Handlingsplan psyk (word, nytt fönster)

advertisement
Handlingsplan för respektive prioriterat område.
MAX EN SIDA
RMPG Hälsofrämjande strategier
HANDLINGSPLAN
Ansvarsområde: x
Ansvarig: x
Period 2015-01-01 –15-12-31
(beskriver vilka aktiviteter sak vi göra för att nå
målen)
Inriktning: Enkät psykisk ohälsa
Syfte: Mäta självupplevd psykisk hälsa i befolkningen
Bakgrund: Uppföljning av enkäten som genomfördes 2002
Uppdragsgivare: RMPG
Mottagare av slutresultat: RMPG
Steg/Delmål 1:
Vad: Grov plan för enkäten och datainsamlingen
Syfte: Klargöra omfattning/genomförande för upphandling
När: Klart januari 2015
Vem: Arbetsgrupp med representanter från varje län
Hur: Skriva en grov projektplan
Steg/Delmål 3:
Vad: Detaljplanering av enkät/datainsamling
Syfte: Skapa förutsättningar för en lyckad studie
När: feb-aug 2015
Vem: Arbetsgrupp med representanter för varje län
Hur: Slutföra projektplan och studieplan
Steg/ Delmål 5:
Vad: Datahantering
Syfte: Bearbeta data och skapa en databas
När: dec-feb 2016
Vem: Arbetsgrupp
Hur: Skapa en gemensam databas
Mål och inriktning
Period 2015-01-01 –15-12-31
Steg/Delmål 2:
Vad: Upphandling av datainsamlingen
Syfte: Få en bra och prisvärd leverantör
När: feb-april 2015
Vem: Arbetsgrupp tillsammans med upphandlingscentrum
Hur: Skriva en kravspecifikation och genomföra upphandlingen
Steg/Delmål 4:
Vad: Genomföra datainsamlingen
Syfte: Samla in data
När: sept-nov 2015
Vem: Arbetsgrupp och leverantör för datainsamlingen
Hur: Leverantören genomför datainsamlingen med stöd av arbetsgruppen
Steg/ Delmål 6:
Vad: Avrapportering
Syfte: Sammanfatta och analysera resultaten
När: jan-dec 2015
Vem: Arbetsgruppen
Hur: Analysera data på olika nivåer och med olika frågeställningar
Kommunikationsplan (kort beskrivning med hållpunkter, datum)
Framgångsfaktor
(vad behöver vi göra för att nå
målen):
Samarbeta mellan länen
Tidigt bjuda in kommuner
eller andra intressenter
Skapa motivation hos
respondenterna
Dra nytta av tidigare
erfarenheter i länet
Nyckelindikator(vad är det
vi ska följa upp/mäta):
Målvärde:
Uppföljning:
Datum
Download