Psykosocialhälsa hos ungdom

advertisement
Förbättringsområde: psykosocial ohälsa ungdomar 20 - 30
Ansvarig: Tina Karlsson, Sandra Brunberg Hammarstedt
Datum: 2016
Beskrivning av hur det ser ut just nu – Nu-läget
Mål – Vad vill vi uppnå?
Psykosocial ohälsa Ungdomar 20-30
Baggrund:
De senaste två åren har det utkristalliserat sig en ny patientgrupp bland KBT
patienterna på psykosociala teamet på vårdcentralen. Dessa personer har sökt och
behandlats med KBT för stress, ångest, depression. De tillgodogör sig behandlingen
och gör livsstilsförändringar och är ”duktiga” patienter.
Problemet är att vid genomgång av vidmakthållande faktorer så framkommer det att
de saknar ”en vän att prata med”. Det sociala nätverket består av bekanta och
egentligen ingen nära vän eller anhörig. Ensamheten blir påtaglig.
Denna ensamhet är en riskfaktor för att återfalla i tidigare beteendemönster och bara
”köra på” med arbete och aktiviteter. Med detta som baggrund väcktes tankar om att
jobba med sociala färdigheter. Dessa personer har ingen socialfobi och har innan
insjuknandet fungerat helt adekvat socialt.
Nuvarande situation
– hur gör vi i dag och hur ser våra resultat ut?
Individuell behandling.
Analys – Vilka är problemen och varför?
I den individuelle behandlingen saknas gruppdynamiken.
1
Beskrivning av hur förbättringsarbetet ska gå till i form av
planering och uppföljning
Vilka förändringar ska vi testa?
Gruppverksamhet
Plan – Hur kommer förändringarna genomföras?
Under dec 2015, jan.feb 2016 idintifieras patienter i målgruppen. Ansvar Ingela
Carlsson,Tina Karlsson
Under feb 2016 fastställes ramarna för gruppverksamheten. Patienterna skall själva
vara en del av utformningen
Gruppstart 11/3 2016
Frågeformulär och skattningssceman före och efter aktivitet.
2
Analysera data och utveckla slutsatserna

Vad visar resultaten?

Hur tolkar vi dem?
Rekommendationer

Hur handlar vi utifrån resultaten?

Behålla förbättringsidén eller utveckla alternativt avveckla?

Nytt PGSA
3
Download