Johannes Elamzon Klimat- och energistrateg Nya

advertisement
Nya skånska klimatmål
Johannes Elamzon
Klimat- och energistrateg
Nya skånska klimatmål
Varför?
•
•
•
•
Nuvarande mål går ut 2010
Mycket aktuellt område
Nya nationella mål
Länsstyrelsens
klimat- och energistrategi
• Region Skånes klimatberedning
• Köpenhamnsmötet i december
Vägledande, stödjande och stimulerande för
skånskt klimatarbete!
Nya delmål för
Begränsad klimatpåverkan
• Remiss ut 20 maj
• Remissvar senast 30 september
• Remisskonferens kommunförbundet
21 augusti
• Beslut okt/nov
Underlag för skånska mål
• Nationella mål
• Särskilda skånska förhållanden –
förutsättningar, prioriteringar
Målen ska stödja och stimulera till
åtgärder. De ska vara uppföljningsbara.
Begränsad klimatpåverkan 2050
Nuvarande skånska delmål
• Utsläpp av växthusgaser 2008-2012
Minus 4% från 1990
• Minskad energianvändning 2010
Minus 4 % från 2002
• Förnybar el 2010
Plus 2 TWh från 2002
Miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan oförändrat
• Halten av växthusgaser i atmosfären skall i
enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås
på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att det globala målet kan uppnås.
Nytt delmål
Växthusgasutsläpp
• Utsläppen av växthusgaser i Skåne
ska år 2020 vara 30 procent lägre än
1990. Målet gäller verksamheter som
inte omfattas av systemet för handel
med utsläppsrätter.
Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och
omfatta de sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet
och IPCC:s definitioner. Upptag och utsläpp till och
från skogsbruk eller annan markanvändning ingår inte
i målet.
Utsläppsförändring av CO2 mellan 1990-2006
70
Australien
Tjeckien
Danmark
60
Finland
50
Frankrike
40
Kanada
30
20
Norge
Spanien
10
Sverige
0
Skåne
-20
UK
USA
-30
27
EU
A
US
Tyskland
UK
d
l an
sk
Ty
e
ån
Sk
ge
er i
Sv
ien
an
Sp
r ge
No
da
na
Ka
e
rik
nk
Fra
d
lan
Fin
ar k
nm
Da
ien
ck
Tje
en
ali
st r
Au
-10
EU27
Utsläpp av växthusgaser i Skåne och Sverige 1990-2007 (1000-ton
CO2 –ekvivalenter)
Skåne
Sverige
Nytt delmål
Effektivare energianvändning
• Energianvändningen i Skåne ska år 2020
vara 30 procent effektivare än år 2008.
Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om en
minskning av energiintensiteten med 30 procent mellan
2008 och 2020, det vill säga den tillförda energin per
BRP(bruttoregionalprodukt)-enhet i fasta priser ska minska
med 30 procent.
Slutlig energianvändning, energianvändning per
invånare, BRP och Slutlig energianvändning per
BRP i Skåne
160
Slutlig
energianvändning då
index är år 1995 = 100
140
Index 1995 =100
120
100
kWh/inv då index är år
-20% 1995 = 100
80
60
BRP då index är år
1995 = 100
40
20
0
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
år
Slutlig
energianvändning/BRP
då index är år 1995 =
100
Nytt delmål
Förnybar el
• Produktionen av förnybar el i Skåne ska
öka med 6 TWh från år 2002 till år 2020.
Nytt delmål
Transporter
• Den ökande trenden för koldioxidutsläpp från transportsektorn i Skåne
ska vändas till en minskning och
utsläppen ska år 2015 vara minst 10
procent lägre än 2007.
Nytt delmål
Biogas
• Biogasproduktionen i Skåne uppgår år
2020 till minst 2,5 TWh.
Total potential från 0,3 TWh (2006) till cirka 3 TWh (2020)
Biogaspotential i Skåne, potential i GWh per avfallstyp
Matavfall; 176
Resttprodukter
Industri; 533
Reningsverk; 99
Matavfall
Resttprodukter Industri
Reningsverk
Växtodlingsrest
er och Gödsel;
3219
Växtodlingsrester och
Gödsel
Planerade anläggningar
Aktör
Benämning
anläggning
Geografisk
placering
Kapacitet
(GWh/år)
E.ON Gas AB
Jordberga
Trelleborg
Ca 330
E.ON Gas AB
Malmö hamn
Malmö
Ca 300
E.ON Gas AB
Nöbbelöv
Kristianstad
Ca 120
Lunds Energi
Dalby
Dalby
?
Biogas Färs
Biogas Färs
Sjöbo
?
Skea gård
Skea gård
Hässleholm
?
Nytt delmål
Klimatanpassning
• Senast år 2015 har alla kommuner
identifierat och analyserat risker för
översvämningar, ras, skred och erosion,
beaktar riskerna i sin fysiska planering
samt har tagit fram förslag på åtgärder för
anpassning av befintlig bebyggd miljö.
Mer info
Mer information finns på:
http://www.skanesmiljomal.info/
Download