Vår tids samhällsomdaning
Integration, segregation och
Social hållbarhet i en värld i förändring
En konferens i tiden
Globaliseringens
lokala avtryck
eller snarare uttryck
Ett freds- och utvecklingsperspektiv på
vårt ”glokaliserade” tillstånd
Göteborg den 2.12.2016
Gör Göteborg Jämlikt
– Hela staden för social hållbarhet
Hans Abrahamsson
Institutionen för
Globala Politiska Studier
School of Global Studies
[email protected]
När världen kommer till Göteborg
Kunskap om och Arbetssätt i
Rättvisa och socialt hållbara Städer
KAIROS
Den hållbara utvecklingens tre dimensioner
ekologiskt, ekonomiskt och socialt
FN (1992): RIO Summit – Environment & Development
Brundtland (1987): Our Common Future
•
• WHO (2008): Marmot – Closing the Gap in a Generation
• World Bank (2011): WDR – Conflict, Security and Development
• UNDP (2011): Sustainability and Equity
OECD (2012) Perspectives of global development – social cohesion in a shifting world
IMF (2014): Redistribution, Inequality and Growth
World Economic Forum (2014): Global Risks
United Nations (2015) Sustainable Development Goals (SDGs)
2030 Agenda for Sustainable Development,.
Goal 11: Sustainable cities and communities
Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable
Social hållbarhet
social sammanhållning och
samhällelig motståndskraft
Ökad integration
Minskad bostadssegregation
Ett samhälles förmåga
att hantera
komplexa samhällsproblem
Socialt hållbar
stadsutveckling
KAIROS
*säkerhet/trygghet
*utveckling/frihet
*rättvisa
Integration
Segregation
Assimilering
det rumsliga åtskiljandet
av befolkningsgrupper
Mångkulturell samexistens
Interkulturell samverkan
Bostadssegregation
Systemintegration
Faktisk
exv. arbetsmarknaden
Skilda världar
Exkluderingens
onda cirklar
Trångbodhet
Olika livschanser
Utbildningsnivå
Social integration
Känslan av samhörighet
Att tillvarata sina resurser
Möjlighet att göra rätt för sig
Samhällelig tillhörighet
Sysselsättningsgrad
Inkomstnivåer
Segregation
Ohälsotal
En konferens i tiden
Den Stora Omdaningen i vår tid
Tre processer i samverkan som
flätar ihop det lokala med det globala
Globalisering
Maktförskjutning - Ekonomi-öster/söderut/BRICS
Maktförskjutning genom tillgång till information
I den nya ekonomiska
geografin och dess
globala förädlingskedjor
minskar nationalstatens
betydelse – städer
allt viktigare
Demokratins
uppgift
Intresse- och
värdegrundskonflikter
Den ojämna utvecklingen
Samhällets ökade heterogenitet och
människors varierande
socio-ekonomiska förutsättningar
Att hitta verktyg för att
kunna leva tillsammans,
att lära sig dialogens konst
medför utmaningar för den
sociala tilliten och den sociala hållbarheten
på lokal nivå
Transnationell migration
Urbanisering
Takten, klyftorna
det globala Syd i det globala nord
Skilda världar – oförståelse för andras
levnadsförhållanden
från multikulturell samexistens
till interkulturell samverkan
260 miljoner migranter - Tre myter:
1) Mest män 2) Syd – Nord 3) Nord - Syd
Samhället glider isär
och tappar sin förmåga
att hantera komplexa
samhällsproblem
Människor i transit - med sina
vardagsliv på flera håll samtidigt
Att förbättra livschanser och möjligheten att
tillfredsställa grundläggande behov
Win/Win/Win
När världen kommer till Göteborg
Kunskap om och Arbetssätt i
Rättvisa och socialt hållbara Städer
SKARPT LÄGE !
KAIROS
- en stad som faller isär
Göteborg en monocentrisk
regionalt dominerande kärna
Gör Göteborg Jämlikt
Skillnader i livsvillkor
och hälsa i Göteborg
Hela staden socialt hållbar
Skillnaderna i livsvillkor och hälsa
mellan göteborgare ska minska.
Alla vinner på en mer jämlik stad.
Skillnader inom stadsdelar
Skillnader mellan stadsdelar
7,5 år i skillnad
Kortast för kvinnor i Bergsjön,
Norra Angered och Mariaplan.
Längst i Stora Sigfridsplan.
9,1 år i skillnad
Kortast för män i Bergsjön,
Mariaplan och Kortedala.
Längst i Stora Askim.
Varför blir det som det blir - Fast att vi vill så väl ?
Gör Göteborg Jämlikt
– Hela staden för social hållbarhet
Globalisering, det politiska rummet
och nationalstatens förändrade roll
Den stora omdaningen i ett historiskt perspektiv
Fram t.o.m trettioåriga kriget
pre-Westfalisk Ordning
Disorder
Westfalisk Ordning
Government
Nationalstaten
1648
Påve
Post-Westfalisk ordning
Governance
Flernivå - partnerskap
1944
Transnationella Företag
Multilaterala Organisationer (IMF/WB)
Gränsöverskridande nätverk G8, G20
ICLEI, UCLG
Kyrka
Kung
Regioner – EU - Eurocities
Nationalstater - SKL
Feudal herrar
Krigsherrar / Maffia
Städer, Kommuner,
Urbana regioner
Städer
Den nya ekonomiska geografin –
RETROTOPIA
Staten drar sig tillbaka från det politiska rummet
De globala förädlingskedjorna ökar platsens betydelse
ekonomisk förnyelse och tillväxt sker i storstadsregionen
Zygmunt Bauman
Nya konfliktlinjer
Höger – vänster
Funktionell – territoriell – kosmopolitisk identitet
Den nya ekonomiska geografin – ekonomisk förnyelse
och tillväxt sker i storstadsregionen pga stordriftsfördelar
Sverige – ett av världens
mest urbaniserade
länder men städerna
fortsätter att växa
snabbast i Europa!
Från en efterfrågestyrd
regional omfördelningspolitik
till en utbudsstyrd tillväxtfrämjande
regional utvecklingspolitik
Det gör också den
regionala ojämlikheten !!
SNS Analys nr 33 – Januari 2016
Utvecklingsteorins och
Regionalpolitikens
pånyttfödelse
Rural – Urban Nexus
Utvecklingsfrågan idag handlar om
stads- och landsbygdsutveckling –
om omfördelning och demokrati
Det handlar om att skapa ett samhälle där
människors olika erfarenheter och perspektiv
blir basen för gemenskap och känslan av samhörighet
KAIROS, Mistra Urban Futures 2016
Statens förändrade roll utmanar
lokalsamhällets sociala sammanhållning
Global nätverksproduktion
Arbetsmarknadens polarisering:
Inkomstklyftor – ojämn utveckling
National
stat
Socialt
kontrakt
Säkerhet Leg. Inst.
Staten för liten
Staten för stor
Det sociala kontraktets upplösning
Civilsamhällets uppluckring
Vi-grupper och
”gängbildningar”
flyktiga nätverk
ofta i rivalitet
(primär- / gemenskapsgrupper)
Världsordning
Civilsamhälle
Krav på makroekonomisk
balans - budgetrestriktioner
Ekonomiska nedskärningar och
minskade offentliga och
sociala åtaganden
Vertikal tillit
Identitet
och lojalitet
Horisontell tillit
Civilsamhällets
tudelning
IOP
Etablerade vs
Sociala rörelser
Innanförskapets
osynliga gränser
Upplevd
Exkludering
NEETS 30-35 %
Informella trygghets- och försörjningssystem
De stigande förväntningarnas missnöje
De minskade förhoppningarnas vanmakt
Utestängningens
lokala
frustrationsgap
Levnadsvillkor
Politisering eller instrumentellt
utnyttjande av vanmakt
”Vem vill leva och dö som
ett problem , som ett
oönskat liv –
Jag vill vara med, göra skillnad
och känna mig behövd”
”Behovet av att bli någon”
Kriminella nätverk
Legosoldat i Ukraina
Privata säkerhetsföretag
Global intifada - IS,
Svenska motståndsrörelsen
Medborgargarden
Brinnande bilar
på beställning
Förmåga/möjlighet
Pulveriserade busskurer
Förmåga/möjlighet
Tid
På 30
Individuell skuldbeläggning - oartikulerad skam
Vrede / våld
år
Inte bara unga män i resursvaga områden
alltfler unga kvinnor söker antidepressiva medel
och alltfler unga män blir kvar på landsbygden och upplever sig
såväl obehövda som oälskade
Urbaniseringens utmaningar
Statens förändrade roll
När staten drar sig tillbaka från det politiska rummet
ökar utrymmet för städer och deras nätverk.
Urbaniserings- och tillväxttakt
Finansieringsgap
Låg och högutbildad arbetskraft sida vid sida
Inkomst- hälsoklyftor, Globala Nord/Syd
Spänningsfält
När det globala möter det lokala
Motor för
regional utveckling
Småstadens charm
Storstadens utbud
Slagfält
för
sociala
konflikter
Rörelseriktningen är politiskt påverkbar !
Utmaningen ligger i samhällsproblemens
komplexitet
Identifiera och analysera målkonflikter
mellan strävan efter att bli till en nod i det globala produktionsnätverket
och den sociala hållbarhetens krav
Bensträckare
Hänger ni med – håller ni med ?
Hur tänker ni ?
Den post-politiska staden
Produktionsnätverkens fyra ”mantra”
i sin strävan efter global konkurrenskraft
Tillväxt,
Dags att
stanna upp
och tänka till
kreativitet
innovation
attraktivitet
formar utvecklingstänkandet i svenska kommuner och urbana regioner
Tillväxtmotor och en av världens mest
Innovativa regioner
VGR skall 2020 vara Världsledande
inom sina styrkeområden
Den enda vägens politik för att
möta de utmaningar som följer
i samhällsomdaningen spår
Hög attraktivitet
Stark konkurrenskraft
Stockholmsregionen ska bli Europas
mest attraktiva storstadsregion.
Ekonomisk tillväxt
”trickle down”
Ökad säkerhet
för hot mot det
skyddsvärda
En urban regional politik i vår tid kräver synvändor !!
I. INKLUDERANDE UTVECKLING
Ompröva synen på
sambanden
mellan tillväxt och välfärd
Samhällen bör skifta fokus
i bedömning av utveckling
från ekonomisk produktion
till människors välbefinnande
Stiglitz-kommissionen 2008
Social Hållbarhet
Ny välfärdsregim
Proportionell universalism
(a) Generell välfärdspolitik
Stötdämpare för att hantera
målkonflikterna
(b) Riktad Social
investeringspolitik
Ökad heterogenitet medför
skilda behov och förutsättningar
Kompensatoriskt ansvar
Inte en fråga om omprioritering
The Big Green Opportunity
Vår tids produktionssystem förändrar
sambanden mellan tillväxt och välfärd
Innovation och kreativitet kräver
ökad kognitiv förmåga och medskapande
Folkhälsans betydelse
Intresse- och
målkonflikter
Välfärd
Stadslandet
och
grön affärsutveckling
Social hållbarhet är målet
ekonomin medlet och ekologin
sätter ramarna
Stockholmskommissionen 2015
Offentlig upphandling
626 mrd SEK – 50% av exportvärdet
Incitament till lokal resursmobilisering
FRÅN NATIONELLA HANDLINGSPLANER
TILL STÖDJANDE STRUKTURER
Stötdämpare för att neutralisera
globaliseringen negativa effekter
Globaliseringens lokala uttryck
En regional utveckling för alla
Ekonomisk tillväxt
Ekonomisk hållbarhet
Ny tillväxtregim
(a) Att definiera & mäta tillväxt
Frikoppling: Livskvalitet/välbefinnande
(b) Produktionsinriktning
Ökad lokal resursmobilisering medger
gradvis minskat exportberoende
(när- och hemmamarknadens betydelse)
uppmärksammar
sambanden stad och land
Sociala risker
Hot mot det skyddsvärda
Öka säkerheten!
Vem definierar
vad som är skyddsvärt?
Vems säkerhet?
II. Mentala strukturer
Förmåga att
hantera
komplexa
samhällsfrågor
Det är innanförskapet som är problemet
Att riva utestängningens murar
Fokus på tillit
och strukturer
Fokus på sociala risker
och på individen
Offensiv (positiv) Säkerhet
Förebygga, Främja
Skapa social tillit genom
relationsbyggande bemötande
vertikalt och horisontellt
Underifrån
Defensiv (negativ) Säkerhet
Känsla av samhörighet
Nyanlända och utrikesfödda
som resurser och som inte offer
från assimilering till
interkulturell samverkan
Social investeringspolitik
Sociala insatser en investering
- och inte en kostnad
Tidiga insatser minskar framtida kostnader
Social upphandling och
socioekonomiska bokslut
Stängsel,
Kontroll, Övervakning
Regelbunden visitering
Bekymmringssamtal
Ovanifrån
Medskapande dialog
Arbetsmarknadsoch bostadspolitik
från passivt objekt
till aktivt subjekt
#goteborg2021
en del av världen med delat globalt ansvar
Spänningen mellan ett mer kosmopolitiskt världsmedborgarskap
och ett mer territoriellt lokalt förankrat (kommunitärt) medborgarskap
III. En alltmer ”glokaliserad värld”
definierar om villkoren
för medborgarskapet
En samhällsidé
där människors olikheter blir basen
för samhällsgemenskapen
Inkludera de som bor, arbetar, vistas eller
har andra långsiktiga relationer med platsen
oavsett juridisk status
Ett nytt samhällskontrakt
Invånarnas Charter för
Rättigheter
och Skyldigheter
från denizens to citizens
Hur kan vår stad klara sig bättre i världen
och hur kan vår stad bidra till en bättre värld ??
Gränsöverskridande
nätverkssamarbete
Tack för uppmärksamheten !
Hans Abrahamsson
School of Global Studies
[email protected]