Inspiration till förbön från Bibeln

advertisement
ATT BE FÖRBÖN MED PAULUS
När vi ska be en bön för våra nära och kära, våra trossyskon och medvandrare
på Kristi väg, är det inte alltid lätt att veta hur man ska be. Ibland tryter
inspirationen och man rör sig i cirklar runt ord som ”Gode Gud, jag vill be för
X och Y… och jag ber att du välsignar Z”.
Då är det gott att få hämta sin inspiration från Gudsordet, från Bibelns stora
bedjare. Här hittar vi färdiga böner och böneämnen som vi vet att Gud vill
svara på, som vi vet uttrycker Guds goda vilja. Då kan vår bön få präglas inte
av vårt eget hjärtas fattigdom, utan av Guds Ords rikedom (Dietrich
Bonhoeffer).
Bland Bibelns bedjare intar aposteln Paulus en särställning. När han dikterar
sina brev till sina älskade barn i tron brister han allt som oftast ut i bön till Gud
för dem, och genom att hans trogna skrivare fortsatte skriva ner vartenda ord
har vi som hans efterföljare fått en rik skatt med inspiration för vårt eget
böneliv.
Här följer en sammanställning av Paulus förböner. Det är mitt hopp och min
bön att de ska bli till glädje och inspiration även för dig.
Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus.
Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap.
Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte
saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus
skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte
kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag.
(1 Kor 1:4-8)
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader
och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den
tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom
vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom
Kristus.
(2 Kor 1:3-5)
Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner,
sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de
heliga.
Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er en
vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må
han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till,
vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans
styrka är för oss som tror.
(Ef 1:15-19)
Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i
himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge
kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, så att Kristus genom
tron kan bo i era hjärtan med kärlek.
Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de
heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära
känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet
uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än
vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom
Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
(Ef 3:14-21)
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er
alla. Och det är med glädje jag ber för er: ni har varit med i arbetet för
evangeliet ända från första dagen, och jag är övertygad om att han som har
börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag…
Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och
urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och
skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu
Kristi verk, Gud till ära och pris.
(Fil 1:3-6, 9-11)
Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi Fader, var gång vi ber för er, ty vi
har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till
alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen…
Från den dag då vi fick höra detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön
är att ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig vishet och
insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med
alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om
Gud. Hans härlighets kraft skall på allt sätt ge er styrka att alltid och med
glädje vara uthålliga och tålmodiga, och ni skall tacka Fadern, som har gjort
er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset.
(Kol 1:3-5, 9-12)
Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi
tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni
håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår Fader. Gud
älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er…
Hur skall vi tillräckligt kunna tacka Gud för er, för all den glädje över er
som vi känner inför vår Gud, när vi dag och natt bönfaller honom om att få
återse er för att rätta till bristerna i er tro? Måtte vår Gud och Fader själv och
vår Herre Jesus hålla vägen till er öppen för oss.
Och måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik
och överflödande som vår kärlek till er, så att ni blir styrkta i era hjärtan och
kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus
kommer med alla sina heliga.
(1 Tess 1:2-4, 3:9-13)
Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro
växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos
var och en av er…
Därför ber vi alltid för er att vår Gud skall finna er värdiga hans kallelse
och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling, gjord i tro och med
hans kraft, så att vår Herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom
honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.
(2 Tess 1:3, 11-12)
Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och
tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi
kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är
riktigt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall
räddas och komma till insikt om sanningen.
(1 Tim 2:1-4)
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner - jag har hört om
din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de
heliga. Min bön är att vad din tro ger dem skall leda till ökad insikt om allt
det goda ni skall få genom Kristus.
(Filemon 4-6)
Download
Random flashcards
Create flashcards