Datum: 2017-03-01 Ansvarig: Alexandra Åberg Verksamhet/process

advertisement
Datum: 2017-03-01
Ansvarig: Alexandra Åberg
Verksamhet/process: Anderstorp Vårdcentral
Förbättringsområde: Tidigt identifiera stressrelaterad ohälsa genom att utveckla Hälsorummets
funktion mot en psykosocial inriktning.
Bakgrund – Varför är detta förbättringsområdet valt? Varför just nu?
Många patienter lider av psykisk ohälsa och många är långtidssjukskrivna. Vi upplever att
antalet patienter ökar med diagnoser som stress, ångest och depression. Det är viktigt att vi
kan tidigt kan hjälpa patienterna att identifiera besvären för att förebygga den psykiska
ohälsan långsiktigt för att uppnå en bättra hälsa. Vad gör vi för att fånga upp de här personerna
tidigare i förloppet?
Övergripande mål – Vad ska uppnås? Mått ska anges och målet ska vara tidssatt. Behöver det kompletteras
med delmål?
Delmål: att under 2017 skapa förutsättningar och möjlighet för våra patienter att tidigt
identifiera psykisk ohälsa.
Delmål: Utveckla vårt Hälsorum till att fånga psykosocial ohälsa i tidigt skede.
Delmål: Att tidigare medvetandegöra patienten psykisk ohälsa och att tillsammans med
patienten upprätta en behandlings- och rehabiliteringsplan.
Nuläge – Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag?
Gislaved & Anderstorp Vårdcentral har sedan tidigare, i utvecklingsarbetet 2016, översatt ett
holländskt självskattningsfrågeformulär 4DSQ som mäter distress, depression, oro och
somatisering. Four-Dimensional Symptom Questionnaire vilket är utarbetad specifikt för
primärvård (4DSQ) av Berend Terluin GP, PHD, Holland. Det arbetet påvisade att patienter
tycker att 4 DSQ är lätt att använda och teamet, bestående av
läkare,sjukgymnast,kurator,psykolog och rehabsamordnare, upplevde att patienterna fick en
bättre vägledning till rätt vårdnivå och rätt behandling. Resultaten påvisade 64 av 71 ifyllda
4DSQ hade förhöjt värde på distress.
Utifrån detta resultat, att 4DSQ är ett bra underlag för att ge patienten rätt hjälp tidigare,
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19
vill vi utöka möjligheten för invånaren att själv tidigt ges möjlighet att skatta sin psykiska
ohälsa utifrån egna förutsättningar. Detta är inte möjligt idag med vårdens långa
tillgänglighetstider till psykosocial teamet.
Idag finns ingen möjlighet att själv skatta sin psykiska ohälsa på vårdcentralen via
Hälsorummet
Analys av nuläget – a. Vilka är orsakerna till att resultaten ser ut som de gör? b. Samla alla idéer som ni tror
påverkar att ni når målet



- Öka förståelse för vikten av tidig upptäckt och identifiering av stressrelaterad ohälsa
bland vårdcentralens professioner.
Skapa förutsättningar för invånaren att tidigt själv få hjälp att identifiera sin psykiska
ohälsa.
Tidigt erbjuda patienten rehabiliteringsmöjligheter som därmed bli medveten om sin
situation och på så sätt aktivt kan arbeta med att uppnå en bättre hälsa.

Lista prioriterade förändringar som ska testas
Vilka förändringar är prioriterade och ska testas baserad på vår analys av nuläget? Förändringarna kan testas
enligt tänket i PGSA-modellen.
Analys av resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet
Gör en analys
– Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell)
– i vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det
övergripande målet/delmålet?
– Ytterligare effekter?
Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna
Lärdomar – Nya frågeställningar – Nästa steg
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19
Download