TWh, 30,0%
Slutlig energianvändning fördelad på
energikällor. Svebios beräkning grundad på
E
i
di h t
kkortsiktsprognos
t ikt
Energimyndighetens
mars
2012.
www.svebio.se
Andel förnybar energi i Sverige
Sverige kommer redan i år att nå över 49 procent förnybar energi, som är EU-målet för 2020.
Den gröna kurvan visar de uppmätta andelarna år för år, enligt olika rapporter från Energimyndigheten,
och Svebios beräkning för 2011 och 2012, grundat på Energimyndighetens statistik och prognoser.
www.svebio.se
Användning (2009) och potential
för olika biobränslen
Diagrammet visar potential biobränslen i Sverige.
Vid konstant skogsvolym från nu ökar den årliga potentialen med ca 90 TWh. Potentialen kan också öka genom gödsling och intensivodling av delar av
öka genom gödsling och intensivodling av delar av skogen.
www.svebio.se
Total standing volume in Swedish forest
Million cubic metre standing volume, stem volume over bark from stump to tip.
The total standing volume, and thus the amount of stored carbon, has doubled in
S
Sweden’s
’ fforests in the previous hundred years, thanks to reforestation
f
and good
forest management. Source: Swedish National Forest Inventory
www.svebio.se
Forest area (million ha) and growing
stock volume (billion m3)
160
140
Foresst area (millio
on ha)
151,0
,
22,2
20,8
24
21
18
18,7
100
15
80
12
60
9
40
6
20
3
0
0
1990
Growing stock volume
2000
Growing sstock volume (billion m3)
120
144 6
144,6
155,6
2005
Forest area
Source: Rautinen A. and al.
www.svebio.se
Trade streams developments linked to wood chips in ktonnes based on
import data from COMTRADE, note logarithmic scale
Source: UN. Commodity Trade Statistics Database, COMTRADE
www.svebio.se
Världens spannmålsproduktion
Världens spannmålsproduktion
Miljoner ton
Miljoner hektar
Miljoner hektar
Världens spannmålsproduktion ökar ständigt men bara i takt med efterfrågan. Man odlar bara den spannmål som någon är intresserad av att köpa. Eftersom avkastningen per hektar ökar fortare än efterfrågan minskar den areal som man odlar spannmål på.
www.svebio.se
Global wheat prices, here exampled by US wheat price adjusted for inflation, has continuously decreased over the Global
wheat prices here exampled by US wheat price adjusted for inflation has continuously decreased over the
years in real terms. The spike in 1918 was due to demand for wheat during WW–I, the drop in 1933 was due to the Hawley‐Smoot Tariff Act, the peak in 1944 was again due to world war, and the peak in 1974 was due to large imports by the Soviet Union. The overall downward trend since 1940 is due to more efficient farming practices and new strains of wheat Note: These prices are approximate Source: Historical Statistics of The United States
and new strains of wheat. Note: These prices are approximate. Source: Historical Statistics of The United States
www.svebio.se
Konkurrensen om skogsråvaran –
framtida användning av bioenergi
Värme
Elektricitet
Biodrivmedel
www.svebio.se
Nuvarande och framtida användning av
bi
bioenergi
i i Sverige,
S
i
TWh
2010
Biokraft, elektricitet
2015
2020
2030
2050
12
15
20
30
40
5
15
25
40
50
Värme, mm
123
125
130
135
140
Biototal tillförd
140
155
175
205
230
Biodrivmedel
www.svebio.se
Framtida användning av bioenergi
Värmemarknaden planar ut, viss konvertering från fossilt kvar inom industrin
från fossilt kvar inom industrin.
El‐andelen och alfavärden förbättras vid produktion av biokraft, energikombinat.
Biodrivmedel – Import av 94 TWh bensin och diesel ersätts av svensk produktion och import av biodrivmedel
av biodrivmedel
www.svebio.se
Andel förnnybarenergi av deen totala
energianvändnningen i transporrtsektorn (%)
60 0%
60,0%
Elbilar
Nya Biodrivmedel
50,0%
Drop in
Biogas ll fordonsgas
40,0%
Ren Fame
FAME för låginblandning
30,0%
Ren etanol E85,
E85 ED95,
ED95 E100
Etanol för låginblandning
20,0%
Spårbunden trafik
10 0%
10,0%
30
20
29
20
28
20
27
20
26
20
25
20
23
24
20
20
22
20
21
20
20
20
19
20
18
20
16
17
20
20
14
15
20
20
13
20
12
20
11
20
09
10
20
20
08
20
20
07
0,0%
58 % förnybart i transportsektorn 2030 är möjligt & ekonomiskt rimligt
58
% fö b t i t
t kt
2030 ä öjli t & k
i kt i li t
‐ men med en stärkt elbilsutveckling når vi ännu längre!
www.svebio.se
Global carbon budget 1750 - 2010
(Billion tonnes C per year)
Fossil fuel & cement
Deforestation
Forest growth
At
Atmospheric
h i growth
th
Ocean sink
Global Carbon Project 2011; Updated from Le Quéré et al. 2009, Nature G; Canadell et al. 2007, PNAS
www.svebio.se
Globala utsläpp och sänkor, CO2, 2010
10
9,14
8
6
5 01
5,01
4
2
0,87
0
-2
Fossila
bränslen &
cement
"Avskogning" Skogstillväxt
-2,69
Sänka i
oceanerna
Ökning i
atmosfären
-2,31
www.tyndall.ac.uk/
global-carbon-bud
get-2010
-4
Mänsklighetens utsläpp av koldioxid var 2010 nästan exakt 10 miljarder ton. Av detta hamnade hälften i atmosfären,
medan hälften togs upp av haven och av ekosystemen på land, främst genom skogstillväxt.
Utsläppen från förbränning av fossila bränslen var mer än tio gånger så stora som utsläppen från avskogning och annan
förändrad mark-användning (global LULUCF). Källa: Global Carbon Project.
www.svebio.se
Download