Basfakta för investerare DB Platinum IV CROCI Europe Andelsklass

advertisement
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna
fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
DB Platinum IV CROCI Europe
Andelsklass: R1C-E (ISIN-kod: LU1071363805), (WKN-kod: A114M6), (Valuta: EUR)
en delfond till DB Platinum IV. Fonden förvaltas av Deutsche Asset Management S.A. som ingår i Deutsche Bankkoncernen.
Mål och placeringsinriktning
Målet med fonden är att investera i en portfölj med aktier som
emitterats av stora företag på den europeiska marknaden och
som valts med hjälp av CROCI Europe Strategy (strategin).
Strategin väljer aktier baserat på en ekonomisk värdering med
hjälp av Deutsche Bank CROCI-metoden (Cash Return On
Capital Invested) (CROCI-metoden). CROCI-metoden och
strategin har utvecklats av Deutsche Bank CROCI® Investment
Strategy and Valuation Group (CROCI-gruppen).
Urvalsområdet innehåller de 200 största företagen räknat enligt
börsvärde på den europeiska marknaden, som omfattas av
CROCI-gruppen, exklusive företag från finans- och
fastighetssektorerna. Strategin väljer ungefär fyrtio företag med
lägst positivt CROCI-P/E-tal (CROCI-tal) från urvalsområdet. Om
färre än fyrtio aktier har ett positivt CROCI-tal så kommer strategin
att endast omfatta de aktier som har ett positivt CROCI-tal.
Strategin kan utesluta aktier med låg likviditet från urvalet.
CROCI-metoden gör det möjligt att jämföra bolagsvärderingar
mellan olika sektorer och regioner på lika villkor genom att göra
vissa justeringar i bolagens redovisade resultatrapporter. Detta
utgör källan till CROCI-talen som används för att välja ut aktierna
med de lägsta värderingarna baserat på deras prispotential.
De aktier som utgör strategin granskas regelbundet och ges lika
viktning vid varje ombalansering. En urvalsbuffert implementeras,
och urvalsbufferten förhindrar att en befintlig aktie byts ut om dess
CROCI-tal inte är tillräckligt mycket högre än talet för den
föreslagna ersättningsaktien.
Strategin baseras på total avkastning och återinvesterar alla
utdelningar som erhålls i köp av ytterligare aktier.
Fonden kan låna ut sina värdepapper till Deutsche Bank mot en
avgift.
För att uppnå målet kommer fonden att investera i de aktier som
valts av strategin i samma proportion som i strategin.
Ingen utdelning kommer att betalas på dina andelar.
Du kan på begäran lösa in din investering dagligen.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Kan innebära lägre avkastning
1
2
3
Kan innebära högre
avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda
historiska data som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av
Fondens framtida riskprofil.
Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte
ett mål eller någon garanti.
Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att
investeringen är riskfri.
Fonden inordnas i kategori 6 på grund av de kraftiga och ofta
förekommande
kursrörelserna
(volatiliteten)
hos
de
underliggande investeringar till vilka Fonden är knuten.
Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/
avkastningskategorin.
Fonden avser att investera i en portfölj som sammansatts med
utgångspunkt i Strategin. Dock kan exceptionella omständigheter
uppstå,
t.ex.,
men
inte
begränsat
till,
oroliga
marknadsförhållanden, tilläggskostnader eller tilläggsskatter
samt extremt volatila marknader, vilka kan leda till att Fondens
portföljsammansättning skiljer sig väsentligt från Strategins
portföljsammansättning, vilket gör att Fondens och Strategins
resultat avviker från varandra.
Deutsche Bank och dess närstående bolag kan inneha flera roller
i förhållande till fonden, t.ex. distributör, värdepapperslåneagent,
förvaltningsbolag och tillhandahållare av CROCI-analyser, vilket
kan innebära intressekonflikter.
Fonden kan låna ut värdepapper till en motpart (inledningsvis
Deutsche Bank). Om motparten blir insolvent kan detta leda till
förluster för din investering.
Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker.
Värdet på din investering kan minska likaväl som öka.
Värdet på en investering i andelar är beroende av ett antal
faktorer, bland annat marknadsförhållanden, ekonomiska
förhållanden, sektorer, geografiskt område och politiska
händelser.
Fonden är exponerad mot rörelser på marknaden i ett enskilt land
eller en region som kan påverkas negativt av politiska eller
ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller naturhändelser
vilka inte skulle påverka en Fond som investerar på bredare
marknader.
Strategin är regelbaserad och kan inte justeras för att ta
förändrade marknadsförhållanden i beaktande. Som ett resultat
av detta kan det hända att du inte kommer att dra nytta av sådana
förändringar.
CROCI är ett registrerat varumärke som tillhör Deutsche Bank
AG. Strategin används under licens från CROCI-gruppen.
CROCI-gruppen ansvarar för att utforma strategin, men ansvarar
inte för förvaltningen av Fonden. Strategin tillhandahålls utan
några framställningar eller garantier av något slag och CROCIgruppen kommer inte att hållas ansvarig för fel eller
utelämnanden i Strategin.
Mer
information
om
risker
i
allmänhet
finns
i
avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.
DB Platinum IV CROCI Europe, Andelsklass: R1C-E, Basfakta för investerare, ISIN-kod: LU1071363805 22-02-2017
1
Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter
som
investeringstillfället
debiteras
före
eller
efter De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de högsta
Teckningsavgift
5,00%
Inlösenavgift
Ingen
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de
investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering
betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur Fonden under ett år
Årliga avgifter
1,15%
Avgifter som debiteras Fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift
som kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre belopp –
du kan få information om detta från din ekonomiska
rådgivare eller distributör.
De belopp för årliga avgifter som anges är en uppskattning
av avgifterna eftersom tillräckliga historiska data saknas.
Den omfattar inte transaktionskostnader för portföljen eller
eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondföretagets
årsredovisning kommer för varje räkenskapsår att innehålla
information om de exakta avgifter som tas ut.
Mer detaljerad information om avgifterna återfinns i
avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
Ingen
Tidigare resultat
Det finns inte tillräckliga uppgifter för att lämna tillförlitlig
information till investerare om tidigare resultat.
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator
för framtida resultat.
Fonden lanserades år 2015 och andelsklassen lanserades år
2017.
Praktisk information
Förvaringsinstitut är RBC Investor Services Bank S.A.
Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och därpå
följande halvårsrapporter (allt på engelska) samt övrig information
(inklusive de senaste andelskurserna) kan erhållas kostnadsfritt
från www.systematic.deutscheam.com.
Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte
begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner
beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för beviljandet
av ersättningar och förmåner, finns tillgängliga på
www.systematic.deutscheam.com under avsnittet ”Ytterligare
information”. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas
kostnadsfritt i pappersformat.
Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna fond – se
prospektet för mer information. Observera att alla andelsklasser
kanske inte finns registrerade för distribution i ditt hemland.
För Fonden tillämplig skattelag i Luxemburg kan påverka din
personliga skattesituation.
DB Platinum IV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
DB Platinum IV har ett antal olika fonder. Tillgångar och skulder
för varje delfond är separerade enligt lag. Prospektet och de
periodiska rapporterna utarbetas för DB Platinum IV i sin helhet.
Du kan ansöka om att konvertera dina andelar i denna fond till
aktier i andra av DB Platinum IV:s fonder. Vid en sådan
konvertering kan vi komma att ta ut en bytesavgift (om tillämpligt).
För mer information om hur du konverterar dina andelar till
andelar i andra fonder hänvisar vi till avsnittet ”Konvertering av
andelar” i prospektet.
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deutsche Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 22-02-2017.
DB Platinum IV CROCI Europe, Andelsklass: R1C-E, Basfakta för investerare, ISIN-kod: LU1071363805 22-02-2017
2
Download