Elektromagnetism

advertisement
Olle the Greatest
Donnergymnasiet
senast uppdaterad 2008-12-18
Elektromagnetism - ca.30p
Planering av delmoment
Mål
!
!
!
kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och
skriftligt redovisa och tolka resultaten
kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom
ramen för dessa modeller genomföra enkla beräkningar
ha kunskap om och kunna använda vektorer, energi- och fältbegreppet, rörelseekvationerna och
Newtons lagar
Ordlista
Delmål
Coulombs lag
Kan använda Coulombs
lag
Provladdning [testpartikel]
Elektriskt fält
Fältlinje
Elektrisk fältstyrka
Homogent fält
Radiellt fält
Dipolfält
Känner till vad som
karaktäriserar en
testpartikel
Känner till vad som
skiljer de olika fälten
Masspektrometer
Örsteds lag
Spole
Ampères hypotes
Kan illustrera fältet kring
elektriskt laddade
föremål
Kan beskriva en partikels
påverkan av elektriska
fält
Delmål
Kan beskriva en partikels
rörelse under inverkan av
elektriska krafter
Kan från partiklars
rörelse dra slutsatser om
kringliggande elektriska
fält
Kan tillämpa
energiprinciper i
elektriska fält
Elektriskt arbete
Potentiell energi [i elfält]
Magnetiskt fält
Magnetisk fältstyrka
Magnetisk pol
Delmål
Skiljer på elektrisk
laddning och magnetism
Känner till
högerhandsregeln för
laddad partikel i
magnetfält
Känner till något
användningsområde för
en masspektrometer
Känner till Örsteds lag
Känner till Ampères
hypotes
Kan beskriva en partikels
påverkan av magnetiska
fält
Kan använda
masspektrometer för att
beräkna massor och/eller
laddningar
Kan använda olika
högerhandsregler i olika
situationer
Ser samband mellan
laddningar i rörelse och
magnetfält
Kan beskriva en partikels
rörelse under inverkan av
magnetiska krafter
Kan från partiklars
rörelse dra slutsatser om
kringliggande magnetiska
fält
Ser att alla
högerhandsregler utgår
från samma grundprincip
Kan beskriva magnetfält
kring ledare och i spolar
Kan konstruera en
elektromagnet
Olle the Greatest
Donnergymnasiet
senast uppdaterad 2008-12-18
Reflektion och utvärdering
Skriv ner de uppgifter du genomfört och haft problem med och koppla dem till respektive delmål.
!
Finns det fler än ett delmål som är kopplat till respektive uppgift?
!
Hur hänger de i så fall ihop?
!
Hur skall du göra för att nå detta mål?
Mina uppgifter
Delmål
Åtgärder
Reflektera över ditt arbete och din utveckling fortlöpande med bedömningsmatrisen.
!
Var befinner du dig nu?
!
Vilka målsättningar har du?
!
Hur skall du utveckla dina kvalitéer?
Bedömningen avser
Förståelse
Metod
Reflektion
Genomförande
Fysikaliskt språk
Struktur & Tydlighet
Delaktighet
Kvalitativa nivåer
Lägre
Högre
Visar någon förståelse
för problemet.
Väljer metod som bara
delvis fungerar.
Ingen eller knapphändig
reflektion.
Förstår problemet nästan
helt.
Väljer metod som
fungerar.
Visar viss reflektion.
Genomför endast delar
av problemet eller visar
brister i procedurer och
metoder.
Företrädesvis
vardagsspråk.
Går delvis att följa eller
omfattar endast delar av
problemet.
Deltar något i
diskussionen.
Visar kunskap om
metoder men gör
eventuellt smärre fel.
Acceptabel
fysikalisk terminologi.
Mestadels klar och tydlig
men kan vara
knapphändig.
Följer och prövar andras
förklaringar.
Förstår problemet.
Väljer om möjligt
generell metod.
Motiverar dina slutsatser
och analyserar din
lösning.
Använder lämpliga
metoder och genomför
dessa korrekt.
Relevant
fysikalisk terminologi.
Välstrukturerad,
fullständig och tydligt.
Tar del av andras
argument och för
diskussionen framåt.
Olle the Greatest
Donnergymnasiet
senast uppdaterad 2008-12-18
Induktion - ca.10p
Planering av delmoment
Mål
!
!
!
kunna delta i planering och genomförande av enkla experimentella undersökningar samt muntligt och
skriftligt redovisa och tolka resultaten
kunna föra resonemang kring fysikaliska storheter, begrepp och modeller samt inom
ramen för dessa modeller genomföra enkla beräkningar
ha kunskap om och kunna använda elektriska och magnetiska fält, energiprinciper och
induktionsfenomenet
Ordlista
Primärspole
Sekundärspole
Induktion
Inducerad ström
Inducerad spänning
Lenz lag
Magnetiskt flöde
Flödesändring
Faradays induktionslag
Vinkelhastighet
Generator
Inducerad växelspänning
Toppspänning
Transformator
Lindningstal
Delmål
Känner till bakgrunden
till induktionsfenomenet
Känner till Faradays ring
Känner till Lenz lag
Skiljer på flöde och
flödestäthet
Känner till betydelsen av
Faradays induktionslag
Känner till begreppet
växelspänning och
växelström
Känner till begreppen
generator och
transformator
Delmål
Delmål
Kan inducera en ström
med hjälp av lämplig
labutrustning
Kan redogöra för en
inducerad ströms riktning
Ser kopplingen mellan
Faradays induktionslag
och Lenz lag
Kan generera växelström
med spole och magnet
Kan transformera en
ström/spänning
Kan bestämma riktningen
för en inducerad ström i
en slinga
Download